Seminarium naukowe pt. Surrogate motherhood – fundamental and legal problems

2018-10-04

W dniach 27-28 września 2018 roku w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się konferencja naukowa pt. Surrogate motherhood – fundamental and legal problems, współorganizowana przez Centrum Badań nad Rodziną UMK. Przedmiotem obrad ekspertów krajowych i zagranicznych były fundamentalne i prawne problemy tzw. macierzyństwa zastępczego (surrogate motherhood), w tym aktualna kwestia ochrony podstawowych zasad polskiego porządku prawnego w obrocie międzynarodowym.

Interdyscyplinarne ujęcie konferencji pozwoliło na omówienie zagadnień aksjologicznych, konstytucyjnych, prawnomiędzynarodowych, prywatnoprawnych oraz prawnokarnych.

Była też okazją do szeregu wypowiedzi i refleksji zarówno ściśle jurydycznych (m.in. zasada pacta sunt servanda a obecne funkcjonowanie konwencji międzynarodowych zakazujących handlu dziećmi, zastrzeżenia co do możliwości kontraktowego zbycia i nabycia stanu cywilnego matki lub ojca, kwestia rozliczeń nieważnej umowy, problematyka penalizacji i problemy międzynarodowego prawa karnego, (nie)uznanie zagranicznej rejestracji stanu cywilnego), jak i rozważań o ogólniejszym charakterze (m.in. uwzględnianie przez trybunały kazuistycznie ocenianego interesu dziecka a kwestia – na przyszłość – dobra dzieci in genere, kwestia „prawa do pozyskania dziecka od państwa”; konsekwencje zleceń wykonywanych na rzecz osób tej samej płci bądź pojedynczych osób; kwestia zamawiania określonych cech embrionów i ich selekcji; problem eksploatacji kobiet w biednych państwach).

Kompleksowo ujęta problematyka surrogate motherhood będzie przedmiotem publikacji książkowej autorstwa szeregu uczestników konferencji, przygotowanej pod red. P. Mostowika. Zagadnienia prawa publicznego i prawa karnego będą przedmiotem dalszych badań prowadzonych we współpracy Sekcji Prawa Karnego i Sekcji Praw Podstawowych Instytutu.

qq online qq online qq online qq online