Trening z zarządzania projektami

2024-01-24

Metodyki zarządzania projektami – to główny temat pierwszego w 2024 roku zjazdu Pracowni Zarządzania Strategicznego. Uczestnicy programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości  wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez certyfikowanego trenera zarządzania projektami.

 

Ostatni weekend to były dwa bardzo intensywne dni dla uczestników programu Pracownia Zarządzania Strategicznego (PZS).   W ramach zajęć szkoleniowych słuchacze zapoznali się z najnowszymi trendami w zarządzaniu, ze szczególnym naciskiem na ich efektywność.

 

W trakcie zajęć, oprócz standardowych wykładów, uczestnicy PZS odbyli również symulacje z zarządzania projektem, a także sprawdzili swoje kompetencje w szeregu mini-testów weryfikujących  ich wiedzę. Wśród specjalistycznych zajęć wzięli także udział w grze symulacyjnej, której celem było naświetlenie różnych aspektów  podejścia do tzw. „zarządzania zwinnego”.

 

Szczególnie eksponowanym zagadnieniem było wykorzystanie metodyk tzw. „zarządzania zwinnego” w kontekście publicznoprawnym. Uczestnicy musieli odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy nowoczesne metody zarządzania, wykorzystywane przez największe światowe korporacje, są możliwe do wdrażania w realiach instytucji publicznych? W trakcie zajęć mówiono o tym, że administrowanie jednostkami publicznymi podlega szeregowi ograniczeń, wynikającym chociażby z prawa zamówień publicznych, dostępu do informacji publicznej czy wreszcie niekomercyjnego charakteru usług publicznych.

 

Wspólnie spędzony weekend 20-21 stycznia 2024 roku był dla uczestników okazją do ożywionej debaty na temat zarządzania i podzielenie się na forum grupy swoimi opiniami na ten temat. Kolejne zajęcia w ramach obecnej edycji Pracowni Zarządzania Strategicznego odbędą się jeszcze w lutym oraz marcu 2024 roku.

 

Pracownia Zarządzania Strategicznego ma rozwijać kompetencje uczestników programu, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli kształtować rzeczywistość w swoim otoczeniu zawodowym, społecznym i instytucjonalnym. Absolwenci PZS zdobędą umiejętności innowacyjnych sposobów zarządzania, czyli będą lepiej przygotowani do wprowadzania zmian zwiększających efektywność funkcjonowania swoich organizacji. Zdobędą także wiedzę i kompetencje zarządzania projektami, zasobami ludzkimi oraz zarządzania kryzysowego.

 

W ramach edukacyjnego programu IWS szczególny nacisk położony jest również na zagadnienia zarządzania w jednostkach wymiaru sprawiedliwości, administrowania jednostkami publicznymi, jak również szkolenie z retoryki i argumentacji prawniczej. Podniesienie kompetencji absolwentów programu będzie skutkowało wzmocnieniem ich pozycji na rynku pracy, ale przede wszystkim zapewni podmiotom z nimi współpracującym możliwość przemian na płaszczyźnie planowania, podejmowania decyzji, motywowania zespołowego i podniesienia jakości kontroli. Program adresowany jest przede wszystkim do młodych liderów społeczności, osób piastujących lub przygotowujących się do pełnienia kierowniczych stanowisk w instytucjach publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem struktur wymiaru sprawiedliwości – organizacjach pozarządowych oraz przedsiębiorstwach o strategicznym znaczeniu dla państwa.

 

qq online qq online qq online qq online