Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Tom VI

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Przedmowa (Eleonora Zielińska) 9

 

Traktat o Unii Europejskiej (wyciąg) 13
Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (wyciąg) 22
Instytucjonalne aspekty funkcjonowania III filaru Unii Europejskiej — stan obecny i perspektywy zmian (Adam Łazowski) 27
Akt Rady ustanawiający, zgodnie z artykułem 34
Traktatu o Unii Eu­ropejskiej, Konwencję o wzajemnej pomocy w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej 51
Komentarz (Michał Płachta) 83
Załącznik: Protokół przyjęty przez Radę, zgodnie z artykułem 34 Traktatu ustanawiającego Unię Europejską, do Konwencji o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej 119
Komentarz (Michał Płachta) 129
Wspólne Działanie z dnia 29 czerwca 1998 r przyjęte przez Radę na podstawie art K3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie utworzenia Europejskiej Sieci Sądowej (98/428/WSiSW) 142
Wspólne Działanie z dnia 29 czerwca 1998 r przyjęte przez Ra­dę na podstawie art K3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie stosowania dobrej praktyki we wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych (98/427/WSiSW) 150
Komentarz (Maciej Lewandowski) 155

 

Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2002 r ustanawiająca Euro-just w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością (2002/187/WSiSW) 165
Decyzja Ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r w sprawie wspól­nych zespołów dochodzeniowo-śledczych (2002/465/WSiSW) 196
Komentarz (Jerzy Iwanicki) 203
Decyzja Ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r w sprawie europej­skiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi (2002/584/WSiSW) 231
Komentarz (Adam Górski, Andrzej Sakowicz) 266
Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 1999 r ustanawiająca Europejski Urząd ds Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (notyfiko­wana jako dokument nr SEC(1999) 802) (1999/352/WE, EWWiS, Euratom) 315
Komentarz (Agnieszka Grzelak) 321
Decyzja Ramowa Rady z dnia 26 czerwca 2001 r w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z prze­stępstwa (2001/500/WSiSW) 336
Decyzja Ramowa Rady z dnia 22 lipca 2003 r w sprawie wykona­nia w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych (2003/577/WSiSW) 341
Komentarz (Agnieszka Grzelak) 359
Decyzja Ramowa Rady z dnia 29 maja 2000 r w sprawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie w związku z wprowadzeniem euro (2000/383/WSiSW) 378
Decyzja Ramowa Rady z dnia 6 grudnia 2001 r zmieniająca decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW w sprawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie w związku z wprowadzeniem euro (2001/888/WSiSW) 385
Komentarz (Jacek Garstka) 387
Decyzja Ramowa Rady z dnia 28 maja 2001 r w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi (2001/413/WSiSW)404
Komentarz (Agnieszka Grzelak) 413
Decyzja Ramowa Rady z dnia 22 lipca 2003 r w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (2003/568/WSiSW) 429
Komentarz (Celina Nowak) 437
Decyzja Ramowa Rady z dnia 27 stycznia 2003 r w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (2003/80/WSiSW) 456
Komentarz (Hanna Machińska) 464
Decyzja Ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r w sprawie zwal­czania terroryzmu (2002/475/WSiSW) 483
Komentarz (Filip Jasiński, Eleonora Zielińska) 494
Decyzja Ramowa Rady z dnia 19 lipca 2002 r w sprawie zwalczania handlu ludźmi (2002/629/WSiSW) 531
Komentarz (Filip Jasiński, Eleonora Zielińska) 539

 

Decyzja Ramowa Rady z dnia 22 grudnia 2003 r dotycząca zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej (2004/68/WSiSW) 569
Komentarz (Eleonora Zielińska) 580
Dyrektywa Rady z dnia 28 listopada 2002 r definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu (2002/90/WE) 588
Decyzja Ramowa Rady z dnia 28 listopada 2002 r w sprawie wzmoc­nienia systemu karnego w celu zapobiegania ułatwianiu nielegal­nego wjazdu, tranzytu i pobytu (2002/946/WSiSW) 592
Komentarz (Monika Prus) 599
Decyzja Ramowa Rady z dnia 15 marca 2001 r w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym (2001/220/WSiSW) 622
Komentarz (Eleonora Zielińska) 632

 

Literatura 647


qq online qq online qq online qq online