Uprawnienie do skargi w sądzie administracyjnym

2023-03-14

Podmioty uprawnione do wniesienia skargi do sądu administracyjnego – to temat referatu dr hab. Agaty Kosieradzkiej-Federczyk (prof. UKSW).  Naukowa konferencja międzynarodowa odbyła się w ramach Polsko-Węgierskiej Platformy Badawczej współorganizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (w Warszawie), Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla oraz Uniwersytet w Miszkolcu (Akademia Środkowoeuropejska).  

 

Profesor odwołując się do własnych badań oraz dorobku cenionych administratywistów (teoretyków i praktyków – m.in. sędziów NSA)  zwróciła uwagę na specyfikę polskiej procedury administracyjnej akcentując szerszy problem dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz jego odpowiedniej organizacji przez państwo. Kosieradzka-Federczyk omówiła m.in. tak fundamentalne dla prezentowanego tematu zagadnienia jak podmioty i uczestnicy postępowania przed sądami administracyjnymi, rodzaje interesów chronionych w ww. postępowaniu, a także sformułowała cenne w tym obszarze  postulaty de lege ferenda.

 

W swoim wystąpieniu pani profesor wskazała na szereg aspektów dotyczących m.in. rodzajów podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi administracyjnej czy chociażby skomentowała rodzaje legitymacji do jej wniesienia. Nie zabrakło odwołań do doktryny formującej poglądy na kształt poszczególnych rozwiązań i instytucji prawnych. Szczegółowo omówiono sytuację prawną poszczególnych uprawnionych podmiotów czy też różniącą się od sądownictwa powszechnego strukturę sądów administracyjnych oraz istotne (z perspektywy tematu i poruszanych zagadnień) implikacje tego faktu. Nie zabrakło odniesień do konkretnych przykładów z orzecznictwa sądów administracyjnych poruszających m.in. problematykę definiowania kluczowego dla prawa administracyjnego interesu prawnego.

 

 

W podsumowaniu pani profesor prezentując postulaty de lege ferenda, zwróciła uwagę na konieczność szerszego spojrzenia na ewoluującą rolę organizacji społecznych w procedurze administracyjnej oraz wiążące się z tym wyzwania stojące przed ustawodawcą.

 

Platformy badawcze prowadzone przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w 2022 zyskały duże uznanie środowisk naukowych szczególnie w państwach Europy Centralnej. Dlatego inicjatywa będzie kontynuowana i rozwijana w 2023 r.  Tegoroczna edycja projektów koordynowanych przez IWS rozpocznie się prawdopodobnie w kwietniu i potrwa do października. Wstępnie ustalono, że w „Comparative Research Project 2023” (Projekt Badań Porównawczych 2023) będą uczestniczyć zespoły badawcze z 7 państw europejskich.

 

qq online qq online qq online qq online