Dnia 11.10.2019

Dyrektor

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

ogłasza

K O N K U R S

NA STANOWISKO

adiunkta

w Sekcji Praw Podstawowych

 

INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

– posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej;

– włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie;

– nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

– korzysta z pełni praw publicznych.

W ramach konkursu preferowane będą osoby:

  • posiadające znajomość prawa międzynarodowego, konstytucyjnego i europejskiego oraz publikacje naukowe w tym zakresie;
  • posiadające znajomość orzecznictwa trybunałów międzynarodowych,
  • władające językiem angielskim; pożądane jest też posługiwanie się językiem francuskim bądź innym językiem obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury obcej,
  • posiadające doświadczenie w zakresie praktyki prawniczej a także organizacji konferencji naukowych, uczestniczenia w zespołach badawczych oraz pełnienia funkcji organizacyjnych w jednostkach naukowych,
  • dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych w ramach Instytutu oraz dysponujące czasem niezbędnym do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w IWS.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

– kopii dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk prawnych;

wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko adiunkta” (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IWS), a w nim:

–      oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;

–      oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust.3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.;

–      oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

–      oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w zgłoszeniu dla celów konkursu.

Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IWS.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 28 października 2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Instytutu lub przesyłać na adres: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko adiunkta – SPP”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się dnia 30 października 2019 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie numeru telefonu, na który ma zostać przekazane ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie wybranego przez kandydata zagadnienia z zakresu praw podstawowych.

 

Dyrektor IWS

dr Marcin Wielec

 

Zarządzenie

Zgłoszenie

qq online qq online qq online qq online