Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Tom IV

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Wykaz skrótów 11

 

Od Autorów  13

 

Wprowadzenie  15
1. Tworzenie i znaczenie regulacji prawnych Unii Europejskiej 15
1.1. Źródła prawa rynku kapitałowego w Unii Europejskiej 15
1.2. Zakres i cel regulacji 18 
1.3. Prawne regulacje rynku kapitałowego w Unii Europejskiej 20 
2. Cele regulacji dotyczących rynków kapitałowych 22 

 

Rozdział I. Podstawowe zasady regulacji rynku kapitałowego Unii Europejskiej 25 
1. Rynek nieregulowany 29 
2. Rynek publiczny (drugi krąg rynku) 31 
3. Rynek regulowany (trzeci krąg rynku) 32 
4. Rynek regulowany, na którym funkcjonują dopuszczenia do obrotu (czwar­ty krąg rynku) 33 
5. Rynki notowań urzędowych (rynki wewnętrzne) 33 
6. Obowiązki informacyjne na rynku kapitałowym 34 
6.1. Informacje periodyczne i ciągłe 36 
6.2. Prospekty 36
7. Nadzór nad rynkiem kapitałowym 37
8. Przymus rynku regulowanego w prawie Unii 39 
9. Odpowiedzialność cywilna i karna 39 

 

Rozdział II. Prawne regulacje rynku kapitałowego w Polsce — opis pod­stawowych zasad 40 
1. Źródła prawa polskiego rynku kapitałowego 40 
2. Publiczny obrót papierami wartościowymi 44 
2.1. Podstawowe zasady rynku kapitałowego w Polsce 45
2.2. Działalność maklerska 50
2.3. Wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu 53
2.4. Rynek regulowany 54 
2.5. Fundusz gwarancyjny 56 
2.6. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 57 
2.7. Znaczne pakiety akcji 59 
2.8. Tajemnica zawodowa i informacje poufne 60 
2.9. Odpowiedzialność cywilna i karna 61
3. Ustawa o funduszach inwestycyjnych 64

 

Rozdział III. Wymogi związane z dopuszczaniem papierów wartościo­wych do obrotu publicznego i giełdowego 74
1. Prawo Unii — dopuszczanie do obrotu publicznego 74
2. Prawo Unii — wymogi dopuszczenia do notowań urzędowych na giełdach 77 
3. Dopuszczenie do notowań urzędowych w świetle prawa Unii — wymogi prospektowe 80 
4. Regulacje polskie — dopuszczanie do publicznego obrotu, prospekt emisyjny i memorandum informacyjne 85
5. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego w prawie polskim 95
6. Wnioski 98

 

Rozdział IV. Obowiązki informacyjne emitenta 102
1. Obowiązki informacyjne w prawie Unii 102 
2. Obowiązki informacyjne w prawie polskim 105 
2.1. W czasie ważności prospektu 105 
2.2. Po upływie ważności prospektu 105

 

Rozdział V. Nabywanie znacznych pakietów akcji 109
1. Pojęcie znacznego (kwalifikowanego) pakietu 109
2. Pojęcie nabycia 110
3. Sposób dokonywania nabycia 111
4. Sankcje za niewypełnienie obowiązków o charakterze administracyjno-prawnym 112 
5. Szczególne sytuacje występujące w prawie polskim rodzące obowiązki natury administracyjnoprawnej powstające na tle posiadania znacznego pakietu 113
6. Wnioski 114

 

Rozdział VI. Rozliczenia w systemie pieniężnym i w depozycie papie­rów wartościowych 118
1. Regulacja prawa Unii Europejskiej 118 
2. Regulacje polskie 119 
3. Wnioski 120

 

Rozdział VII. Regulacje świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych 121 
1. Zakres rozwiązań unijnych 121
2. Wpływ przystąpienia Polski do OECD na kształt polskiego ustawo­dawstwa 124
3. Porównanie regulacji unijnych z regulacjami polskimi 125

 

Rozdział VIII. Wymogi kapitałowe firm inwestycyjnych i instytucji kre­dytowych 127
1. Zakres regulacji Unii Europejskiej 127 
2. Wymogi kapitałowe w prawie polskim 128
3. Wnioski 130 

 

Rozdział IX. Regulacja zapobiegania wykorzystywaniu informacji pouf­nych w prawie Unii i w prawie polskim 132
1. Regulacja prawa Unii Europejskiej 132 
1.1. Definicja i zakres pojęcia informacji poufnej 132 
1.2. Ograniczenia podmiotowe i kontrola przestrzegania zakazu wyko­rzystywania informacji poufnych 133
2. Regulacje dotyczące obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i za­kazu wykorzystywania informacji poufnych w Polsce 134 
2.1. Pojęcie informacji poufnej 135 
2.2. Przekazywanie informacji poufnej w przypadkach szczególnych  137
2.3. „Upublicznianie” informacji poufnej 137 
2.4. Sankcja za naruszenie obowiązku zachowania informacji poufnej  138
3. Wnioski 138 

 

Rozdział X. Zapobieganie praniu pieniędzy 140 
1. Adresaci regulacji 140
2. Definicja prania pieniędzy 140 
3. Realizacja obowiązków wynikających z dyrektywy przez instytucje kredytowe  141
4. Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe 142 
5. Inne obowiązki instytucji kredytowych 142 
6. Regulacje przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce 143 
7. Podstawowe zasady projektowanej regulacji przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce 145 
8. Wnioski 149 

 

Rozdział XI. Regulacje zabezpieczające ochronę interesów inwestorów 152
1. Wymogi prawa Unii 152 
2. Wymogi prawa polskiego 154 
3. Wnioski w odniesieniu do regulacji prawa polskiego w świetle regulacji Unii 155 

 

Rozdział XII. Regulacja spółek inwestycyjnych 157 
1. Cele regulacji 157 
2. Regulacje polskie 158 
3. Definicja spółek inwestycyjnych w prawie Unii Europejskiej — forma prawna 159 
4. Zezwolenie na działalność i kontrola działalności 161
5. Zasady polityki inwestycyjnej 162
6. Informacje przekazywane udziałowcom 164
6.1. Zakres informacji 164 
6.2. Prospekt 165 
6.3. Sprawozdania roczne i półroczne 166 
7. Wnioski 167 
8. Problem formy prawnej funduszu inwestycyjnego w prawie polskim na tle prawa Unii 169 
9. Przewidywane kierunki zmian w prawie Unii 172 

 

Podsumowanie 177 

 

DYREKTYWY 181 
Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej z 5 marca 1979 roku o koordynacji warunków dopuszczenia papierów wartościowych do urzędowego obrotu na giełdach papierów wartościowych (79/279/EWG) 183
Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej z 17 marca 1980 roku o koordynacji warunków sporządzania, kontroli i rozpowszechniania prospek­tu, który jest publikowany w celu dopuszczenia papierów wartościo- wych do notowań urzędowych na giełdzie papierów wartościowych (80/390/EEC) 207
Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej z 15 lutego 1982 roku o informacjach okresowych publikowanych przez spółki, których akcje dopusz­czone są do notowań urzędowych na giełdach papierów wartościowych (82/121/EEC) 255
Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej z 20 grudnia 1985 roku o koordynacji przepisów prawnych i prawnoadministracyjnych dotyczących określonych instytucji wspólnego inwestowania w papiery wartościowe (85/611/EEC) 262
Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej z 12 grudnia 1988 roku o informacjach wymaganych do publikacji w sytuacji nabywania lub zbywania znacznych pakietów akcji spółek publicznych (88/627/EEC) 298
Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej z 17 kwietnia 1989 roku o koordynacji wymogów dotyczących sporządzania, badania i rozpowszech­niania prospektu publikowanego w przypadku oferowania papierów wartościowych w sposób publiczny (89/298/EEC) 307
Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej z 13 listopada 1989 roku o ochronie informacji poufnych (89/592/EEC) 325
Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej z 10 czerwca 1991 roku o zapobieganiu użyciu systemu finansowego dla prania pieniędzy (91/308/EEC) 331
Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej z 15 marca 1993 roku o adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (93/6/EEC) 339
Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej z 10 maja 1993 roku o usługach inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych (93/22/EEC) 395
Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej z 26 marca 1997 roku o systemach zabezpieczających interesy inwestorów (97/9/EC) 434
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej z 19 maja 1998 roku o finalnych rozliczeniach w systemie pieniężnym i w depozycie papierów wartościowych (98/26/EC) 448


qq online qq online qq online qq online