12.01.2024 r.

 

 

Dyrektor

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

ogłasza

K O N K U R S

NA STANOWISKO

asystenta

w Sekcji Prawa i Procesu Karnego

INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiada tytuł magistra prawa  uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie;
 • nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • korzysta z pełni praw publicznych.

 

II. W ramach konkursu preferowane będą osoby:

 • posiadające dorobek naukowy w dziedzinie prawa karnego,
 • posiadające doświadczenie w prowadzeniu badań aktowych,
 • posiadające znajomość orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego,
 • władające językiem angielskim lub innym językiem obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury obcej,
 • posiadające doświadczenie w prowadzeniu badań aktowych,
 • posiadające doświadczenie w zakresie organizacji konferencji naukowych, uczestniczenia w zespołach badawczych oraz pełnienia funkcji organizacyjnych w jednostkach naukowych,
 • dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych w ramach Instytutu oraz dysponujące czasem niezbędnym do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w IWS.

 

III. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • kopii dyplomu nadania tytułu magistra;
 • wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko asystenta” (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IWS), a w nim:
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust.3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.;
 • oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów konkursu.

 

IV. Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IWS.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 29 stycznia 2024 r. do godz. 12:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iws@iws.gov.pl, lub w sekretariacie Instytutu bądź przesyłać na adres: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko asystenta – SPPK”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 31 stycznia 2024 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie numeru telefonu, na który ma zostać przekazane ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i informacje o sposobie jej przeprowadzenia. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie wybranego przez kandydata zagadnienia z zakresu prawa karnego.

 

 

Dyrektor IWS

dr hab. Marcin Wielec

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZGŁOSZENIE

 

qq online qq online qq online qq online