Podpisanie porozumienia w sprawie dofinansowania projektu „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”

2020-12-02

W dniu 16 listopada 2020 r. nastąpiło podpisanie porozumienia w sprawie dofinansowania projektu predefiniowanego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”. Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Marcin Wielec oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski reprezentujący Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę podpisali porozumienie, na mocy którego powierzono Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości realizację projektu, współfinansowanego ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość”.

 

Projekt ma na celu opracowanie modelu zapobiegania przemocy domowej na poziomie gminy. Zaproponowane w modelu rozwiązania, na poziomie profilaktyki selektywnej, mają doprowadzić do zmniejszenia występowania zjawiska przemocy domowej. Opracowany i sprawdzony, w ramach Centrów dla Rodzin, model ma odpowiedzieć na dwie zidentyfikowane potrzeby: brak integracji działań interesariuszy na poziomie gminy oraz brak działań w ramach profilaktyki selektywnej.

 

Projekt przewiduje szereg działań, wśród których znajdują się miedzy innymi: analiza i ocena systemu profilaktyki przemocy domowej i wsparcia relacyjnego oraz jego dostępności, stworzenie narzędzia do identyfikacji przypadków zagrożeń przemocą domową wynikającą z  dysfunkcyjnych relacji interpersonalnych oraz stworzenie modelu zintegrowanego systemu zapobiegania przemocy domowej.

 

Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z partnerem zagranicznym – Uniwersytetem w Stavanger. Realizacja projektu wzmocni współpracę polsko-norweską w obszarze zwalczania negatywnego zjawiska, jakim jest przemoc domowa. Ponadto stworzy platformę wymiany myśli i poglądów oraz cennych doświadczeń pomiędzy polskimi i norweskimi naukowcami, w ramach której podjęta zostanie współpraca mająca na celu zapobieganie zjawisku przemocy domowej.

 

Fundusze norweskie przyczyniają się do poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie gminnym poprzez rozwój profilaktyki i wsparcia rodzin zagrożonych przemocą.

 

 

qq online qq online qq online qq online