Przestępstwa gospodarcze w praktyce prokuratorskiej i sądowej

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Od redaktora 9

 

Jerzy Jasiński, Przedmowa 11

 

Michael ADeFeo, Michael JDittoe, Nielegalne pieniądze — doświadczenia amerykańskie 20

 

I. Wprowadzenie 20
II. Mechanizm nadzorowania podatnika: zgłaszanie dochodów 21
1. Procedura zgłaszania 21
2. Procedura stosowania przepisów 23
III. Pranie pieniędzy 24
1. Usuwanie funduszy 27
2. Legalizacja funduszy 28
3. Uzyskiwanie możliwości korzystania z funduszy 28
IV. Reakcja władz amerykańskich na pranie pieniędzy 29
1. Wymóg zgłaszania transakcji gotówkowych 29
2. Przepisy definiu­jące pranie pieniędzy i zakazującego 31
V. Przestępczość gospodarcza
Wnioski 34
VI. Studium przypadku: sprawa „Pizza Connection” 39
P. M. Raphael, Pranie pieniędzy — doświadczenia europejskie 42
Michael Levi, Nadużycia giełdowe i oszustwa — doświadczenia brytyjskie  45
I. Wprowadzenie 45
II. Przestępczość gospodarcza jako problem społeczno-prawny 46
III. System ograniczania przestępczości gospodarczej 51
l. Zakazy handlowe a zapobieganie przestępczości gospodarczej 52
IV. Sankcje nakładane przez organizacje samorządowe 57
V. Ogólne uwagi o nadzorze w sferze papierów wartościowych i in­westycji 60
VI. Rada Papierów Wartościowych i Inwestycji 61
VII. Tryb ścigania oszustw 63
VIII. Rozwój systemu ścigania oszustw w Londynie 65
Udo Scheu, Prawnokama kontrola rynku kapitałowego i sys­temu bankowego — doświadczenia niemieckie  70
I. Ogólne uwagi o rynku kapitałowym i bankowości 70
II. Niemieckie Prawo Bankowe i nadzór bankowy  71
III. Zakres prawnokarnej ochrony obrotu gospodarczego 73
IV. Przestępczość w bankowości 74
1. Ochrona inwestora 75
2. Wykorzystywanie poufnych informacji 78
3. Zabronione operacje bankowe i naruszanie obowiązku zgłaszania niewypłacalności 79
V. Ochrona tajemnicy bankowej 82
VI. Przestępstwa pracowników banków 83
1. Przestępstwa przeciwko bankowi 83
2. Przestępstwa przeciwko stronom trzecim 87
VII. Przestępstwa przeciwko bankowi popełniane przez osoby z ze­wnątrz 89
1. Przestępstwa pospolite 89
2. Nadużycia w zakresie czeków i kart kredytowych 89
3. Wprowadzenie w błąd co do istnienia uprawnienia do bezpośredniego debetowania 90
VIII. Uwagi końcowe 90
IX. Studia przypadków 91
1. Sprawa Banku SMH 91
2. Nakaz aresztowania Klausa Mullera 95
Didier Guerin, Prawnokarna ochrona giełdy i systemu bankowego — doświadczenia francuskie 97
I. Organizacja systemów bankowych i giełdowych 97
1. Organizacja banków 97
2. Organizacja giełdy 99
II. Normy karne stosowane w sferze bankowej i giełdowej 101
1. Reakcje na nieuczciwe działania urzędników bankowych 102
2. Reakcje na nieuczciwe działania klientów 105
3. Reakcje na nieuczciwe działania urzędników państwowych 108
Josęf Zila, Rola prawa karnego w ochronie konsumentów — doświadczenia szwedzkie 109
I. Wprowadzenie 109
II. Dlaczego należy chronić konsumentów  110
III. Ochrona konsumenta środkami prawa cywilnego 112
IV. Ochrona konsumenta środkami prawa administracyjnego 114
V. Instytucjonalny system ochrony konsumentów 116
VI. Rola prawa karnego w ochronie konsumentów 119
1. Ochrona konsumentów w stosunkach umownych 120
2. Ochrona konsumenta przed towarami szkodliwymi lub niebezpiecznymi 123
3. Ochrona przed nieuczciwym marketingiem 125
VII. Niektóre dane empiryczne 126
Francois Falletti, Prawna ochrona konsumentów we Francji 127
I. struktury i organizacje 128
1. struktury administracyjne 128
2. Organizacje konsumenckie 129
3. Organa konsultacyjne 130
II. Reklama i promocja sprzedaży 131
1. Reklama 131
2. Promocja sprzedaży 132
III. Dążenie do uzyskania dobrej jakości i bezpieczeństwa produktów oraz świadczonych usług 133 
1. Zachęty i regulacje o charakterze prewencyjnym 133
2. Przepisy karne 135
IV. Umowy adhezyjne a ochrona konsumenta 136
1. Ustawodawstwo szczególne 137
2. Ustawodawstwo dotyczące nieuczciwych klauzul w umowach 138
V. Rozwiązywanie sporów z udziałem konsumentów 139
1. Mechanizmy polubownego rozstrzygania sporów 140
2. Postępo­wanie sporne 141
VI. Prawo konkurencji 142
Renato Fulgenzi, Prawnokarna ochrona systemu podatkowego i skarbowego we Włoszech 144
I. Ustawodawstwo podatkowe 144
II. Ustawodawstwo skarbowe 149
III. Studia przypadków 154
1. Casus pierwszy 154
2. Casus drugi 155
3. Casus trzeci 157
Joaąuin Martin Canivell, Walka z ograniczaniem konkurencji — doświadczenia europejskie159
I. Rys historyczny 160
II. Sposoby postępowania wobec działań ograniczających konkurencję 161
III. Rodzaje działań przeciwko wolnej konkurencji 163
1. Zmowa 163
2. Nadużycie dominującej pozycji na rynku 165
3. Kontrola fuzji 165
4. Organa kontrolne 166
5. Sankcje 168
6. Postępowanie 168
IV. Studia przypadków 169
1. Zmowa 169
2. Nadużycie dominującej pozycji na rynku 170
L. H. Leigh, Prawo karne a gospodarka rynkowa 172
Andrzej Siemaszko, Zamiast posłowia Kilka uwag o przestęp­czości gospodarczej w Polsce 176
Aneks 183
I. Amerykańskie przepisy dotyczące prania pieniędzy 183
II. Szwedzka ustawa o sprzedaży domokrążnej 189
III. Szwedzka ustawa o bezpieczeństwie produktów 193
IV. Włoska ustawa dotycząca odpowiedzialności karnej za oszustwa w zakresie podatku dochodowego i podatku od wartości dodanej VAT 201


qq online qq online qq online qq online