Odszedł prof. dr hab. Andrzej Siemaszko

2021-06-10

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 10 czerwca 2021 r. zmarł po długiej chorobie pan prof. dr hab. Andrzej Siemaszko.

Ś.P. Profesor był prawnikiem, nauczycielem akademickim, Dyrektorem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w latach 1992-2015.

Rodzinie i Najbliższym Ś.P. Profesora Andrzeja Siemaszki składamy szczere kondolencje.

Dyrekcja i Pracownicy

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy w dniu 10.06.2021 r. wiadomość o śmierci Profesora Andrzeja Siemaszki – prawnika, kryminologa, wybitnego badacza, dydaktyka i naukowca.

 

Był związany z wieloma instytucjami polskimi i zagranicznymi. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego studiował prawo i uzyskał stopień doktora habilitowanego. W Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk obronił rozprawę doktorską. Przez wiele lat wykładał w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, pełniąc jednocześnie przez ponad 20 lat funkcję dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Szkolił nie tylko studentów. Prowadził też wykłady dla sędziów i prokuratorów na temat stanu przestępczości w Polsce oraz problemów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

 

Był przewodniczącym Rady Naukowej IWS, prokuratorem Prokuratury Krajowej, członkiem komitetu redakcyjnego „Archiwum Kryminologii”, „Prawa w Działaniu”, „Prokuratury i Prawa” oraz „European Journal of Criminal Policy and Research”.
Dorobek Profesora Andrzeja Siemaszki znacząco przyczynił się do rozwoju kryminologii w Polsce, ale też do poprawy jakości i dostępności polskich statystyk kryminologicznych i sądowych. Po ponad dwuletnim okresie pracy w United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute w 1991 roku Profesor wrócił do Polski i podjął się wdrażania standardów zachodnich dzięki czemu kolejne instytucje otwierały się na badaczy i opinię publiczną, zmieniając przy tym swój sposób funkcjonowania. Profesor był prekursorem nowoczesnych metod badań kryminologicznych, jak sondaże wiktymizacyjne czy badania self-report.

 

Działalność Profesora została doceniona nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Profesor bowiem w 1992 roku został laureatem nagrody Amerykańskiego Towarzystwa Kryminologicznego dla wybitnego kryminologa spoza USA. W 1993 roku, na dorocznej Sesji Plenarnej Stałego Komitetu Zarządzającego ds. Przestępczości (CDPC) Rady Europy, został wybrany na członka prestiżowej Naukowej Rady Kryminologicznej (Criminological Scientific Council). Za książkę „Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych” otrzymał w 1994 roku Nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast w 2015 roku za wybitne zasługi w pracy zawodowej i naukowo-dydaktycznej w dziedzinie kryminologii, za osiągnięcia w promowaniu polskiej nauki w świecie i za wieloletnią działalność państwową i publiczną został uhonorowany przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Profesor był twórcą ważnych monografii z zakresu teorii kryminologicznych i teorii dewiacji, a także autorem wielu badań poświęconych ich empirycznej weryfikacji. W kręgu jego zainteresowań stale pozostawała problematyka przestępczości i jej pomiaru. Profesor był inicjatorem i głównym realizatorem kolejnych edycji „Atlasu przestępczości w Polsce”. To tylko jedna z książek znana nie tyko kryminologom. Inne, o których nie należy zapominać to m.in.: „Kogo biją, komu kradną? Przestępczość nierejestrowana w Polsce i na świecie” czy „Geografia występku i strachu. Polskie Badanie Przestępczości ’07”. Pełny wykaz wydanych przez Profesora publikacji znajduje się w księdze jubileuszowej przygotowanej dla Profesora przez dra Pawła Ostaszewskiego oraz dra Konrada Buczkowskiego w ubiegłym roku: „GRANICE PRAWA. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki”.

 

W ostatnich latach Profesor Andrzej Siemaszko, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, był stale aktywny naukowo. Wraz z pracownikami Sekcji Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości realizował liczne projekty badawcze, pisał artykuły oraz wydawał monografie.

 

Odejście Pana Profesora to wielka strata dla całego środowiska naukowego. Będzie nam go brakować.