Projekt

Rynek ubezpieczeniowy

Zespół implementacyjny

Aktualnie prowadzone prace skupiają się na wytworzeniu eksperckich opracowań związanych z poszczególnymi obszarami. W związku z tym, konieczne jest dokonanie, poprzez badania związane z rynkiem ubezpieczeniowym, podejścia analitycznego dotyczącego zarządzania zakładami ubezpieczeń z wykorzystaniem technologii utrudniających dokonywanie przestępstw w tym zakresie. Co istotne, podejmowane kompleksowe działania naukowe przyjmą pozycję u źródła problemu, koncentrując się na kwestii zarządzania zakładami ubezpieczeniowymi oraz ocenie poziomu zaawansowania i zakresu wykorzystania technologii utrudniających dokonywanie przestępstw ubezpieczeniowych w tych podmiotach. W ramach prowadzonych badań zostanie pozyskana, a także zaktualizowana wiedza na temat zagranicznych rozwiązań w dziedzinie ubezpieczeń oraz zagrożeń dla podstawowych zasad polskiego porządku prawnego.

Podejmowane badania dotyczą następujących płaszczyzn analitycznych:

1. Analiza procesu podejmowania decyzji w zakładzie ubezpieczeń w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

Rozwiązania organizacyjne w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości

 Określenie przyczyn procesów podejmowania decyzji w zakładzie ubezpieczeń (np. inicjatywa, metodologia oraz odpowiedzialność);

 Zbadanie występujących rodzajów procesów podejmowania decyzji w zakładzie ubezpieczeń w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie rodzajów procesów podejmowania decyzji w zakładzie ubezpieczeń w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określonymi typami procesów podejmowania decyzji w zakładzie ubezpieczeń a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów procesów podejmowania decyzji w zakładzie ubezpieczeń, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku ubezpieczeniowego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych rodzajów procesów podejmowania decyzji w zakładzie ubezpieczeń, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

2. Analiza zarządzania ryzykiem na rynku ubezpieczeniowym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Określenie genezy zarządzania ryzkiem na rynku ubezpieczeniowym (np. inicjatywa, metodologia oraz odpowiedzialność);

 Zbadanie występujących rodzajów zarządzania ryzykiem na rynku ubezpieczeniowym w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie rodzajów zarządzania ryzykiem na rynku ubezpieczeniowym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określonymi typami zarządzania ryzykiem na rynku ubezpieczeniowym a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów zarządzania ryzykiem na rynku ubezpieczeniowym, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku ubezpieczeniowego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych rodzajów zarządzania ryzkiem na rynku ubezpieczeniowym, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

3. Analiza zarządzania operacjami w zakładzie ubezpieczeń w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Określenie genezy zarządzania operacjami w zakładzie ubezpieczeń (np. inicjatywa, metodologia oraz odpowiedzialność);

 Zbadanie występujących rodzajów zarządzania operacjami w zakładzie ubezpieczeń w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie rodzajów zarządzania operacjami w zakładzie ubezpieczeń w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określonymi typami zarządzania operacjami w zakładzie ubezpieczeń a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów zarządzania operacjami w zakładzie ubezpieczeń, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku ubezpieczeniowego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych rodzajów zarządzania operacjami w zakładzie ubezpieczeń, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

4. Analiza skali zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce wraz z identyfikacją głównych przyczyn jej występowania w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

Zjawisko przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości:

 Zbadanie występującej skali zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej w polskim porządku prawnym;

 Zdefiniowanie okoliczności sprzyjających przestępczości ubezpieczeniowej w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy pewnymi stanami faktycznymi a stopniem nasilenia przestępczości ubezpieczeniowej, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy pewnymi stanami faktycznymi a stopniem nasilenia przestępczości ubezpieczeniowej, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie okoliczności, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku ubezpieczeniowego w polskim porządku prawnym;

 Nowe zdefiniowanie określonych okoliczności, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

Identyfikacji głównych przyczyn występowania przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości:

 Określenie głównych przyczyn występowania przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce, wraz z analizą zagranicznego porządku prawnego (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie głównych przyczyn występowania przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określonymi głównymi przyczynami występowania przestępczości ubezpieczeniowej a stopniem nasilenia tejże przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie głównych przyczyn występowania przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce, które są najmniej podatne na występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku ubezpieczeniowego.

5. Analiza skuteczności kierowania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zakład ubezpieczeń w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Zbadanie skuteczności kierowania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zakład ubezpieczeń w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie skuteczności kierowania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zakład ubezpieczeń w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji pomiędzy skuteczności kierowania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zakład ubezpieczeń a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów kierowania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zakład ubezpieczeń, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku ubezpieczeniowego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych rodzajów kierowania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zakład ubezpieczeń, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

6. Analiza przyczyn odmów wszczęcia postępowania oraz umorzeń postępowania (wraz z wypracowaniem rekomendacji postępowania dla zakładów ubezpieczeń podczas składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa) w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Zbadanie przyczyn odmów wszczęcia postępowania oraz umorzeń postępowania w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie przyczyn odmów wszczęcia postępowania oraz umorzeń postępowania w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji pomiędzy przyczynami odmów wszczęcia postępowania oraz umorzeń postępowania a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów przyczyn odmów wszczęcia postępowania oraz umorzeń postępowania, które nie zwiększają skali występowania sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku ubezpieczeniowego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Wypracowanie rekomendacji postępowania dla zakładów ubezpieczeń podczas składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

7. Wypracowanie optymalnego modelu współpracy jednostek państwowych z zakładami ubezpieczeń, w tym wymiany danych celem skutecznego przeciwdziałania nadużyciom, w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Zbadanie modeli współpracy jednostek państwowych z zakładami ubezpieczeń, w tym wymiany danych celem skutecznego przeciwdziałania nadużyciom, w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie modeli współpracy jednostek państwowych z zakładami ubezpieczeń, w tym wymiany danych celem skutecznego przeciwdziałania nadużyciom, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości;

 Określenie relacji pomiędzy konkretnymi modelami współpracy jednostek państwowych z zakładami ubezpieczeń, wraz z wymianą danych celem skutecznego przeciwdziałania nadużyciom, a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów modeli współpracy jednostek państwowych z zakładami ubezpieczeń, w tym wymiany danych celem skutecznego przeciwdziałania nadużyciom, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku ubezpieczeniowego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych modeli współpracy jednostek państwowych z zakładami ubezpieczeń, w tym wymiany danych celem skutecznego przeciwdziałania nadużyciom, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych;

 Zaproponowanie optymalnego modelu współpracy jednostek państwowych z zakładami ubezpieczeń, w tym wymiany danych celem skutecznego przeciwdziałania nadużyciom.

8. Analiza problematyki skuteczności stosowania zaawansowanych metod analitycznych (analizy Big Data oraz techniki predykcyjne) w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Zbadanie problematyki skuteczności stosowania zaawansowanych metod analitycznych (analiza Big Data oraz techniki predykcyjne) w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie skuteczności stosowania zaawansowanych metod analitycznych (analiza Big Data oraz techniki predykcyjne) w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy skuteczności stosowania zaawansowanych metod analitycznych (analiza Big Data oraz techniki predykcyjne) w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów modeli skuteczności stosowania zaawansowanych metod analitycznych (analiza Big Data oraz techniki predykcyjne) w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku ubezpieczeniowego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych modeli skuteczności stosowania zaawansowanych metod analitycznych (analiza Big Data oraz techniki predykcyjne) w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

9. Analiza skuteczności nałożenia obowiązku naprawienia szkody wobec zakładu ubezpieczeń oraz statystki powrotu skazanych do działalności przestępczej wobec Towarzystw Ubezpieczeniowych w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

Analiza skuteczności nałożenia obowiązku naprawienia szkody wobec zakładu ubezpieczeń w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości:

 Zbadanie problematyki skuteczności nałożenia obowiązku naprawienia szkody wobec zakładu ubezpieczeń w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie skuteczności nałożenia obowiązku naprawienia szkody wobec zakładu ubezpieczeń w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy skutecznością nałożenia obowiązku naprawienia szkody wobec zakładu ubezpieczeń a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów modeli skuteczności nałożenia obowiązku naprawienia szkody wobec zakładu ubezpieczeń, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku ubezpieczeniowego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych modeli skuteczności nałożenia obowiązku naprawienia szkody wobec zakładu ubezpieczeń, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

Statystyki powrotu skazanych do działalności przestępczej wobec Towarzystw Ubezpieczeniowych w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości:

 Zbadanie problematyki powrotu skazanych do działalności przestępczej wobec Towarzystw Ubezpieczeniowych w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie powrotu skazanych do działalności przestępczej wobec Towarzystw Ubezpieczeniowych, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy powrotem skazanych do działalności przestępczej wobec Towarzystw Ubezpieczeniowych a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów mechanizmów zapobiegających powrotowi skazanych do działalności przestępczej wobec Towarzystw Ubezpieczeniowych w obszarze rynku ubezpieczeniowego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych mechanizmów zapobiegających powrotowi skazanych do działalności przestępczej wobec Towarzystw Ubezpieczeniowych w obszarze rynku ubezpieczeniowego, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

10. Charakterystyka osób najczęściej popełniających przestępstwa ubezpieczeniowe (wzorzec Fraudera) w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

Analiza skuteczności nałożenia obowiązku naprawienia szkody wobec zakładu ubezpieczeń w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości:

 Zbadanie charakterystyki osób najczęściej popełniających przestępstwa ubezpieczeniowe (wzorzec Fraudera) w Polsce i zagranicą (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie charakterystyki osób najczęściej popełniających przestępstwa ubezpieczeniowe (wzorzec Fraudera) w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z jej możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy charakterystyką osób najczęściej popełniających przestępstwa ubezpieczeniowe (wzorzec Fraudera) a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie charakterystyki osób (wzorzec Fraudera), które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku ubezpieczeniowego, zarówno w Polsce jak i zagranicą (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie optymalnego modelu charakterystyki osób najczęściej popełniających przestępstwa ubezpieczeniowe (wzorzec Fraudera).

Spodziewanym produktem prac Zespołu Implementacyjnego są rekomendacje o  charakterze postulatów de lege ferenda dla polskiego ustawodawcy. W związku z powyższym, prace Zespołu Implementacyjnego są nakierunkowane na wypracowanie jasnych, klarownych i bezwarunkowych rekomendacji dla polskiego ustawodawcy w celu wprowadzenia zmian w systemie normatywnym odpowiadających głównym założeniom Projektu. Planowana jest również publikacja wieloautorskiej monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (80 punktów – na podstawie aktualnego wykazu wydawnictw punktowanych zawartego w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe) Opracowanie będzie dotyczyć analizy powiązań pomiędzy prawem, gospodarką i technologią w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości na rynku finansowym.

Dodatkowo, w ramach realizacji Projektu powstała monografia naukowa Report on selected solutions of law, business and technologies preventing crimes” wydana przez Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Opracowanie zostało przygotowane w międzynarodowej kooperacji z udziałem ekspertów m.in. ze Stanford Research Institute oraz IESE Busieness School. Raport przedstawia wybrane zagadnienia w kontekście problematyki dotyczącej zapobiegania przyczynom przestępczości na przykładzie czterech obszarów:  finansowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz zarządzania ludźmi w organizacjach. Szczególny nacisk został położony na identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz metod implementacji międzynarodowych praktyk w celu zapobiegania przyczynom przestępczości.

Monografia naukowa pt. „Rynek ubezpieczeniowy. Zapobieganie przyczynom przestępczości” – nowa publikacja Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Monografia naukowa pt.: „Rynek ubezpieczeniowy. Zapobieganie przyczynom przestępczości” stanowi efekt prac analitycznych podejmowanych przez Zespół Implementacyjny w ramach Projektu: Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, w obszarze rynku ubezpieczeniowego.

 

Opracowanie dotyczy istotnych oraz aktualnych zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przestępczości ubezpieczeniowej oraz metodami zapobiegania jej przyczynom. Sektor ubezpieczeniowy stanowi jeden z najważniejszych filarów polskiej gospodarki, który wpływa na prawidłowe oraz bezpieczne funkcjonowanie państwa. Z tego powodu przedmiotowa problematyka zasługuję na szczególną uwagę praktyki, teorii oraz legislatury. Efektywne eliminowanie przestępczości na rynku ubezpieczeniowym wymaga sformułowania konkretnych metod zwalczania tego rodzaju aktywności, a w szczególności wskazania odpowiednich działań zapobiegawczych. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania stanowią istotne głosy w dyskusji na temat przemian, jakim ulegać powinno polskie prawo karne gospodarcze oraz na jakie zagadnienia powinni zwrócić uwagę prawodawcy w aspekcie zwiększania bezpieczeństwa sektora ubezpieczeniowego.

Seria monografii naukowych “Zapobieganie przyczynom przestępczości” – nowe publikacje Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazała się seria monografii naukowych dotyczących zapobiegania przyczynom przestępczości w modułach:

  • Assessing Foundations;
  • Improving Performance;
  • Transforming People and Organizations;
  • Heading Into the Future.

 

W  serii stworzonej w ramach projektu “Prawo, gospodarka, technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości” znalazły się następujące pozycje:

 

  • Monografia naukowa pt. „Identyfikacja przyczyn przestępczość w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie” (Warszawa 2020);
  • Monografia naukowa pt. „Metody zapobiegania przestępczości” (Warszawa 2020);
  • Monografia naukowa pt. „Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach” (Warszawa 2020);
  • Monografia naukowa pt. „Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne” (Warszawa 2020).

 

Monografia naukowa pt. „Identyfikacja przyczyn przestępczość w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie” skupia się wokół pierwszego modułu Assessing Foundations, który polegał na zidentyfikowaniu problemu przestępczości w Polsce i na świecie w świetle wybranych sektorów polskiej gospodarki.

 

Monografia naukowa pt. „Metody zapobiegania przestępczości” odnosi się do drugiego modułu Improving Performance, który został skoncentrowany na rozwiązaniach zidentyfikowanych problemów w module Assessing Foundations w świetle wybranych sektorów polskiej gospodarki.

 

Monografia naukowa pt. „Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach” dotyczy trzeciego modułu Transforming People and Organizations, który dokonywał naukowej oceny metod zapobiegania przestępczości w module „Improving Performance” i odpowiadał na pytanie, jak rozwiązania te mogą zmieniać funkcjonowanie organizacji oraz ludzkie zachowania.

 

Monografia naukowa pt. „Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne” odnosiła się do czwartego, ostatniego modułu: Heading into the Future, który dokonywał podejścia analitycznego dotyczącego przyszłości i przyszłych zmian, w szczególności na podstawie wcześniejszych modułów: Assessing Foundations, Improving Performance, Transforming People and Organizations.

 

Książki przedstawiają wyjątkową wartość naukową, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia, w związku z czym można polecić je szerokiemu gronu odbiorców.

Projekt

Prawo, gospodarka i technologia

na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości


qq online qq online qq online qq online