O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan

Koncepcja 

Kluczowym aspektem realizacji projektu jest analiza sytuacji prześladowań chrześcijan w świecie, która czyni z nich jedną z grup najbardziej pokrzywdzonych, nieposiadających ochrony prawnej w różnych systemach prawnych i poddawanej różnorakim formom nacisku i prześladowań, Np. uprzedzenia, które przekazuje się w systemie edukacji, ograniczania praw udziału w życiu publicznym, podprogowe działania w kulturze, etc.

Potrzeba 

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości rozumiane jako ochrona osób przed prześladowaniami na tle religijnym poprzez analizę sytuacji w czterech aspektach prawnych:
Wolność religijna rozumiana jako możliwość wspólnotowego i indywidualnego prezentowania symboli religijnych, sprawowania kultu, czy głoszenia wyznawanej wiary lub prowadzenia inicjatyw o charakterze religijnym w sferze publicznej. W tym kontekście analiza regulacji chroniących uczucia religijne oraz sposób stosowania tych regulacji.
Wolność słowa oraz sposób stosowania mówiących o niej norm prawnych w praktyce orzeczniczej. Analiza porównawcza dwóch sposobów regulacji wolności słowa: anglosaskiej opartej na szerokiej wolności słowa oraz kontynentalnej opartej na ochronie godności człowieka, a przez to także godności religii. Celem jest ustalenie przyczyn i skutków praktyki orzeczniczej oraz wypracowanie takich modeli regulacji, aby środek służący ochronie uczuć, nie był stosowany w celu uniemożliwiania głoszenia treści wyznawanej wiary.
Wolność sumienia Przedmiotem analizy jest stopień zagwarantowania wolności sumienia dla osób wykonujących pracę zawodową, tak aby bycie chrześcijaninem nie nie umożliwiało profesjonalnej działalności, a zarazem pozwalało na realizowanie się w zgodzie z własnym sumienia.
Mowa nienawiści – Coraz częściej z zakresu wypowiedzi chronionych, zaczyna się wyłączać niektóre wypowiedzi, które uznaje się za stygmatyzujące, nawołujące do nienawiści. Szczególną uwagę przykuwa także zauważalna akceptacja dla przeróżnych form wyśmiewania, stygmatyzacji, obrażania chrześcijaństwa bądź jego wyznawców za pośrednictwem wolności słowa, czy wolności artystycznej. Z tego powodu, analiza prawna będzie miała za swój przedmiot regulacje mowy nienawiści, a przede wszystkim praktykę orzeczniczą oraz doktrynę prawną, ze zwróceniem szczególnej uwagi na pytanie, czy regulacja mowy nienawiści nie wprowadza dysproporcji między swobodną krytyką chrześcijaństwa, a ograniczaną i cenzurowaną swobodą głoszenia poglądów chrześcijańskich?

Realizacja 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza studentów i młodych naukowców na SUMMER SCHOOL- CHRZEŚCIJANIE I ICH WOLNŚĆ RELIGIJNA, które organizowane jest w Toruniu w dniach 15-20 lipca 2019 roku.
Warsztaty sponsorowane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu dotyczącego zapobiegania prześladowaniu chrześcijan na świecie. Przewidziano organizację dwóch edycji Summer School: pierwsza odbędzie się w Toruniu (2019 r.), druga w Warszawie (2020r.).
Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie szacuje, że w dzisiejszych czasach nawet trzy czwarte wszystkich ofiar prześladowań religijnych stanowią właśnie chrześcijanie. Summer School ma na celu zwiększenie wrażliwości wśród studentów na obecność prześladowania, wszelkich przejawów dyskryminacji i uprzedzeń wobec chrześcijan oraz wskazanie sposobów przeciwdziałania tym tendencjom.
Warsztaty odbywać się będą w formie wykładów i konwersatoriów. Zajęcia prowadzić będą zaproszeni specjaliści: dr Saša Horvat (Chorwacja), dr Daniel Moulin-Stożek (Wielka Brytania), prof. Martin Tamcke (Niemcy), dr Maria Moulin-Stożek (Wielka Brytania). Uczestnicy Summer School wygłoszą krótkie (20 min.) prezentacje dot. tematyki szkoły letniej. Z powodu ograniczonej ilości miejsc aplikacje będą rozpatrywane na podstawie merytorycznej oceny oryginalnej pracy pisemnej. Możliwe jest ujęcie zagadnienia ze strony prawniczej, historycznej, socjologicznej, filozoficznej, antropologicznej, kulturoznawczej, religioznawczej, literaturoznawczej, medioznawczej i innych. Język: angielski, objętość: 4-6 tys. znaków (ze spacjami), format:pdf, temat: wolność religijna – zagrożenia, spostrzeżenia, rozwiązania. Wraz z formularzem zgłoszenia należy nadesłać abstrakt pracy w języku angielskim o objętości 1-2 tys.znaków, zawierający słowa kluczowe. Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać na adres religiousfreedomiws@gmail.com do dnia 15 kwietnia. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie, jak również materiały dla uczestników. Organizacja Summer School nie pokrywa kosztów dojazdu.
Propozycje tematów:
Obraz chrześcijanina kreowany w mediach-film, komiks, muzyka, literatura, teatr
Zjawisko chrystianofobii – geneza, przejawy, rodzaje
Złodziej i pedofil – najbardziej rozpowszechnione stereotypy o chrześcijańskich duchownych
Chrześcijanie w dialogu społecznym
Orzecznictwo sądów rodzinnych ze względu na poglądy religijne rodziców.

Efekty 

Efektem projektu ma być ustalenie modelowych rozwiązań chroniących chrześcijan przed prześladowaniami w oparciu o cztery aspekty prawne. W przypadku państw wrogo nastawionych do chrześcijan analiza prawna będzie miała na celu ustalenie sposobów promowania w tych państwach praw człowieka. W przypadku państw przynależnych do zachodniej kultury, analiza będzie miała na celu ustalenie przyczyn i sposobów zapobiegania „miękkiej” dyskryminacji chrześcijan za pomocą stanowienia i stosowania prawa.

Efekty 

Efektem projektu ma być ustalenie modelowych rozwiązań chroniących chrześcijan przed prześladowaniami w oparciu o cztery aspekty prawne. W przypadku państw wrogo nastawionych do chrześcijan analiza prawna będzie miała na celu ustalenie sposobów promowania w tych państwach praw człowieka. W przypadku państw przynależnych do zachodniej kultury, analiza będzie miała na celu ustalenie przyczyn i sposobów zapobiegania „miękkiej” dyskryminacji chrześcijan za pomocą stanowienia i stosowania prawa.