Archiwum Kryminologii Tom XXIII-XXIV (IWS – współwydawca)

 

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Dr hab Hans Joachim Schneider Profesor Uniwersytetu w Munster PRZYCZYNY PRZESTĘPCZOŚCI NOWE ASPEKTY MIĘDZYNARODOWEJ DYSKUSJI O TEORIACH KRYMINOLOGICZNYCH

I. Uwagi wstępne 13
II. Teoria racjonalnego wyboru 14
III. Biologiczne teorie przestępczości 15
1. Teoria predyspozycji konstytucjonalnych 15
2. Choroba psychiczna a przestępstwo 17
IV. Psychologiczne teorie przestępczości 18
1. Teoria psychopatologiczna  18
2. Teoria osobowości przestępczej 19
3. Biospołeczna teoria dziedziczonych tendencji przestępczych  20
V. Socjologiczne teorie przestępczości 21
1. Teoria dezorganizacji społecznej 21
2. Teoria anomii  23
VI. Teorie spoleczno-psychologiczne 25
1. Przegląd 25
2. Społeczno-poznawcza teoria uczenia 26
3. Teorie kontroli 27
4. Teoria interakcji (naznaczenia społecznego) 30
5. Teorie drogi życiowej 31
VII. Teorie wiktymologiczne 34
1. Model narażenia związanego ze stylem życia 34
2. Teoria działań rutynowych 35
VIII. Teorie krytyczne (radykalne) 36
1. Teoria marksistowska 36
2. Teoria anarchistyczna 38
3. Lewicowy realizm 38
IX. Teorie feministyczne 39
X. Teorie postmodernistyczne 40
XI. Teorie integrujące 41
XII. Podsumowanie przeglądu 43

 

 

Dr hab Andrzej Siemaszko Profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości PRZESTĘPCZOŚĆ NIEUJAWNIONA PORÓWNANIE POLSKICH REZULTATÓW ICVS ‘961 ’92

I. Uwagi wprowadzające 45
II. Przestępczość nierejestrowana 51
III. „Ciemna liczba” przestępstw 56
IV. Poczucie bezpieczeństwa i ocena pracy policji 57
V. Podsumowanie i wnioski 58

Dr hab Zofia Ostrihanska Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Dr hab Dobrochna Wójcik Profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN i Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Dr Rob J Mawby Profesor Uniwersytetu w Plymouth Dr Sandra Walklate Uniwersytet w Salford Dr Ilona Gorgenyi Uniwersytet w Miskolcu OFIARY WŁAMAŃ MIESZKANIOWYCH (Wyniki międzynarodowych badań porównawczych)

I. Wstęp 75
II. Metody badań i charakterystyka osób badanych 77
III. Analiza danych statystycznych i charakterystyka przestępczości 80
IV. Sposoby zabezpieczenia się przed włamaniem i jego skutkami 89
V. Działania policji 93
VI. Postawy poszkodowanych wobec policji 96
VII. Reakcje na włamanie 101
VIII. Poczucie zagrożenia przestępczością 106
IX. Wnioski 111

 

 

Dr hab Jerzy Szumski Adiunkt Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Dr hab Dobrochna Wójcik Profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN i Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Dr hab Andrzej Siemaszko Profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ZEZWOLENIA NA CZASOWE OPUSZCZENIE ZAKŁADU KARNEGO

1. Wprowadzenie 115
2. Przepustki – ustawodawstwo i praktyka 115
2.1. Ewolucja ustawodawstwa 115
2.2. Praktyka udzielania przepustek w latach dziewięćdziesiątych 122
3. Standardy międzynarodowe odnoszące się do przepustek i unormowania w wybranych krajach europejskich 127
3.1. Standardy międzynarodowe 127
3.2. Unormowania w wybranych krajach europejskich 129
3.3. Podsumowanie 135
4. Udzielanie zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego w świetle ustaleń empirycznych 136
4.1. Cel i metody badania 136
4.2. Badane jednostki penitencjarne 138
4.3. Charakterystyka socjodemograficzna badanych 138
4.4. Przestępczość badanych, odbyte kary i wcześniej otrzymane przepustki  139
4.5. Nieprzystosowanie społeczne badanych oraz ich charakterystyka psychologiczno-psychiatryczna 140
4.6. Wnioski o udzielenie zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego  141
4.7. Rodzaje i liczba uzyskanych zezwoleń oraz czas pobytu na wolności  142
4.8. Naruszenie warunków udzielenia przepustki 146
4.9. Udzielanie zezwoleń przed terminem (przypadki wątpliwe) 150
4.10 Podsumowanie 150
5. Wnioski końcowe i postulaty de lege ferenda 152

 

 

Płk dr Krystian Bedyński Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu POZA WARSZAWSKA KOSPIRACJA WIĘZIENNA NA TERENACH OKUPOWANYCH PRZEZ NIEMCÓW 1939-1945 (Udział polskiego personelu)

I. Wprowadzenie 167
II. Więziennictwo na ziemiach wcielonych do Rzeszy 170
1. Ogólna charakterystyka 170
2. Okręg Gdańk-Prusy Zachodnie 174
3. Okręg Kraj Warty 178
4. Okręg Śląsk 184
5. Rejencja ciechanowska i okręg Białystok 186
III. Więziennictwo w Generalnej Guberni 189
1. Ogólna charakterystyka 189
2. Dystrykt krakowski 192
3. Dystrykt lubelski 200
4. Dystrykt radomski 203
5. Dystrykt warszawski (poza Warszawą) 206
IV. Pozostałe tereny okupacji niemieckiej (1941-1944) 209
V. Podsumowanie 211

 

 

MATERIAŁY Dr Beata Gruszczyńska Adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Dr Marek Marczewski Adiunkt Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości EFEKTYWNOŚĆ WARUNKOWEGO PRZEDTERMINOWEGO ZWOLNIENIA (Wstępne wyniki badań)

I. Uwagi wstępne 213
II. Cele i metody badań  214
III. Uzyskane rezultaty  215
IV. Wnioski 224

 

 

DOKUMENTY Zalecenie nr R (95) 13 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla państw członkowskich dotyczące zagadnień prawa karnego procesowego związanych z technologią informatyczną Wyjaśniające memorandum 227

 

 

CONTENTS 273
COflEP)KAHHE 297


qq online qq online qq online qq online