PRAWO W DZIAŁANIU – Nowe przestępstwa przeciwko wolności » Sprawozdanie

2015-03-14

W dniu 13 kwietnia 2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, poświęcona prawnokarnej tematyce nowych przestępstw przeciwko wolności, wprowadzonych przez ustawodawcę do rozdziału XXIII kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko wolności” w latach 2009-11.

 

W zamyśle organizatorów wydarzenie to wpisało się w szerszy cykl konferencji organizowanych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, objętych zbiorczym tytułem „PRAWO w DZIAŁANIU”, który pomyślany został jako forum spotkań i wymiany poglądów przedstawicieli nauki oraz środowiska sędziowskiego i prokuratorskiego, inspirowane okazją prezentacji prac badawczych Instytutu. Wśród zaproszonych gości przybyli m.in.: Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, Rzecznik Dyscyplinarny Prokuratora Generalnego prokurator Jacek Radoniewicz, Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości Pani Iwona Kujawa, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędzia Leszek Pietraszko, z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN prof. INP PAN dr hab. Irena Rzeplińska oraz liczni sędziowie i prokuratorzy z okręgów i apelacji całego kraju.

 

Konferencję otworzył pełniący obowiązki dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości prof. IWS dr hab. Roman Trzaskowski. Zaproszeni goście mieli okazje wysłuchać referatów na temat przestępstwa handlu ludźmi (art. 189a § 1 i 2 k.k.), uporczywego nękania (stalkingu) i kradzieży tożsamości (art. 190a § 1 i 2 k.k.) oraz utrwalania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej albo rozpowszechniania takich treści (art. 191a k.k.). Kilkuletni okres obowiązywania tych uregulowań pozwolił na dokonanie wstępnej analizy ich funkcjonowania w porządku prawnym oraz wskazanie podstawowych problemów teoretycznych i empirycznych, jakie ujawniły się w związku z ich stosowaniem w praktyce organów wymiaru sprawiedliwości. Cennym uzupełnieniem prezentowanej problematyki okazały się odrębne wystąpienia, w których kategorię przestępstw przeciwko wolności scharakteryzowano z perspektywy historycznej kodeksów karnych z lat 1932, 1969 i 1997, komparatystycznej systemów prawnych wybranych krajów europejskich oraz w ujęciu statystycznym.

 

Po zaplanowanych wystąpieniach odbyła się interesująca dyskusja. Glos zabrali między innymi: prof. dr hab. Zbigniew Lasocik (IPSiR), Igor Dzialuk (członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego), prof. dr hab. Jacek Sobczak (sędzia Sądu Najwyższego), prof. INP PAN dr hab. Irena Rzeplińska, prof. INP PAN dr hab. Paweł Daniluk oraz dr Dagmara Woźniakowska-Fajst (PAN). Dyskusję podsumowała, prowadząca konferencję, prof. dr hab. Eleonora Zielińska (IWS).

 

Termin: 2015-04-13

Miejsce: Warszawa

 

 

qq online qq online qq online qq online