Data dodania: 14.01.2021

Dyrektor

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

ogłasza

K O N K U R S

NA STANOWISKO ASYSTENTA W SEKCJI PRAWA I PROCESU CYWILNEGO

INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI („IWS”)

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiada tytuł magistra uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie;
 3. nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 4. korzysta w pełni z praw publicznych;
 5. włada językiem angielskim.

 

II. W ramach konkursu preferowane będą osoby:

 1. posiadające dorobek naukowy,
 2. które odbyły studia prawnicze za granicą lub ukończyły którąś ze Szkół Prawa Obcego w Polsce lub odbywały stypendia albo staże prawnicze za granicą,
 3. władające przynajmniej jednym innym (poza angielskim) językiem obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury obcej,
 4. dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych w ramach Instytutu oraz dysponujące czasem niezbędnym do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w IWS.

 

III. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kopii dyplomu magisterskiego;
 2. wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko asystenta w Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego” (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IWS), a w nim:

–      oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;

–      oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust.3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.;

–      oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

–      oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla celów konkursu.

 

Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IWS.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 28 stycznia 2021 r. do godz. 12.00 pocztą elektroniczną na adres iws@iws.gov.pl, lub w sekretariacie Instytutu bądź korespondencyjnie na adres: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko asystenta w Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 29 stycznia 2021 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie numeru telefonu, na który ma zostać przekazane ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie wybranego przez kandydata zagadnienia z zakresu prawa cywilnego.

 

Dyrektor IWS

dr hab. Marcin Wielec

 

ZARZĄDZENIE

 

ZGŁOSZENIE

qq online qq online qq online qq online