Seminarium poświęcone analizie funkcjonowania ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym

2015-09-14

W dniu 14 września 2015 r., w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się seminarium poświęcone prezentacji wyników badania, którego przedmiotem było funkcjonowanie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Badanie to, przeprowadzone zostało przez zespół w składzie dr Marcin Dziurda, dr Piotr Rylski, dr Jacek Sadomski, Mikołaj Wild. W seminarium wzięli udział przedstawiciele nauki prawa oraz środowiska sędziowskiego. Moderatorem dyskusji była Sędzia SN Katarzyna Gonera.

 

Prezentowany w trakcie seminarium, liczący 350 stron raport z badania, obejmuje trzy zasadnicze części. W pierwszej przedstawione są ograniczenia swobody prawodawczej w omawianym zakresie, w drugim przedstawiono praktyczne funkcjonowanie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w trzeciej omówiono najważniejsze wnioski de lege ferenda, przedstawiając również systemy opłat sądowych przyjęte w innych porządkach prawnych.

 

Badacze, odnosząc się do projektu założeń nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zaprezentowali szereg propozycji zmian prawnych, będących konsekwencją ustaleń poczynionych w toku badań. Wskazali m.in. na możliwość wprowadzenia rozwiązania, polegającego na podwyższeniu opłat w wyższej instancji w stosunku do opłat obowiązujących w pierwszej instancji. Opowiedzieli się za koniecznością weryfikacji wysokości opłat stałych w poszczególnych kategoriach spraw oraz wysokości maksymalnej tych opłat. Jako zbyt niską ocenili określoną w art. art. 15 ust. 2 u.k.s.c. wysokość maksymalnej opłaty tymczasowej. Liczba stawek opłaty stałej oceniona została jako zbyt duża. Badacze uznali za wskazane wprowadzenie możliwości rozkładania opłat sądowych na raty. Krytycznie oceniony został obecny system zwolnień podmiotowych w zakresie ponoszenia opłat sądowych.

 

Prezentacja wyników badania oraz wniosków de lege ferenda wywołały ożywioną dyskusję, w której poza prelegentami i moderatorem udział wzięli m.in. sędziowie Joanna Mieczkowska-Jocz, Dorota Czajkowska-Balcerzak (SR Giżycko), Waldemar Żurek (SO Kraków, KRS), Ewa Harasimiuk (SO Warszawa-Praga), Jan Futro (SA Poznań), Dagmara Olczak-Dąbrowska (IWS), Kamil Joński (Ministerstwo Sprawiedliwości).

 

Termin: 2015-09-14

Miejsce: Warszawa

 

qq online qq online qq online qq online