POLSKO-WĘGIERSKA PLATFORMA BADAWCZA

 

Międzynarodowy projekt badawczy „Polsko-Węgierska Platforma Badawcza” służy przeprowadzeniu pogłębionych analiz dotyczących zmiany konstytucji, praworządności, reformy sądownictwa administracyjnego oraz efektywności wymiaru sprawiedliwości. Partnerem projektu jest Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla.

 

Proponowany projekt ma na celu przeprowadzenie badań i działań zmierzających do analizy: charakteru procesu legislacyjnego dotyczącego zmian w Konstytucji (w świetle integracji europejskiej i tożsamości konstytucyjnej); rządów prawa; reformy sądownictwa administracyjnego; efektywności wymiaru sprawiedliwości.

 

Ponadto, projekt badawczy obejmuje opublikowanie co najmniej co najmniej 4 recenzowanych monografii naukowych; zorganizowanie co najmniej 7 comiesięcznych międzynarodowych konferencji naukowych oraz międzynarodowej konferencji naukowej na zakończenie projektu.

 

Badania prowadzone w ramach tego projektu powinny prowadzić do pobudzenia pogłębionej, a jednocześnie szerokiej dyskusji korelującej z tytułową problematyką.

 

Z tego powodu ważne jest, aby finalne produkty projektu były odpowiednio promowane. Dodatkowo, analiza powyższych badań powinna doprowadzić do wypracowania szeregu postulatów de lege ferenda dla ustawodawcy polskiego, węgierskiego, a także europejskiego. Uzyskane wyniki powinny mieć zastosowanie zarówno w teorii, jak i praktyce.

 

 

Cele projektu:

 

  1. Charakter procesu legislacyjnego przyjętego w celu zmiany Konstytucji (w świetle intergracji europejskiej i tożsamości konstytucyjnej): Celem jest zrozumienie mechanizmów i czynników wpływających na proces zmiany konstytucji w demokratycznym państwie prawnym;
  2. Zasada państwa prawnego: Celem jest określenie właściwego rozumienia pojęcia państwa prawnego (przesłanki, ocena, realizacja, korelacja państwa prawnego z państwem prawnym UE itp;)
  3. Reforma sądownictwa administracyjnego: Celem jest poznanie nowych mechanizmów, struktury i organizacji, a także funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w celu rzetelnego prowadzenia postępowań administracyjnych;
  4. Efektywność wymiaru sprawiedliwości: Celem jest zbadanie efektywności, tj. sprawności, czasu trwania i złożoności spraw rozpatrywanych w sądach.

 

 

Powyższe cele są jedynie inspiracją, ich uszczegółowienie zależy od Kierowników Zespołów Badawczych.

 

 

Struktura Projektu

 

 

 

 

Kalendarium Projektu:

 

10 maja 2021 r. –  Spotkanie inauguracyjne (on-line)

 

16 maja 2021 r. –  Kierownicy Zespołów Badawczych – we współpracy z pozostałymi członkami Zespołów Badawczych – przygotowują opisy koncepcji i celów badawczych.

 

17 maja 2021 r. – Liderzy Zespołów Badawczych przesyłają opisy koncepcji i celów badawczych do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

31 maja 2021 r. – Kierownicy Zespołów Badawczych – we współpracy z pozostałymi członkami Zespołów Badawczych i Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości – organizują otwartą konferencję naukową, na której Zespoły Badawcze prezentują aktualne wyniki badań.

 

30 czerwca 2021 r. – Kierownicy Zespołów Badawczych – we współpracy z pozostałymi członkami Zespołów Badawczych i Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości – organizują otwartą konferencję naukową, na której Zespoły Badawcze prezentują aktualne wyniki badań.

 

31 lipca 2021 r. –  Kierownicy Zespołów Badawczych – we współpracy z pozostałymi członkami Zespołów Badawczych i Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości – organizują otwartą konferencję naukową, na której Zespoły Badawcze prezentują aktualne wyniki badań.

 

31 sierpnia 2021 r. – Kierownicy Zespołów Badawczych – we współpracy z pozostałymi członkami Zespołów Badawczych i Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości – organizują otwartą konferencję naukową, na której Zespoły Badawcze prezentują aktualne wyniki badań.

 

30 września 2021 r. – Kierownicy Zespołów Badawczych – we współpracy z pozostałymi członkami Zespołów Badawczych i Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości – organizują otwartą konferencję naukową, na której Zespoły Badawcze prezentują aktualne wyniki badań.

 

1 października 2021 r. – Wszyscy członkowie Zespołów Badawczych przygotowują swoje rozdziały monografii naukowej w języku angielskim (80 tys. znaków ze spacjami i przypisami, bez ostatecznej wersji). Każdy rozdział powinien zawierać postulaty de lege ferenda dla ustawodawcy polskiego, węgierskiego i europejskiego; zastosowanie w teorii i praktyce).

 

2 października 2021 r. – członkowie Zespołów Badawczych przesyłają rozdziały monografii naukowej do zatwierdzenia przez Kierowników Zespołów Badawczych.

 

15 października 2021 r. – Kierownicy Zespołów Badawczych przesyłają do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wszystkie rozdziały monografii naukowej do akceptacji oraz w celu rozpoczęcia procesu wydawniczego (po tym terminie Instytut Wymiaru Sprawiedliwości kontaktuje się z poszczególnymi autorami w indywidualnych terminach w związku z procesem wydawniczym.

 

31 października 2021 r. – Kierownicy Zespołów Badawczych – we współpracy z pozostałymi członkami Zespołów Badawczych i Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości – organizują otwartą konferencję naukową, na której Zespoły Badawcze prezentują aktualne wyniki badań.

 

30 listopada 2021 r. – Każdy z członków Zespołów Badawczych, w tym Liderzy Zespołów Badawczych, organizuje – z pomocą Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości – jedno wydarzenie promujące Projekt (np. jedno wydarzenie promujące Projekt (np. wywiad)

 

30 listopada 2021 r. – Kierownicy Zespołów Badawczych – we współpracy z pozostałymi członkami Zespołów Badawczych i Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości – organizują otwartą konferencję naukową, na której Zespoły Badawcze prezentują wyniki badań.

 

31 grudnia 2021 r. – Kierownicy Zespołów Badawczych – we współpracy z pozostałymi członkami Zespołów Badawczych i przy pomocy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości – organizują konferencję naukową, na której Zespoły Badawcze prezentują aktualne wyniki badań.

 

31 grudnia 2021 r. – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wydaje cztery monografie naukowe w języku angielskim (każda dla każdego zespołu badawczego).

 

Redaktorami naukowymi poszczególnych monografii są Kierownicy Zespołów Badawczych oraz Kierownictwo Projektu.

 

qq online qq online qq online qq online