I. Zgłaszanie opracowań

 

1. Propozycje artykułów przeznaczonych do publikacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w edytorze Word na adres mailowy redakcji: iws@iws.org.pl

2. Glosy publikowane są na indywidualne zamówienie redakcji.

3. Do nadesłanych materiałów należy dołączyć krótką informację o autorze (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, przysługujący stopień/tytuł naukowy, miejsce zatrudnienia, stanowisko), streszczenie nieprzekraczające 1.800 znaków (łącznie ze spacjami), propozycję słów kluczowych oraz bibligrafię.

4. Składając tekst autor oświadcza, że nie został on wcześniej opublikowany ani złożony do publikacji w innym miejscu oraz, że stanowi oryginalne opracowanie tematu, stworzone z poszanowaniem praw autorskich innych twórców.

5. Autor zobowiązany jest ujawnić ewentualny wkład innych osób w powstanie opracowania z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji: kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, ankiety itp., wykorzystywanych przy przygotowaniu opracowania, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst.

6. W przypadku, gdy powstanie opracowania wiązało się z finansowaniem ze środków instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń lub innych podmiotów, autor zobowiązany jest poinformować o tym fakcie redakcję („financial disclosure”).

7. Za opublikowane materiały redakcja nie wypłaca honorariów.

 

II. Zakazy „ghostwriting” i „guest authorship”

 

1. Redakcja realizuje rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie przeciwdziałania przejawom nierzetelności naukowej, w tym „ghostwriting” i „guest authorship”. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o osobach i instytucjach przyczyniających się do powstania publikacji zarówno w zakresie merytorycznym, jak i finansowym.

2. Przez „ghostwriting” rozumie się sytuację, w której ktoś wniósł istotny wkład w powstanie opracowania, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

3. „Guest authorship” („honorary authorship”) zachodzi wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest on wymieniony jako autor albo współautor publikacji.

4. Redakcja informuje, że jest zobowiązana do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej oraz informowania o nich odpowiednich władz.

 

III. Zasady recenzowania

 

1. Redakcja realizuje rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie recenzowania publikacji w czasopismach naukowych podlegających ewaluacji.

2. Każdy nadesłany materiał jest wstępnie weryfikowany przez redakcję pod kątem zgodności z tematyką podejmowaną w „Prawie w Działaniu”. O dopuszczeniu opracowania do recenzji redakcja informuje autora.

3. Do oceny opracowania powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której zatrudniony jest autor.

4. Redakcja wyznacza recenzentów z listy recenzentów współpracujących, zamieszczonej na stronie internetowej czasopisma lub raz w roku podanej drukiem do publicznej wiadomości. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji i tomów nie są ujawniane.

5. Recenzowanie publikacji opiera się na zasadzie podwójnej anonimowości (tzw. „double-blind review process”) – recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.

6. Redakcja może wyjątkowo odstąpić od recenzji na zasadzie, o której mowa w pkt 5. W takim przypadku każdy recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Przez konflikt interesów rozumie się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia oraz związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia opracowania do publikacji lub jego odrzucenia. Rekakcja dopuszcza recenzje z wykorzystaniem „formularza recenzji”.

8. W przypadkach uzasadnionych wykorzystaniem w treści opracowania metod statystycznych lub zestawień liczbowych artykuł poddawany jest nadto ocenie redaktora statystycznego, który weryfikuje poprawność ich zastosowania.

 

IV. Przyjęcie do druku

 

1. Do druku przyjmowane są opracowania, które uzyskały dwie pozytywne recenzje.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo uzależnienia dopuszczenia do druku od wprowadzenia przez autora w treści opracowania zmian lub uzupełnień wskazanych przez recenzentów lub redaktora statystycznego.

3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmian stylistycznych, wprowadzania śródtytułów.

4. Każde opracowanie przyjęte do druku poddawane jest korekcie językowej.

5. Do druku dopuszczone są tylko takie opracowania, co do których Instytut Wymiaru Sprawiedliwości uzyskał autorskie prawa majątkowe albo co najmniej licencję niewyłączną na korzystanie z autorskich praw majątkowych.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 [download id=”1748″]

qq online qq online qq online qq online