Wybitne prace naukowe w konkursie IWS

2022-12-12

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się uroczysta gala IV Edycji „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”. – Głównym celem naszego konkursu jest wypromowanie odważnych i wybitnych polskich naukowców – mówił prof. Marcin Wielec, dyrektor IWS.    

 

Celem konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. W składzie kapituły IWS zasiadają wybitni profesorowie, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, adwokaci i teoretycy prawa.  – Można więc powiedzieć przysłowiowo, że nasza kapituła jest taką komisją doktorską i komisją habilitacyjną do potęgi entej. Dlatego odwaga i trud wszystkich uczestników naszego konkursu, zasługuje na najwyższe uznanie, gratulacje i brawa – podkreślił prof. Marcin Wielec.

 

Gala konkursu odbyła się 9 grudnia 2022 roku w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.  Na uroczystość przyjechali do Warszawy nagrodzeni laureaci konkursu, ich promotorzy z macierzystych uczelni oraz członkowie kapituły. – W sposób szczególny chcę powitać autorów wyróżnionych prac naukowych, bo to dzisiejsze spotkanie jest dedykowane przede wszystkim dla Państwa- mówiła dr Agnieszka Mikos-Sitek, kierownik Wydawnictwa IWS oraz Przewodnicząca Kapituły Konkursu. – W tym roku poziom prac doktorskich był tak wysoki, że kapituła zdecydowała się na przyznanie trzeciego miejsca ex aequo dwóm pracom – powiedziała dr Agnieszka Mikos-Sitek.

 

Prace nadesłane do konkursu reprezentują różne dziedziny prawa. Wiele z nich otrzymało bardzo wysokie oceny w wymaganych recenzjach naukowych.  Oprócz dyplomów i nagród pieniężnych laureaci mają możliwość wydania swoich monografii naukowych w Wydawnictwie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. – W tym roku udało nam się wydać cztery monografie naukowe z poprzednich konkursów, a obecnie pracujemy w wydawnictwie  nad piątą publikacją. Liczymy na to, że prace wyróżnione w tym roku także będziemy mogli opublikować – mówiła dr Agnieszka Mikos-Sitek.

 

Podczas gali IV Edycji „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych” została zaprezentowana tematyka wyróżnionych prac naukowych. – To trudne zadanie, bo na naszym konkursie nie było prac po prostu tylko dobrych. Członkowie kapituły wielokrotnie wskazywali, że mieli przyjemność pochylenia się nad pracami wybitnymi. Ten przymiotnik „wybitny” nie jest tylko moją kurtuazją, ale po prostu oddaje reakcje pań i panów profesorów, którzy są członkami naszej kapituły – podkreślił dr Mariusz Grabowski, sekretarz kapituły konkursu IWS.

 

Najwyżej oceniona została praca habilitacyjna pt. „Pojęcie i funkcje przymusu psychicznego w prawie karnym” dr hab. Marty Romańczuk-Grąckiej. Zdaniem kapituły habilitacja jest opracowaniem pionierskim, bo nikt wcześniej nie poświęcił osobnej pracy naukowej tej tematyce w literaturze prawa karnego. Praca wypełnia ważna lukę w polskiej nauce i ma bardzo wiele walorów praktycznych. – Ta nagroda jest dla mnie zaszczytem i jednocześnie mobilizacją do dalszej pracy naukowej – powiedziała dr hab. Marta Romańczuk-Grącka.

 

 

 

 

Nagrodzone prace habilitacyjne:

 

1 miejsce: dr hab. Marta Romańczuk-Grącka

za pracę: „Pojęcie i funkcje przymusu psychicznego w prawie karnym”

 

2 miejsce: dr hab. Andrzej Olaś

za pracę: „Zarzut potrącenia w procesie cywilnym”

 

3 miejsce: prof. ucz. dr hab. Edyta Hadrowicz

za pracę: „Odpowiedzialność członków za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego a podmiotowość prawna”

 

 

Nagrodzone prace doktorskie:

 

1 miejsce: dr Justyna Węglińska

za pracę: „Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności lekarzy za błędy medyczne”

 

2 miejsce: dr Marzena Czochra

za pracę: „Prawnokarna ochrona zdrowia dziecka poczętego w Polsce i Hiszpanii”

 

3 miejsce: dr Patrycja Balcer-Czarnecka

za pracę: „Rola i znaczenie zarzutów apelacyjnych w postępowaniu karnym”

 

3 miejsce: dr Marcin Jędrysiak

za pracę: „Państwo i prawo w myśli Bohdana Kistiakowskiego (1867-1920)”

 

 

 

qq online qq online qq online qq online