Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Od Autora 7


Uwagi wstępne 11

 

Rozdział pierwszy:

ZMIANY W PRZEPISACH REGULUJĄ­CYCH DZIAŁALNOŚĆ WIĘZIENNICTWA ORAZ PRAWA SKAZANYCH 20
I. Zmiany w przepisach regulujących działalność więzien­nictwa  20
II. Prawa skazanych  25

 

Rozdział drugi:

WIĘZIENNICTWO W LATACH PRZEMIAN W POLSCE  31
I. Baza materialna i organizacja więziennictwa 31
II. Kadra więzienna 36
III. Charakterystyka zbiorowości uwięzionych  39
IV. Warunki bytowe i zdrowotne więźniów 47
V. Środki oddziaływania penitencjarnego  53
1. Nauczanie i szkolenie zawodowe 53
2. Zatrudnienie więźniów 57
3. Działalność kulturalno-oświatowa i sportowa  62 
4. Kontakty skazanych ze „światem zewnętrznym”  64 
5. Inne środki i metody oddziaływania penitencjarnego 69

 

Rozdział trzeci:

CZYNNIKI ZAKŁÓCAJĄCE FUNKCJONO­WANIE ZAKŁADÓW KARNYCH 76 
I. Protesty więźniów 77
II. Ucieczki więźniów 80
III. Przestępczość więzienna i samoagresja skazanych 83

 

Rozdział czwarty:

SKARGI WIĘŹNIÓW ORAZ NADZÓR NAD WYKONYWANIEM KARY POZBAWIENIA WOLNO­ŚCI 89
I. Skargi więźniów 90
II. Nadzór nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności 92

 

Rozdział piąty:

PODSUMOWANIE 97

 

Rozdział szósty:

WNIOSKI I PROPOZYCJE 115

Wykorzystane materiały i piśmiennictwo 119


qq online qq online qq online qq online