Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Wykaz skrótów 8

 

PRAWO — ETYKA — MEDYCYNA PUNKTY STYCZNE I OBSZARY KONFLIKTU 9
Rodzaj i źródła konfliktu Paradygmaty prawne a nowoczesna biotechnologia: 9
Metody rozwiązywania dylematów bioetyki 21

 

AUTONOMIA JEDNOSTKI WOBEC INTERWENCJI MEDYCZNEJ 34
Rzut oka na współczesne tendencje Kształtowanie się podejścia do autonomii podmiotu w dziedzinie interwencji medycznych 34
Stan regulacji zgody w świetle nowej ustawy o zawodzie lekarza 37
Ogólna ocena dokonanych zmian (najistotniejsze różnice w stosunku do stanu dotychczasowego) 37
Zasady wyrażania zgody na świadczenia lecznicze 40
Problemy ogólne 40
Zgoda na interwencję medyczną w odniesieniu do osób nie dysponu­jących samodzielną kompetencją do wyrażenia zgody 42
Przekroczenie zakresu udzielonej zgody 57
Zabieg dokonywany w warunkach sprzeciwu pacjenta 59
Brak zgody pacjenta jako podstawa cywilnej odpowiedzialności lekarskiej 62
Uwagi ogólne 62
Uwagi szczegółowe związane z problematyką braku zgody lub niepra­widłowego jej wyrażenia 65
Skuteczność zgody a informacja udzielona pacjentowi przed jej wyrażeniem 68 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA LEKARZA (INSTYTUCJI MEDYCZNEJ) TENDENCJE I KIERUNKI ZMIAN 73
Ogólne podstawy odpowiedzialności cywilnej za szkody zwią­zane ze świadczeniem usług medycznych 81
Wadliwe funkcjonowanie instytucji medycznej jako podstawa odpowiedzialności Stan obecny i uwagi de legeferenda 85
Wymagane standardy jakości i dostępności świadczeń medycznych a kwestia odpowiedzialności cywilnej 93

 

PRAWO DO PRYWATNOŚCI — TAJEMNICA LEKARSKA 106
Podstawy i zakres obowiązku zachowania tajemnicy 110
Tajemnica zawodowa lekarza a tajemnica prywatna pacjenta 111
Sfera tajemnicy jako dobro osobiste pacjenta 113
Zakres przedmiotowy tajemnicy lekarskiej 115
Interesy osób trzecich a poszanowanie tajemnicy lekarskiej 118
Dyskrecja lekarska w wewnętrznych relacjach między pacjen­tem a lekarzem 120
Tajemnica lekarska w relacjach z osobami bliskimi pacjenta 127
Między absolutyzmem a relatywnością tajemnicy lekarskiej 130
Ograniczenia obowiązku zachowania tajemnicy 130
Zgoda pacjenta na ujawnienie tajemnicy 133
Ochrona interesu jako podstawa uchylenia obowiązku za­chowania tajemnicy lekarskiej 135
Ochrona interesów osób trzecich 137
Lekarz jako świadek przed sądem cywilnym 143
Ochrona tajemnicy a interes własny lekarza 147
Tajemnica lekarska a ochrona interesu publicznego 147
Lekarz jako świadek w postępowaniu karnym 152
Inne przypadki uzasadniające uchylenie obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej ze względu na interes publiczny 154
Lekarz jako biegły i ekspert 154
Uchylenie obowiązku zachowania tajemnicy w związku z praktyczną nauką zawodu oraz prowadzeniem badań naukowych 155
Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia tajemnicy lekarskiej 156
Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych 157
Odpowiedzialność odszkodowawcza 162

 

OCHRONA JEDNOSTKI W BADANIACH MEDYCZNYCH 166
Eksperymenty medyczne w świetle regulacji międzynarodowych 166
Dylematy związane z próbą definicji eksperymentu medycznego 170
Ogólne założenia dotyczące zgody na eksperyment 175
Eksperymenty medyczne w prawie polskim 182
Ewolucja regulacji w prawie polskim 182
Eksperyment w świetle nowej ustawy lekarskiej 184
Charakter i rodzaj eksperymentów w świetle nowej ustawy lekarskiej 185
Przesłanki dopuszczalności eksperymentu 186
Ryzyko związane z eksperymentem medycznym 188
Uczestnicy eksperymentu 189
Zgoda na eksperyment 192
Inne kwestie szczegółowe dotyczące problematyki zgody 196
Komisje etyczne 197
Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wynikające z eksperymentu medycznego 199

 

DYLEMATY DIAGNOSTYKI GENETYCZNEJ ROSZCZENIA Z TYTUŁU WRONGFULUFE 206
Problem obowiązującego standardu postępowania 206
Odpowiedzialność cywilna z tytułu wrongful life action 208
Koncepcja roszczeń z tytułu wrongful life 208
Ewolucja odpowiedzialności z tytułu preconception injuries 210
Dylematy orzecznictwa w związku z roszczeniami z tytułu wrongful life 214
Kilka uwag o prawie polskim 220

 

ZAŁĄCZNIKI 226
Ustawa o zawodzie lekarza 226
Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (wyciąg) 246
Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (wyciąg) 250
Kodeks Etyki Lekarskiej 253
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny 262
Protokół dodatkowy do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny w sprawie Zakazu Klonowania Istot Ludzkich 275


qq online qq online qq online qq online