Dnia 18 września 2019

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

z dnia 17 września 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko

asystenta

w Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

Na podstawie art. 43 ust. 7 w zw. z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 11 Statutu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, zarządzam, co następuje:

 

 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta w Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.
 2. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.
 3. Termin składania dokumentów: do 2 października 2019r.
 4. Treść ogłoszenia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • Posiada tytuł magistra prawa uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie;
 • nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • korzysta w pełni z praw publicznych;
 • włada językiem angielskim.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • kopii dyplomu magisterskiego;
 • wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko asystenta w Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego” zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IWS), a w nim:

–      oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;

–      oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust. 3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.;

–      oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

–      oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla celów konkursu.

W ramach konkursu preferowane będą osoby:

 • posiadające dorobek naukowy,
 • które odbyły studia prawnicze za granicą lub ukończyły którąś ze Szkół Prawa Obcego w Polsce lub odbywały stypendia albo staże prawnicze za granicą,
 • władające przynajmniej jednym innym (poza angielskim) językiem obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury obcej,
 • dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych w ramach Instytutu oraz dysponujące czasem niezbędnym do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w IWS.

 

 1. W celu przeprowadzenia obu postępowań konkursowych powołuję Komisję Konkursową w składzie:

– dr Jędrzej Kondek – Przewodniczący Komisji,

– dr Marcin Wielec,

– dr hab. Paweł Sobczyk.

 1. Komisja Konkursowa działa na podstawie regulaminu, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

  Załączniki:

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Zgłoszenie na stanowisko asystenta.
  3. Regulamin postępowania konkursowego na stanowisko asystenta.

   

  qq online qq online qq online qq online