Odszedł prof. dr hab. Andrzej Siemaszko

2021-06-10

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 10 czerwca 2021 r. zmarł po długiej chorobie pan prof. dr hab. Andrzej Siemaszko.

Ś.P. Profesor był prawnikiem, nauczycielem akademickim, Dyrektorem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w latach 1992-2015.

Rodzinie i Najbliższym Ś.P. Profesora Andrzeja Siemaszki składamy szczere kondolencje.

Dyrekcja i Pracownicy

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy w dniu 10.06.2021 r. wiadomość o śmierci Profesora Andrzeja Siemaszki – prawnika, kryminologa, wybitnego badacza, dydaktyka i naukowca.

 

Był związany z wieloma instytucjami polskimi i zagranicznymi. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego studiował prawo i uzyskał stopień doktora habilitowanego. W Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk obronił rozprawę doktorską. Przez wiele lat wykładał w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, pełniąc jednocześnie przez ponad 20 lat funkcję dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Szkolił nie tylko studentów. Prowadził też wykłady dla sędziów i prokuratorów na temat stanu przestępczości w Polsce oraz problemów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

 

Był przewodniczącym Rady Naukowej IWS, prokuratorem Prokuratury Krajowej, członkiem komitetu redakcyjnego „Archiwum Kryminologii”, „Prawa w Działaniu”, „Prokuratury i Prawa” oraz „European Journal of Criminal Policy and Research”.
Dorobek Profesora Andrzeja Siemaszki znacząco przyczynił się do rozwoju kryminologii w Polsce, ale też do poprawy jakości i dostępności polskich statystyk kryminologicznych i sądowych. Po ponad dwuletnim okresie pracy w United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute w 1991 roku Profesor wrócił do Polski i podjął się wdrażania standardów zachodnich dzięki czemu kolejne instytucje otwierały się na badaczy i opinię publiczną, zmieniając przy tym swój sposób funkcjonowania. Profesor był prekursorem nowoczesnych metod badań kryminologicznych, jak sondaże wiktymizacyjne czy badania self-report.

 

Działalność Profesora została doceniona nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Profesor bowiem w 1992 roku został laureatem nagrody Amerykańskiego Towarzystwa Kryminologicznego dla wybitnego kryminologa spoza USA. W 1993 roku, na dorocznej Sesji Plenarnej Stałego Komitetu Zarządzającego ds. Przestępczości (CDPC) Rady Europy, został wybrany na członka prestiżowej Naukowej Rady Kryminologicznej (Criminological Scientific Council). Za książkę „Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych” otrzymał w 1994 roku Nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast w 2015 roku za wybitne zasługi w pracy zawodowej i naukowo-dydaktycznej w dziedzinie kryminologii, za osiągnięcia w promowaniu polskiej nauki w świecie i za wieloletnią działalność państwową i publiczną został uhonorowany przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Profesor był twórcą ważnych monografii z zakresu teorii kryminologicznych i teorii dewiacji, a także autorem wielu badań poświęconych ich empirycznej weryfikacji. W kręgu jego zainteresowań stale pozostawała problematyka przestępczości i jej pomiaru. Profesor był inicjatorem i głównym realizatorem kolejnych edycji „Atlasu przestępczości w Polsce”. To tylko jedna z książek znana nie tyko kryminologom. Inne, o których nie należy zapominać to m.in.: „Kogo biją, komu kradną? Przestępczość nierejestrowana w Polsce i na świecie” czy „Geografia występku i strachu. Polskie Badanie Przestępczości ’07”. Pełny wykaz wydanych przez Profesora publikacji znajduje się w księdze jubileuszowej przygotowanej dla Profesora przez dra Pawła Ostaszewskiego oraz dra Konrada Buczkowskiego w ubiegłym roku: „GRANICE PRAWA. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki”.

 

W ostatnich latach Profesor Andrzej Siemaszko, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, był stale aktywny naukowo. Wraz z pracownikami Sekcji Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości realizował liczne projekty badawcze, pisał artykuły oraz wydawał monografie.

 

Odejście Pana Profesora to wielka strata dla całego środowiska naukowego. Będzie nam go brakować.

qq online qq online qq online qq online