W lutym ukazały się dwie nowe publikacje Wydawnictwa IWS:

  • Odpowiedzialność przebijająca.
  • Kurator sądowy – zawód szczególnego ryzyka.

Zapraszamy do lektury.


W sobotę 16 lutego 2019 roku podczas IV zjazdu Programu Głównego Pracowni Liderów Prawa gościliśmy wiceministra sprawiedliwości Pana Michała Wójcika. Podczas spotkania z uczestnikami Pracowni Liderów Prawa min. Michał Wójcik mówił między innymi o negocjacjach w sprawie rozporządzenia Bruksela II bis podkreślając przy tym kluczową rolę dobra dziecka oraz o nadzorowanych przez niego pracach prowadzonych aktualnie w Ministerstwie Sprawiedliwości.


Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. W każdej kategorii konkursu może zostać przyznana nagroda główna i po dwa wyróżnienia. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.


Instytut Wymiaru Sprawiedliwości informuje o sesji „Energy Sector and Crime Prevention” planowanej podczas XIX International Conference on Environment and Electrical Engineering oraz III Industrial and Commercial Power System Europe. Konferencja będzie miała miejsce w Genoa we Włoszech w terminie 11-14 czerwca 2019 roku i jest organizowana w ramach inicjatyw IEEE. Tematem przewodnim sesji jest rynek energetyczny wraz z rozwiązaniami mającymi na celu zapobieganie przyczynom przestępczości.


W sobotę 26 stycznia 2019 roku podczas III zjazdu Programu Głównego Pracowni Liderów Prawa gościliśmy Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobrę. Podczas spotkania z uczestnikami Pracowni Liderów Prawa Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił między innymi o pracach legislacyjnych prowadzonych aktualnie w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz odniósł się do aktualnych kwestii będących przedmiotem debaty publicznej.


Z dumą pragniemy poinformować, że Instytut Wymiaru Sprawiedliwości znalazł się w wykazie wydawnictw naukowych, opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to, że recenzowane monografie naukowe wydane przez IWS uzyskają 80 punktów.


W sobotę 12 stycznia 2019 roku podczas III zjazdu Programu Student Pracowni Liderów Prawa gościliśmy Rzecznika Praw Dziecka Pana Mikołaja Pawlaka. Pan Rzecznik to adwokat praw obojga, prawa świeckiego i kanonicznego. W praktyce adwokackiej skupiony przede wszystkim na prawie rodzinnym oraz prawie cywilnym i gospodarczym. Wybrany  przez Sejm RP na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka w dniu 23 listopada 2018 r. na kadencję 2018-2023.


Końcem grudnia ukazały się cztery nowe publikacje Wydawnictwa IWS:

  • Odpowiedzialność dyscyplinarna. Standardy polskiego systemu prawnego na przykładzie wybranych zawodów prawniczych.
  • Praktyka instytucji obrony koniecznej.
  • Recydywa jurydyczna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  • Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997 r. Naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących.


W dniu 19 grudnia 2018 r. w Instytucie odbyło się seminarium eksperckie z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Po otwarciu przez Dyrektora Marcina Wielca uwagi wprowadzające przedstawili pracownicy IWS: dr hab. Piotr Mostowik na temat ewolucji źródeł prawa i kontekstu funkcjonowania art. 1145 i n. k.p.c.,  oraz dr Paweł Ostaszewski na temat ogólnych zasad pozyskiwania informacji o praktycznym funkcjonowaniu przepisów prawnych i metodologii badań aktowych.


W sobotę 15 grudnia 2018 roku podczas II zjazdu Programu Głównego Pracowni Liderów Prawa gościliśmy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pana Tomasza Szatkowskiego. Min. Tomasz Szatkowski jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz polityki wywiadowczej na Wydziale Studiów Wojennych King’s College London. Był doradcą koordynatora ds. służb specjalnych Zbigniewa Wassermanna oraz zasiadał w Komisji weryfikacyjnej WSI.