Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Tom III

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Przedmowa — Eleonora Zielińska 9

 

CZĘSC I Ekstradycja i inne formy współpracy międzynarodowej  15
Konwencja w sprawie uproszczonej procedury ekstradycyjnej ustanowiona na podstawie art K 3 Traktatu o Unii Europejskiej, sporządzona dnia 10 marca 1995 roku 15
Komentarz — Michał Płachta 23
Uchwała Rady z dnia 27 września 1996 roku, ustanawiająca Konwencję o ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej 55
Konwencja o ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europej­skiej z dnia 27 września 1996 roku, ustanowiona na podstawie art K 3 Traktatu o Unii Europejskiej 56
Komentarz — Michał Płachta 71
Konwencja o wykonywaniu zagranicznych orzeczeń karnych z dnia 13 listopada 1991 roku, zawarta między Państwami Członkowskimi Wspólnot Europejskich 116
Komentarz — Michał Płachta 126
Porozumienie między Państwami Członkowskimi Wspólnot Europejskich w sprawie przekazywania postępowania karnego z dnia 6 listopada 1990 roku 152
Komentarz — Michał Płachta 160

 

CZĘSC II Ochrona świadków i osób współpracujących z wymiarem sprawiedliwości185
Rezolucja o ochronie świadków w walce z międzynarodową przestępczością zorganizowaną z dnia 23 listopada 1995 roku 185
Komentarz — Andrzej Wąsek 188
Rezolucja w sprawie osób współpracujących z wymiarem sprawiedliwości w walce z międzynarodową przestępczością zorganizowaną z dnia 20 grudnia 1996 roku 202
Komentarz — Andrzej Wąsek 205

 

CZĘŚĆ III Ochrona interesów finansowych Wspólnot Europejskich 215
Akt Rady ustanawiający Konwencję o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 roku 215
Akt Rady ustanawiający Protokół do Konwencji o ochronie interesów fi­nansowych Wspólnot Europejskich z dnia 27 września 1996 roku 224
Drugi Protokół do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 19 czerwca 1997 roku, sporządzony na podstawie art K 3 Traktatu o Unii Europejskiej 234
Konwencja w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Euro­pejskich lub funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 26 maja 1997 roku, sporządzona na podstawie art K 3 ust 2 pkt c Traktatu o Unii Europejskiej 243
Komentarz — Oktawia Górniok 253
Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy pub­licznych w międzynarodowych transakcjach handlowych z dnia 17 grudnia 1997 roku 288
Komentarz — Jacek Garstka 297

 

CZĘŚĆ IV Przeciwdziałanie szerzeniu się rasizmu i ksenofobii 330
Wspólne Działanie dotyczące zwalczaniu rasizmu i ksenofobii z dnia 15 lipca 1996 roku, zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej na pod­stawie art K 3 Traktatu o Unii Europejskiej 330
Komentarz — Eleonora Zielińska 336

 

CZĘŚĆ V Zwalczanie handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego dzieci 342
Wspólne Działanie dotyczące działań mających na celu zwalczanie handlu istotami ludzkimi oraz seksualnego wykorzystywania dzieci z dnia 24 lutego 1997 roku, przyjęte przez Radę Unii Europejskiej na podstawie art K 3 Traktatu o Unii Europejskiej 342
Komentarz — Eleonora Zielińska 351

 

CZĘŚĆ VI Zwalczanie handlu narkotykami 378
Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środ­kami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzona w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 roku 378
Porozumienie w sprawie nielegalnego obrotu drogą morską, wdrażające art 17 Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, Strasburg, dnia 31 stycznia 1995 roku 419
Wspólne Działanie dotyczące zbliżania ustawodawstw oraz praktyki Państw Członkowskich Unii Europejskiej w celu zwalczania narkomanii oraz zapo­biegania i zwalczania nielegalnego obrotu narkotykami z dnia 17 grudnia 1996 roku, przyjęte przez Radę Unii Europejskiej na podstawie art K 3 Traktatu o Unii Europejskiej 440
Komentarz — Krzysztof Krajewski 446


qq online qq online qq online qq online