Depozyty sądowe. Praktyka sądowa. Wnioski de lege ferenda

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Wstęp  9

 

Rozdział pierwszy. Depozyty i ich klasyfikacja 15
1. Pojęcie depozytu 15
2. Klasyfikacja depozytów sądowych  16
3. Depozyt sądowy mający na celu wywołanie skutków materialno-prawnych  16
A. Podstawy prawne złożenia do depozytu w świetle Kodeksu cywilnego 17
B. Inne wybrane podstawy prawne złożenia do depozytu  20
4. Depozyty sądowe w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym 22
A. Uwagi wstępne  22
B. Depozyty w postępowaniu zabezpieczającym  23
C. Depozyty w postępowaniu egzekucyjnym  24
D. Depozyt w razie egzekucji alimentów  26
5. Depozyty sądowe służące celom postępowania upadłościowego  27

 

Rozdział drugi. Przesłanki złożenia do depozytu sądowego według art 467 i 486 kc 33
1. Uwagi wstępne 33
2. Przedmiot świadczenia 33
A. Przedmiot świadczenia wynikający ze stosunku zobowiązaniowego 33
B. Problem rozmiarów przedmiotu świadczenia 35
C. Świadczenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy  37
D. Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej 40
3. Dłużnik jako wnioskodawca  43
4. Wymagalność świadczenia 47
5. Okoliczności uzasadniające złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu – w świetle art 467 kc 48
A. Uwagi wstępne  48
B. Złożenie do depozytu w związku z likwidacją wierzyciela będącego osobą prawną  49
C. Spór co do osoby wierzyciela  54
D. Nieznani spadkobiercy wierzyciela 56
E. Syndyk masy upadłości jako wierzyciel nieznany  55
F. Brak pewności, kto jest wierzycielem  57
G. Problem nieznanych wierzycieli hipotecznych (tzw stare hipoteki) 59
H. Inne okoliczności  62
6. Zwłoka ze strony wierzyciela (art 486 kc) 65

 

Rozdział trzeci. Skutki złożenia do depozytu sądowego przedmiotu świadczenia jako depozytu prawa materialnego  71
1. Uwagi wstępne  71
2. Tymczasowe skutki złożenia do depozytu 72
3. Wycofanie przez dłużnika przedmiotu z depozytu 74
4. Definitywne skutki złożenia do depozytu 74 
5. Prawo dłużnika do zwrotu kosztów złożenia  75
6. Obowiązek dłużnika zawiadomienia wierzyciela o złożeniu do depozytu 77

 

Rozdział czwarty. Postępowanie depozytowe 79
1. Zakres i sposób regulacji postępowania depozytowego 79
2. Problem konstytucyjności rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24 września 1965 r 80
A. Uwagi ogólne  80
B. Stanowisko Konstytucji RP i Trybunału Konstytucyjnego  81
C. Poglądy sędziów 82
3. Problem kognicji sądu depozytowego 83
A. Stanowisko doktryny i praktyki sądowej  83
B. Niejednolitość orzecznictwa w kwestii zakresu kognicji sądów  87
4. Wierzyciel jako uczestnik postępowania depozytowego  92
A. Praktyka sądowa 92
B. Nieznany wierzyciel lub nie znane jego miejsce zamieszkania (siedziba) (§ 3 rozp depozyt) 96
5. Treść postanowienia zezwalającego na złożenie do depozytu 98
6. Ustanawianie dozorcy (§ 7 rozp depozyt)
Sprzedaż przedmiotu świadczenia (§ 9 rozp depozyt) 

 

Rozdział piąty. Likwidacja depozytu sądowego  101
1. Uwagi ogólne  101
2. Odebranie przedmiotu świadczenia przez dłużnika  102
3. Wydanie przedmiotu depozytu  102
A. Osoba uprawniona do żądania wydania depozytu  102
B. Spadkobiercy i współwłaściciele jako uprawnieni do depozytu 103
C. Warunek wydania depozytu 106
4. Definitywne przejście depozytów na rzecz Skarbu Państwa  107

 

Rozdział szósty. Depozyt sądowy w sprawach karnych 111
1. Uwagi wstępne 111
2. Aktualny stan prawny 111 
3. przedmioty zwrócone i nie odebrane w postępowaniu karnym 114

 

Rozdział siódmy. Wnioski de lege ferenda  119
Aneks  125
1. Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg) 125
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o zasadach i trybie postępowania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego 126
3. Dekret o likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych rzeczy  129
4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie orzekania o przejściu depo­zytów na własność Państwa 131


qq online qq online qq online qq online