Bójka i pobicie w polskim prawie karnym

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Rozdział pierwszy 

EWOLUCJA PRZEPISÓW O BÓJCE I POBICIU W POLSKIM PRAWIE KARNYM 9

I. Dawne prawo polskie 9
II. Bójka w ustawodawstwach państw zaborczych 11
1. Bójka według ustawy karnej austriackiej 11
2. Bójka w kodeksie karnym niemieckim 13
3. Bójka w ustawodawstwie karnym ziem zaboru rosyjskiego 15
a. Kodeks karzący Królestwa Polskiego 15
b. Kodeks kar głównych i poprawczych z roku 1847  16
c. Bójka w Kodeksie karnym rosyjskim z roku 1903 17
III. Bójka i pobicie w pracach Komisji Kodyfikacyjnej RP  19
IV. Bójka i pobicie w kk roku 1932 24
V. Bójka i pobicie w pracach kodyfikacyjnych poprzedzających uchwalenie kk z roku 1969 26
VI. Ogólna charakterystyka obowiązującego stanu prawnego w zak­resie bójki i pobicia i projektów jego zmiany 34

 

Rozdział drugi 

BÓJKI I POBICIA W ŚWIETLE STATYSTYKI POLICYJNO-PROKURATORSKIEJ 42

I. Uwagi ogólne 42
II. Rozmiary i dynamika bójek i pobić 43

 

Rozdział trzeci

ŚRODKI KARNE STOSOWANE WOBEC SPRAWCÓW BÓJEK I POBIĆ 54

I. Uwagi ogólne 54
II. Środki karne stosowane wobec karanych za bójki i pobicia w okresie obowiązywania kk z roku 1932 55
III. Skazania z art 158 i 159 kk na tle ogółu skazań z oskarżenia publicznego i skazań za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w okresie obowiązywania kk z roku 1969 58
IV. Rodzaje decyzji sądowych 58
V. Rodzaje środków karnych 60
VI. Wymiar kary pozbawienia wolności 69
VII. Skazania osób młodocianych 72
VIII. Środki karne stosowane wobec skazanych biorących udział w poszczególnych typach bójek i pobić 75
1. Uwagi wstępne 75
2. Środki karne stosowane wobec skazanych za udział w bójce lub pobiciu typu podstawowego 77
3. Środki karne stosowane wobec skazanych z art 159 kk 81
4. Środki karne stosowane wobec skazanych z art 158 §2 kk 83
5. Środki karne stosowane wobec skazanych z art 158 §3 kk 84
IX. Wymiar kary pozbawienia wolności za poszczególne rodzaje przestępstwa bójki i pobicia 84

 

Rozdział czwarty

ZAŁOŻENIA BADAWCZO-METODOLOGICZNE 87

I. Uzasadnienie podjęcia badań i cele poznawcze 87
II. Założenia metodologiczne 88
1. Metoda badań 88
2. Kryteria doboru próby 89
3. Realizacja badań 94

 

Rozdział piąty

CHARAKTERYSTYKA BÓJEK I POBIĆ 96
I. Klasyfikacja bójek i pobić 96
II. Rozmiary bójek i pobić 103
III. Zróżnicowanie miasto-wieś 103
IV. Roczny, tygodniowy i dobowy rytm bójek i pobić 105
V. Alkohol a bójki i pobicia 108
VI. Miejsce, struktura i dynamika bójek i pobić 109
VII. Osoby postronne w bójce i pobiciu 113
VIII. Użycie niebezpiecznych narzędzi w bójce i pobiciu 114
IX. Skutki bójek i pobić 116

 

Rozdział szósty

CHARAKTERYSTYKA SPRAWCÓW BÓJEK I POBIĆ 119
I. Sprawcy według rodzaju czynu i właściwości osobistych 119
II. Sylwetka sprawcy w świetle czynu 129

 

Rozdział siódmy

CHARAKTERYSTYKA OSÓB POKRZYWDZONYCH 139
I. Uwagi wstępne 139
II. Sylwetka osoby pokrzywdzonej 140
III. Rola osób pokrzywdzonych w genezie przestępstwa 145
IV. Zakres doznanych uszkodzeń i uzyskanej rekompensaty  149

 

Rozdział ósmy

CHARAKTERYSTYKA ORZECZNICTWA W SPRAWACH O BÓJKI I POBICIA 155

I. Kierunki sądowej interpretacji znamion ustawowych 155
II. Zagadnienie kwalifikacji prawnej 161
III. Problematyka winy 165
IV. Sądowy wymiar kary 168
UWAGI KOŃCOWE 182

 

Aneks

KWESTIONARIUSZ DO BADANIA AKT W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA BÓJKI I POBICIA 189

Część I. Czyn 189
Część II. Sprawca 196
Część III. Pokrzywdzony 211


qq online qq online qq online qq online