Rola kary w procesie resocjalizacji

2023-01-30

,,Kara ograniczenia wolności i jej rola w resocjalizacji sprawców przestępstw” –  to tytuł jednej z najnowszych publikacji autorstwa Dominika Wzorka, Eleonory Zielińskiej oraz Joanny Klimczak, która ukazała się nakładem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. „

 

W opracowaniu szczególną uwagę poświęcono analizie obowiązujących zasad organizacyjnych wykonywania kary ograniczenia wolności zgodnie z przyjętym założeniem, że decydujące znaczenie dla osiągnięcia celów prewencyjnych tej kary ma prawidłowość procesu jej wykonania. Rozważania w tym zakresie zostały poprzedzone krótkim przedstawianiem przepisów określających kształt tej kary oraz zasady jej wymierzania.

 

Autorzy publikacji podjęli się próby wypracowania optymalnego modelu wykonywania kary ograniczenia wolności celowe jest więc sięgnięcie do doświadczeń praktyków zaangażowanych bezpośrednio w proces organizacji i kontroli nad wykonywaniem tej kary, a w szczególności poznanie ich poglądów, opinii i ocen. W tym celu autorzy zdecydowali się wykorzystać narzędzie socjologiczne, jakim są pogłębione wywiady eksperckie z kuratorami sądowymi.

 

W opracowaniu zostały wyróżnione dwie części: pierwsza – teoretyczna, w której przedstawiono obowiązujące uregulowania Kodeksu Karnego oraz Kodeksu Karnego Wykonawczego dotyczące kary ograniczenia wolności, poprzedzone ukazaniem ich ewolucji w ostatnich dwóch dekadach. Druga część opracowania o charakterze empirycznym zawiera natomiast prezentację wyników badań prowadzonych w 2021 r.

 

Część badawcza składa się z analiz statystycznych odnoszących się do kary ograniczenia wolności i innych wybranych środków karnych, przeprowadzonych w oparciu o dane gromadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz z przedstawienia wyników badań dotyczących poglądów i opinii kuratorów sądowych na temat tej kary. Autorzy publikacji sięgnęli także do danych pomocniczych wśród przedstawicieli podmiotów, w których wykonywana jest nieodpłatna praca na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności. Finalna część raportu  prezentuje oceny końcowe autorów, postulaty de lege lata interpretacji obowiązujących regulacji oraz propozycje de lege ferenda. „Niniejsza publikacja, w której zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród kuratorów sądowych, jawi się jako interesujący głos w dyskusji nad istotą kary ograniczenia wolności i zasadami jej wykonywania. Uzyskane przez autorów wyniki badań zostały przedstawione starannie i stanowią inspirację do ich krytycznej analizy – napisał w recenzji dr Krzysztof Stasiak.

 

Publikację można już nabyć na stronie Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. https://wydawnictwo.iws.gov.pl/produkt/kara-ograniczenia-wolnosci-i-jej-rola-w-resocjalizacji-sprawcow-przestepstw/

qq online qq online qq online qq online