Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości rozumiane jako ochrona osób przed prześladowaniami na tle religijnym poprzez analizę sytuacji w czterech aspektach prawnych: wolność religijna, wolność słowa, wolność sumienia i mowa nienawiści.
Kluczowym aspektem realizacji projektu jest analiza sytuacji prześladowań chrześcijan w świecie, która czyni z nich jedną z grup najbardziej pokrzywdzonych, nieposiadających ochrony prawnej w różnych systemach prawnych i poddawanej różnorakim formom nacisku i prześladowań. Przestrzeń presji obejmuje zarówno uprzedzenia, które przekazuje się w systemie edukacji wielu krajów, na co zwraca się ostatnio uwagę choćby w systemie brytyjskim (D. Moulin), ograniczania praw udziału w życiu publicznym (w krajach azjatyckich), a także podprogowe działania w kulturze, które izolują i przyczyniają się do tragicznego łańcucha wydarzeń, które kończą się eksterminacją.
Współcześnie prześladowania mają dwoisty charakter. Z jednej strony, chrześcijanie doznają prześladowań, które zagrażają ich życiu i zdrowiu, stosowana jest wobec nich przemoc fizyczna, dyskryminacja sankcjonowana nie tylko przez władzę państwową, lecz także wynikająca z wrogiego nastawienia innych religii, co wydaje się kontrskuteczne i niekorzystne dla szacunku wobec każdej religii jako takiej. Światowy Indeks Prześladowań publikowany co roku przez organizację Open Doors podaje w 2018 r. listę 50 państw w których żyje 650 mln chrześcijan, z których 200 mln jest narażonych na szczególnie silne prześladowania.
Z punktu widzenia prawnego, kluczem do analizy będzie odpowiedź na pytanie o sposoby i stopień przestrzegania przez te państwa powszechnych regulacji odnoszących się do praw człowieka. W tym celu konieczna będzie również ocena możliwości wpływu organizacji międzynarodowych oraz społeczności międzynarodowej na przemiany polityczne, za którymi mogą pójść przemiany prawne, mające na celu zwiększenie ochrony wolności religijnej, a tym samym zapewnienie co najmniej tolerowania społeczności chrześcijańskich. Z drugiej strony, chrześcijanie doznają prześladowań i dyskryminacji w państwach, które nie są indeksowane przez organizację Open Doors. Analiza prawna w ramach projektu będzie miała na celu zbadanie, na ile regulacje prawne rozpoznają swobodę wyznawania chrześcijaństwa, a na ile zapoznają, że chrześcijanie stanowią część społeczeństwa. W obrębie analizy znajdzie się zjawisko dyskryminacji chrześcijan za pomocą środków prawnych, zarówno jeśli chodzi o stanowienie praw o charakterze dyskryminatoryjnym, jak i o stosowanie i interpretację powszechnie obowiązującego prawa w stosunku do chrześcijan.

qq online qq online qq online qq online