Koncepcja

Kluczowym aspektem realizacji projektu jest analiza sytuacji prześladowań chrześcijan w świecie, która czyni z nich jedną z grup najbardziej pokrzywdzonych, nieposiadających ochrony prawnej w różnych systemach prawnych i poddawanej różnorakim formom nacisku i prześladowań, Np. uprzedzenia, które przekazuje się w systemie edukacji, ograniczania praw udziału w życiu publicznym, podprogowe działania w kulturze, etc.

Potrzeba

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości rozumiane jako ochrona osób przed prześladowaniami na tle religijnym poprzez analizę sytuacji w czterech aspektach prawnych:
Wolność religijna rozumiana jako możliwość wspólnotowego i indywidualnego prezentowania symboli religijnych, sprawowania kultu, czy głoszenia wyznawanej wiary lub prowadzenia inicjatyw o charakterze religijnym w sferze publicznej. W tym kontekście analiza regulacji chroniących uczucia religijne oraz sposób stosowania tych regulacji.
Wolność słowa oraz sposób stosowania mówiących o niej norm prawnych w praktyce orzeczniczej. Analiza porównawcza dwóch sposobów regulacji wolności słowa: anglosaskiej opartej na szerokiej wolności słowa oraz kontynentalnej opartej na ochronie godności człowieka, a przez to także godności religii. Celem jest ustalenie przyczyn i skutków praktyki orzeczniczej oraz wypracowanie takich modeli regulacji, aby środek służący ochronie uczuć, nie był stosowany w celu uniemożliwiania głoszenia treści wyznawanej wiary.
Wolność sumienia Przedmiotem analizy jest stopień zagwarantowania wolności sumienia dla osób wykonujących pracę zawodową, tak aby bycie chrześcijaninem nie nie umożliwiało profesjonalnej działalności, a zarazem pozwalało na realizowanie się w zgodzie z własnym sumienia.
Mowa nienawiści – Coraz częściej z zakresu wypowiedzi chronionych, zaczyna się wyłączać niektóre wypowiedzi, które uznaje się za stygmatyzujące, nawołujące do nienawiści. Szczególną uwagę przykuwa także zauważalna akceptacja dla przeróżnych form wyśmiewania, stygmatyzacji, obrażania chrześcijaństwa bądź jego wyznawców za pośrednictwem wolności słowa, czy wolności artystycznej. Z tego powodu, analiza prawna będzie miała za swój przedmiot regulacje mowy nienawiści, a przede wszystkim praktykę orzeczniczą oraz doktrynę prawną, ze zwróceniem szczególnej uwagi na pytanie, czy regulacja mowy nienawiści nie wprowadza dysproporcji między swobodną krytyką chrześcijaństwa, a ograniczaną i cenzurowaną swobodą głoszenia poglądów chrześcijańskich?

Realizacja

W dniach od 15 do 20 lipca 2019 r. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu szkołę letnią na temat wolności religijnej oraz prześladowań na tle religijnym. Celem szkoły letniej było uformowanie podstaw wiedzy niezbędnej do akademickiego zaangażowania w obronę wolności religijnej i ochronę mniejszości religijnych przed prześladowaniami. Słuchacze zapoznali się również z socjologicznymi i psychologicznymi teoriami przydatnymi w analizie uprzedzeń religijnych ze szczególnym naciskiem na uprzedzenia względem chrześcijan. Część warsztatowa seminarium polegała na wymianie poglądów oraz aktywnym uczestnictwie w dyskusji. W ich trakcie uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje refleksje dotyczące wolności religijnej, dyskryminacji oraz prześladowania na tle religijnym. Tematyka seminarium była bardzo zróżnicowana i wielowątkowa. Wśród wygłoszonych też znalazły się takie, które ujmowały dany problem od strony filozoficznej, ontologicznej, antropologicznej, historycznej, kulturowo-społecznej czy też skupiały się na kwestiach prawnych, a przede wszystkim na problematyce przeciwdziałania przyczynom dyskryminacji i pomocy prześladowanym.

Efekty

Efektem projektu ma być ustalenie modelowych rozwiązań chroniących chrześcijan przed prześladowaniami w oparciu o cztery aspekty prawne. W przypadku państw wrogo nastawionych do chrześcijan analiza prawna będzie miała na celu ustalenie sposobów promowania w tych państwach praw człowieka. W przypadku państw przynależnych do zachodniej kultury, analiza będzie miała na celu ustalenie przyczyn i sposobów zapobiegania „miękkiej” dyskryminacji chrześcijan za pomocą stanowienia i stosowania prawa.

Główna strona projektu

qq online qq online qq online qq online