Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie Tom II – Prawo karne

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

ZAMIAST WSTĘPU 7

 

WPROWADZENIE 10

 

Rozdział pierwszy. SYSTEM INSTYTUCJONALNY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ORAZ ICH TRYB PRAWODAWCZY 13

 

Rozdział drugi. ZADANIA DLA POLSKI WYNIKAJĄCE Z UKŁADU EUROPEJSKIEGO 26

 

Rozdział trzeci. PRAWNE PODSTAWY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ W SPRAWACH KARNYCH 35Rys historyczny 35
Rada Europy 39
Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo­wych wolności 47
Układ z Schengen 54
Porozumienie TREVI  57

 

Rozdział czwarty. REALIZACJA WSPÓŁPRACY 60
Rozszerzenie współpracy w dziedzinie ekstradycji 61
Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych 62
Wykonywanie orzeczonej kary w kraju ojczystym  66

 

Rozdział piąty. POLSKIE PRAWO KARNE NA TLE STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH 72
Aspekt statyczny 72
Aspekt dynamiczny 92

 

Rozdział szósty. METODY DOSTOSOWYWANIA POLSKIEGO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KAR­NYCH DO WYMOGÓW MIĘDZYNARODOWYCH99
Aspekt konstytucyjno-prawny 99
Aspekt legislacyjny 117
Sposób realizacji 122
Osiągnięcia i trudności 136
Raport Langdona 150

 

WNIOSKI 154
Aneks 1. KOOPERACJA W RAMACH CPE (COOPERATION POLITIQUE EUROPEENNE)157
Aneks 2. FILAR III STRUKTURA WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 162
Aneks 3. STRUKTURA SCHENGEN 163
Aneks 4. POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI STRASBURSKIMI 164
Aneks 5. KONWENCJE RADY EUROPY PRAWO KARNE 165


qq online qq online qq online qq online