if (window.addthis_product === undefined) { window.addthis_product = "wpp"; } if (window.wp_product_version === undefined) { window.wp_product_version = "wpp-6.2.7"; } if (window.addthis_share === undefined) { window.addthis_share = {}; } if (window.addthis_config === undefined) { window.addthis_config = {"data_track_clickback":true,"ignore_server_config":true,"ui_atversion":300}; } if (window.addthis_layers === undefined) { window.addthis_layers = {}; } if (window.addthis_layers_tools === undefined) { window.addthis_layers_tools = [{"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}]; } else { window.addthis_layers_tools.push({"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}); } if (window.addthis_plugin_info === undefined) { window.addthis_plugin_info = {"info_status":"enabled","cms_name":"WordPress","plugin_name":"Share Buttons by AddThis","plugin_version":"6.2.7","plugin_mode":"WordPress","anonymous_profile_id":"wp-58227ccdd78cae79b344b681bc095170","page_info":{"template":"posts","post_type":""},"sharing_enabled_on_post_via_metabox":false}; } (function() { var first_load_interval_id = setInterval(function () { if (typeof window.addthis !== 'undefined') { window.clearInterval(first_load_interval_id); if (typeof window.addthis_layers !== 'undefined' && Object.getOwnPropertyNames(window.addthis_layers).length > 0) { window.addthis.layers(window.addthis_layers); } if (Array.isArray(window.addthis_layers_tools)) { for (i = 0; i < window.addthis_layers_tools.length; i++) { window.addthis.layers(window.addthis_layers_tools[i]); } } } },1000) }());

Seminarium naukowe pt. Surrogate motherhood – fundamental and legal problems

2018-10-04

W dniach 27-28 września 2018 roku w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się konferencja naukowa pt. Surrogate motherhood – fundamental and legal problems, współorganizowana przez Centrum Badań nad Rodziną UMK. Przedmiotem obrad ekspertów krajowych i zagranicznych były fundamentalne i prawne problemy tzw. macierzyństwa zastępczego (surrogate motherhood), w tym aktualna kwestia ochrony podstawowych zasad polskiego porządku prawnego w obrocie międzynarodowym.

Interdyscyplinarne ujęcie konferencji pozwoliło na omówienie zagadnień aksjologicznych, konstytucyjnych, prawnomiędzynarodowych, prywatnoprawnych oraz prawnokarnych.

Była też okazją do szeregu wypowiedzi i refleksji zarówno ściśle jurydycznych (m.in. zasada pacta sunt servanda a obecne funkcjonowanie konwencji międzynarodowych zakazujących handlu dziećmi, zastrzeżenia co do możliwości kontraktowego zbycia i nabycia stanu cywilnego matki lub ojca, kwestia rozliczeń nieważnej umowy, problematyka penalizacji i problemy międzynarodowego prawa karnego, (nie)uznanie zagranicznej rejestracji stanu cywilnego), jak i rozważań o ogólniejszym charakterze (m.in. uwzględnianie przez trybunały kazuistycznie ocenianego interesu dziecka a kwestia – na przyszłość – dobra dzieci in genere, kwestia „prawa do pozyskania dziecka od państwa”; konsekwencje zleceń wykonywanych na rzecz osób tej samej płci bądź pojedynczych osób; kwestia zamawiania określonych cech embrionów i ich selekcji; problem eksploatacji kobiet w biednych państwach).

Kompleksowo ujęta problematyka surrogate motherhood będzie przedmiotem publikacji książkowej autorstwa szeregu uczestników konferencji, przygotowanej pod red. P. Mostowika. Zagadnienia prawa publicznego i prawa karnego będą przedmiotem dalszych badań prowadzonych we współpracy Sekcji Prawa Karnego i Sekcji Praw Podstawowych Instytutu.