Seminarium poświęcone badaniu praktyki orzeczniczej sadów dotyczącej umowy o roboty budowlane

2015-06-19

W dniu 19 czerwca 2015 r. odbyło się zorganizowane przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości seminarium, którego przedmiotem była prezentacja wyników badania praktyki orzeczniczej sądów powszechnych, dotyczącej umów o roboty budowlane. Badanie to przeprowadzone zostało w IWS przez prof. dr hab. Przemysława Drapałę.

 

W seminarium wzięli udział przedstawiciele nauki prawa, środowiska sędziowskiego oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Moderatorem dyskusji był prof. dr hab. Piotr Machnikowski.

 

Prof. dr hab. Przemysław Drapała wygłosił referat wprowadzający do dyskusji. Wśród najistotniejszych obszarów tematycznych objętych badaniem wskazał problematykę elementów przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane, kryteria odróżniające tę umowę od umowy o dzieło i zakres zastosowania przepisów o umowie o dzieło do umowy o roboty budowlane, zagadnienie wykonania przez inwestora obowiązków dotyczących przygotowania robót oraz przekazania terenu budowy, problematykę określenia zakresu świadczenia wykonawcy w oparciu o projekt (dokumentację projektową), zakres powinności badania przez wykonawcę dokumentacji projektowej otrzymywanej od inwestora, przesłanki i skutki odbioru obiektu (rezultatu robót budowlanych), roszczenie wykonawcy o wynagrodzenie, problematykę odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców oraz zastosowania przepisów regulujących umowę o roboty budowlane do umowy o remont budynku lub budowli.

 

Prezentując najważniejsze wnioski wynikające z analizy empirycznej orzecznictwa sądów, referent wskazał na potrzebę istotnych zmian i uzupełnień kodeksowej regulacji umowy o roboty budowlane, podyktowaną brakami legislacyjnymi obecnej regulacji, wynikającymi z jej ramowego charakteru. Z uwagi na powstające w praktyce stosowania prawa wątpliwości opowiedział się za rezygnacją z normatywnego określenia świadczenia wykonawcy robót budowlanych jako „oddania obiektu” oraz koniecznością przesądzenia, w ramach modyfikacji ustawowej definicji umowy o roboty budowlane, czy dostarczenie projektu przez inwestora należy do essentialia negotii. Zdaniem referenta konieczne jest również wprowadzenie spójnej i wyczerpującej regulacji uprawnień i powinności stron umowy o roboty budowlane w miejsce dotychczasowego fragmentarycznego unormowania uzupełnionego ograniczonym odesłaniem do przepisów o umowie o dzieło.

 

Po wygłoszeniu referatu, między uczestnikami seminarium wywiązała się ożywiona dyskusja. Dotyczyła ona przede wszystkim wskazania istoty umowy o roboty budowlane, pozwalającej na jej wyodrębnienie w Kodeksie cywilnym, a w szczególności – odróżnienie od umowy o dzieło.

 

Termin: 2015-06-19

Miejsce: Warszawa

 

qq online qq online qq online qq online