16 czerwca 2020

Dyrektor

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

ogłasza

K O N K U R S

NA STANOWISKO

adiunkta

w Sekcji Praw Podstawowych

INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

– posiada stopień naukowy doktora uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej;

– włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie;

– nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

– korzysta z pełni praw publicznych.

 

W ramach konkursu preferowane będą osoby, które:

– posiadają stopień co najmniej doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce albo doktora habilitowanego nauk prawnych;

– posiadają udokumentowany dorobek publikacyjny z zakresu problematyki organów państwa, w tym władzy sądowniczej, ujmowany z punktu widzenia prawa konstytucyjnego, polskiego i porównawczego oraz nauk o polityce (w zakresie ustrojoznawstwa);

– posiadają udokumentowany dorobek z zakresu problematyki teorii prawa konstytucyjnego, teorii polityki i doktryn polityczno-prawnych;

– posiadają udokumentowane publikacje obcojęzyczne wydane w kraju lub zagranicą;

– brały udział w projektach badawczych (w charakterze kierownika lub wykonawcy);

– mają doświadczanie w zakresie pracy eksperckiej (potwierdzony wykazem opinii dotyczących prawa konstytucyjnego lub ustrojoznawstwa).

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

– kopii dyplomu nadania stopnia naukowego doktora;

wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko adiunkta” (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IWS), a w nim:

– oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;

– oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust.3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.;

– oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

– oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów konkursu.

 

Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IWS.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 12:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iws@iws.gov.pl, lub w sekretariacie Instytutu bądź przesyłać na adres: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko adiunkta – SPP”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 1 lipca 2020 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie numeru telefonu, na który ma zostać przekazane ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i informacje o sposobie jej przeprowadzenia. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie wybranego przez kandydata zagadnienia z zakresu praw podstawowych.

 

Dyrektor IWS

dr hab. Marcin Wielec

 

 

Zarządzenie

 

Zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qq online qq online qq online qq online