Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie Tom II – Prawo karne

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

ZAMIAST WSTĘPU 7

 

WPROWADZENIE 10

 

Rozdział pierwszy. SYSTEM INSTYTUCJONALNY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ORAZ ICH TRYB PRAWODAWCZY 13

 

Rozdział drugi. ZADANIA DLA POLSKI WYNIKAJĄCE Z UKŁADU EUROPEJSKIEGO 26

 

Rozdział trzeci. PRAWNE PODSTAWY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ W SPRAWACH KARNYCH 35Rys historyczny 35
Rada Europy 39
Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo­wych wolności 47
Układ z Schengen 54
Porozumienie TREVI  57

 

Rozdział czwarty. REALIZACJA WSPÓŁPRACY 60
Rozszerzenie współpracy w dziedzinie ekstradycji 61
Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych 62
Wykonywanie orzeczonej kary w kraju ojczystym  66

 

Rozdział piąty. POLSKIE PRAWO KARNE NA TLE STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH 72
Aspekt statyczny 72
Aspekt dynamiczny 92

 

Rozdział szósty. METODY DOSTOSOWYWANIA POLSKIEGO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KAR­NYCH DO WYMOGÓW MIĘDZYNARODOWYCH99
Aspekt konstytucyjno-prawny 99
Aspekt legislacyjny 117
Sposób realizacji 122
Osiągnięcia i trudności 136
Raport Langdona 150

 

WNIOSKI 154
Aneks 1. KOOPERACJA W RAMACH CPE (COOPERATION POLITIQUE EUROPEENNE)157
Aneks 2. FILAR III STRUKTURA WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 162
Aneks 3. STRUKTURA SCHENGEN 163
Aneks 4. POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI STRASBURSKIMI 164
Aneks 5. KONWENCJE RADY EUROPY PRAWO KARNE 165