if (window.addthis_product === undefined) { window.addthis_product = "wpp"; } if (window.wp_product_version === undefined) { window.wp_product_version = "wpp-6.2.7"; } if (window.addthis_share === undefined) { window.addthis_share = {}; } if (window.addthis_config === undefined) { window.addthis_config = {"data_track_clickback":true,"ignore_server_config":true,"ui_atversion":300}; } if (window.addthis_layers === undefined) { window.addthis_layers = {}; } if (window.addthis_layers_tools === undefined) { window.addthis_layers_tools = [{"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}]; } else { window.addthis_layers_tools.push({"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}); } if (window.addthis_plugin_info === undefined) { window.addthis_plugin_info = {"info_status":"enabled","cms_name":"WordPress","plugin_name":"Share Buttons by AddThis","plugin_version":"6.2.7","plugin_mode":"WordPress","anonymous_profile_id":"wp-58227ccdd78cae79b344b681bc095170","page_info":{"template":"posts","post_type":""},"sharing_enabled_on_post_via_metabox":false}; } (function() { var first_load_interval_id = setInterval(function () { if (typeof window.addthis !== 'undefined') { window.clearInterval(first_load_interval_id); if (typeof window.addthis_layers !== 'undefined' && Object.getOwnPropertyNames(window.addthis_layers).length > 0) { window.addthis.layers(window.addthis_layers); } if (Array.isArray(window.addthis_layers_tools)) { for (i = 0; i < window.addthis_layers_tools.length; i++) { window.addthis.layers(window.addthis_layers_tools[i]); } } } },1000) }());

Seminarium dotyczące wybranych aspektów orzekania w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej

2016-05-19

Seminarium dotyczące wybranych aspektów orzekania w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

 

19 maja 2016 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się seminarium naukowe połączone z prezentacją raportu dotyczącego wybranych aspektów orzekania o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. W seminarium wzięli udział przedstawiciele biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, stowarzyszeń sędziów sądów rodzinnych, sędziowie sądów powszechnych, pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił dr Maciej Domański. W jego wystąpieniu przedstawione zostały wyniki badania akt spraw o pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, w których złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny były jedyną przyczyną orzeczenia o umieszczeniu małoletniego poza rodziną biologiczną. Ponadto zarysowane zostały przejawy obowiązywania zasady subsydiarności ingerencji we władzę rodzicielską w polskim systemie prawnym a także jej podstawy w aktach prawa międzynarodowego. Mówca zwrócił też uwagę na istotne problemy związane z prawidłowością sądowych sprawozdań statystycznych. Ujawnione w badaniu nieprawidłowości w tym zakresie rzutowały na rzetelność gromadzonych danych statystycznych.

 

Jak podał prelegent, analiza przyczyn umieszczania dzieci w pieczy zastępczej wykazała, że w większości spraw na ostateczną decyzję sądu składał się kompleks przyczyn o charakterze zarówno obiektywnym, jak i subiektywnym. Najczęstszą stwierdzaną współprzyczyną oddzielenia dziecka od rodziny biologicznej było nadużywanie alkoholu przez rodziców. W niektórych zbadanych sprawach ujawniany zakres długotrwałych zaniedbań w sprawowaniu pieczy na dzieckiem był niezwykle drastyczny, co podawało w wątpliwość skuteczność i adekwatność wcześniejszych działań podejmowanych przez organy pomocy społecznej i sądy.

 

W wystąpieniu Pana dra Domańskiego przedstawiony został szereg problemów związanych z badanymi postępowaniami, takich jak: brak współpracy i zaufania pomiędzy sądami rodzinnymi a jednostkami administracji publicznej zajmujących się wspieraniem rodziny i organizowaniem pieczy zastępczej, dublowanie instytucji opieki i pieczy zastępczej czy wszczynanie postępowań z wniosku kandydatów na rodziców zastępczych.

 

Drugą część seminarium stanowiła dyskusja, której moderatorem był prof. UW dr hab. Jacek Wierciński. W toku dyskusji podkreślano specyfikę postępowań opiekuńczych prowadzących do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, w których niezwykle trudne jest uchwycenie właściwego momentu dla ingerencji sądu. Zaznaczano, iż zbyt wczesne podjęcie interwencji może prowadzić do dezintegracji rodziny, a zbyt późne, bezpośrednio zagraża dobru dziecka. Przedstawiciele biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka wskazali, że ich badania podobnej problematyki prowadzą do analogicznych wniosków, jak przedstawione przez referenta. W toku dyskusji pozytywnie oceniona została modyfikacja treści art. 112[3] k.r.o. (która weszła w życie 30 kwietnia 2016 r.) umacniająca zasadę subsydiarności umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i podkreślająca, iż orzeczenie takie nie jest dopuszczalne (wbrew woli rodziców) wyłącznie z powodu ubóstwa.

 

Termin: 2016-05-19

Miejsce: Warszawa