13.06.2022

Dyrektor

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

ogłasza

K O N K U R S

NA STANOWISKO

adiunkta

w Sekcji Prawa i Procesu Karnego

 

INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

– posiada tytuł magistra prawa  uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej;

– włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie;

– nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

– korzysta z pełni praw publicznych.

 

2. W ramach konkursu preferowane będą osoby:

 

– posiadające dorobek naukowy w dziedzinie prawa karnego,

– posiadające doświadczenie w prowadzeniu badań aktowych,

– posiadające znajomość orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego,

– władające językiem angielskim lub innym językiem obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury obcej,

– posiadające doświadczenie w prowadzeniu badań aktowych,

– posiadające doświadczenie w zakresie organizacji konferencji naukowych, uczestniczenia w zespołach badawczych oraz pełnienia funkcji organizacyjnych w jednostkach naukowych,

– dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych w ramach Instytutu oraz dysponujące czasem niezbędnym do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w IWS.

 

 

3. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 

– kopii dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk prawnych;

– wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko adiunkta” (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IWS), a w nim:

– oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;

– oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust.3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.;

– oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

– oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów konkursu.

 

Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IWS.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 czerwca 2022 r. do godz. 12:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iws@iws.gov.pl, lub w sekretariacie Instytutu bądź przesyłać na adres: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko adiunkta – SPPK”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 29 czerwca 2022 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie numeru telefonu, na który ma zostać przekazane ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i informacje o sposobie jej przeprowadzenia. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie wybranego przez kandydata zagadnienia z zakresu prawa karnego.

 

 

          Dyrektor IWS

         dr hab. Marcin Wielec

 

 

 

ZARZĄDZENIE

 

ZGŁOSZENIE

qq online qq online qq online qq online