data dodania: 13.07.2021 r.

 

Dyrektor

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

ogłasza

K O N K U R S

NA TRZY STANOWISKA PROFESORA W SEKCJI PRAW PODSTAWOWYCH INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI („IWS”)

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1. posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osób stale zamieszkujących za granicą, co najmniej stopień doktora;

2. włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie;

3. nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

4. korzysta z pełni praw publicznych.

 

II. W ramach konkursu preferowane będą osoby:

 

1. posiadające dorobek naukowy w dziedzinie praw człowieka i prawa międzynarodowego,

2. posiadające znajomość orzecznictwa trybunałów międzynarodowych,

3. władające językiem angielskim oraz innym językiem obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury obcej,

4. posiadające doświadczenie w zakresie organizacji konferencji naukowych, uczestniczenia w zespołach badawczych oraz pełnienia funkcji organizacyjnych w jednostkach naukowych,

5. dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych w ramach Instytutu oraz dysponujące czasem niezbędnym do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w IWS.

 

III. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 

1. kopii dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych lub w przypadku osób stale zamieszkujących za granicą, stopnia naukowego doktora;

2. wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko profesora instytutu” (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IWS), a w nim:

–      oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;

–      oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust.3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.;

–      oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

–      oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla celów konkursu.

 

IV. Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IWS.

 

V. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 lipca 2021 r. do godz. 12:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iws@iws.gov.pl, lub w sekretariacie Instytutu bądź przesyłać na adres: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko profesora instytutu – SPP”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w trybie online, w dniu 28 lipca 2021 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie numeru telefonu i adresu e-mail, na który ma zostać przekazane ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i informacje o sposobie jej przeprowadzenia. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie wybranego przez kandydata zagadnienia z zakresu praw podstawowych.

 

 

Dyrektor IWS

dr hab. Marcin Wielec

 

ZARZĄDZENIE

 

ZGŁOSZENIE

qq online qq online qq online qq online