Seminarium „Hipoteka w świetle orzecznictwa sądowego. Analiza de lege ferenda”

2015-10-28

W dniu 28 października 2015 r. odbyło się zorganizowane przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości seminarium, którego przedmiotem była prezentacja wyników przeprowadzonego w IWS przez dr. Tomasza Czecha badania praktyki orzeczniczej sądów powszechnych, dotyczącej instytucji hipoteki. W seminarium wzięli udział przedstawiciele nauki prawa, Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz środowiska sędziowskiego. Moderatorem dyskusji był prof. dr hab. Bartłomiej Swaczyna.

 

W pierwszej części seminarium, dr Tomasz Czech wygłosił referat, w którym wyróżnił najistotniejsze problemy odnotowane w przeprowadzonym badaniu aktowym. Wskazał m.in. na pojawiające się w praktyce orzeczniczej błędy związane z nieuwzględnianiem ograniczenia odpowiedzialności dłużnika hipotecznego w zakresie kosztów sądowych. Zwrócił uwagę na problemy, związane z załączaniem pełnomocnictw w przypadku wpisu hipoteki bankowej i konieczność interwencji ustawodawcy w tym zakresie. Wskazał również na chwiejność orzecznictwa sądowego w zakresie konsekwencji utraty bytu prawnego przez dłużnika osobistego. Jako niespójne z unormowaniem dotyczącym odpowiedzialności małżonków za zobowiązania zawartym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ocenił regulacje określające wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości wspólnej małżonków. Jeden z najistotniejszych problemów podniesionych w referacie dr. T. Czecha był związany z konsekwencjami unormowania zawartego w art. 7541 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który prowadzi do upadku hipoteki w postępowaniu zabezpieczającym.

 

Prezentacja wyników badania oraz wniosków de lege ferenda wywołały ożywioną dyskusję, która dotyczyła przede wszystkim ostatniego z wymienionych wyżej problemów. W dyskusji poza prelegentami i moderatorem udział wzięli m.in. SSN w stanie spoczynku Helena Ciepła i Zbigniew Strus, prof. dr hab. Beata Janiszewska, dyrektor IWS, prof. dr hab. Roman Trzaskowski, dr Łukasz Przyborowski.

 

Termin: 2015-10-28

Miejsce: Warszawa

 

qq online qq online qq online qq online