Działalność statutowa a działalność gospodarcza fundacji – prawo a praktyka

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Wstęp  9

 

Rozdział pierwszy. Pojęcie działalności statutowej i gospodarczej  13
A. Pojęcie działalności statutowej 13
1. Cel fundacji  15
1.1. Zgodność z podstawowymi interesami państwa  15
1.2. Cel społecznie lub gospodarczo użyteczny  15
1.2.1. Pojęcie celu społecznie użytecznego  19
1.3. Uwagi prawnoporównawcze  22
1.3.1. Prawo angielskie  23
1.3.2. Prawo niemieckie 26
1.4. Pojęcie celu publicznie użytecznego w polskim prawie funda­cyjnym  31
1.4.1. Cel określający bezpośrednio (wprost lub domyślnie) krąg destynatariuszy 38
1.4.2. Cel nieokreślający bezpośrednio (wprost lub domyślnie) kręgu destynatariuszy  46
1.4.3. Fundacje o celach mieszanych  48
1.4.4. Użyteczność i trwałość celu  49
1.4.5. Podsumowanie  52
1.5. Niezarobkowy charakter fundacji  53
1.5.1. Fundator  56
1.5.2. Członkowie organów fundacji i jej pracownicy  60
1.5.3. Destynatariusze  62 
1.5.4. Organizacje pożytku publicznego 63
2. Sposoby realizacji celu fundacji 64
B. Pojęcie działalności gospodarczej 66
1. W poszukiwaniu definicji uniwersalnej 66
2. Definicja z art 2 ust 1 prawa działalności gospodarczej  71
2.1. Zakres przedmiotowy działalności gospodarczej 71
2.2. Zarobkowy charakter działalności gospodarczej  73
2.3. Działalność profesjonalna  82 
2.3.1. Ciągłość działalności  83
2.3.2. Element organizacyjny  84
2.4. Działanie we własnym imieniu 85
2.5. Podsumowanie  89
3. Pojęcie działalności gospodarczej w ustawodawstwie fundacyjnym 90

 

Rozdział drugi. Relacje między działalnością statutową a działalnością gospodarczą 99
A. Dopuszczalność i funkcja prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje – uwagi prawnoporównawcze  100
1. Dorobek międzynarodowy  100
2. Legislacje krajowe 103
2.1. Prawo japońskie  104
2.2. Prawo szwajcarskie  104
2.3. Prawo niemieckie 106
2.3.1. Fundacje z celem ogólnie użytecznym 107
2.3.2. Fundacje, których celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa 108
2.4. Prawo francuskie  110
2.5. Prawo angielskie 114
2.6. Prawo amerykańskie  114
3. Podsumowanie 115
B. Działalność gospodarcza a cel fundacji  116
C. Działalność gospodarcza fundacji jako sposób realizacji jej celu 119
1. Działalność gospodarcza nastawiona na zysk 120
2. Działalność gospodarcza nie nastawiona na zysk 129
D. Przedmiot działalności statutowej a przedmiot działalności gospodarczej 137
E. Działalność gospodarcza jako sposób pozyskania środków na działalność statutową  141
1. Przeznaczanie dochodów z działalności gospodarczej na realizację celów fundacji  141 
1.1. Proporcja między dochodami przeznaczanymi na działalność sta­tutową i działalność gospodarczą  142
1.2. Proporcje między wydatkami na działalność statutową i działal­ność gospodarczą  145
1.3. Dopuszczalność akumulowania uzyskiwanych dochodów  148
2. Zagadnienie przeznaczania środków „statutowych” na działalność gos­podarczą  149
F. Wyodrębnienie działalności statutowej i działalności gospodarczej fun­dacji  152
G. Podsumowanie 157

 

Rozdział trzeci. Fundacja jako forma prowadzenia działalności gospo­darczej  159
A. Atrakcyjność fundacji jako formy prowadzenia działalności gospodarczej 159
B. Działalność gospodarcza fundacji a bezpieczeństwo obrotu 161
Rozdział czwarty. Nadzór nad fundacjami  165 
A. Kontrola związana z rejestracją  166
B. Nadzór nad istniejącymi fundacjami 167
1. podstawowe instrumenty nadzoru nad istniejącymi fundacjami  168 
2. Kompetencje właściwego ministra lub wojewody  169
2.1. Sprawozdania w świetle praktyki  170 
2.2. Działania właściwych ministrów 172 
2.3. Działalność sądów  175 

 

Rozdział piąty. Uwagi de lege ferenda 177
A. Dopuszczalność prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje 177
1. Uregulowania zasadnicze  179
2. Uwagi szczegółowe 181
2.1. Niedochodowa działalność gospodarcza 181
2.2. Wyodrębnienie majątkowe działalności gospodarczej od właści­wej działalności statutowej  183
2.3. Relacje między wydatkami na cele statutowe i działalność gospo­darczą  183
2.4. Bezpieczeństwo obrotu  183
B. Niezbędny kontekst normatywny  184 
1. Nadzór nad fundacjami 184
1.1. Organ nadzorczy 184 
1.2. Uprawnienia nadzorcze  185
2. Prawo podatkowe  186 
2.1. Uwagi ogólne 186
2.2. Kryterium podmiotowe  187
2.3. Kryterium funkcji działalności gospodarczej  189
2.4. Kryterium źródła dochodu albo celu wydatków  190
2.5. Podsumowanie  191
3. Obowiązki sprawozdawcze 192
3.1. Wynagrodzenia 192
3.2. Wydatki administracyjne i na cele statutowe 194 
3.3. Świadczenia na rzecz osób związanych z fundacją 195


qq online qq online qq online qq online