Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości

Koncepcja 

Projekt badawczy „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości” ma na celu naukowe, kompleksowe i innowacyjne spojrzenie na obszar przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz wsparcie, rozwój, a także uszczelnienie wyżej wskazanego systemu. W czasie pracy zespołu implementacyjnego zostaną zidentyfikowane obszary strategiczne, które wymagają pogłębionej analizy badawczej. Przygotowane raporty i rekomendacje będą stanowiły podstawę do tworzenia rozwiązań prawnych, organizacyjnych oraz systemowych opartych zarówno o wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną.

W ramach rzeczonego Projektu planowana jest realizacja czterech bloków tematycznych obejmujących następujące obszary:
1. Rynek finansowy;
2. Rynek energetyczny;
3. Rynek ubezpieczeniowy;
4. Zarządzanie ludźmi w organizacji.

Każdy z wyżej wymienionych obszarów będzie poruszał istotne, z punktu widzenia wskazanych dziedzin, zagadnienia. W celu dokonania selekcji dostępnych produktów nawiązaliśmy współpracę z najbardziej prestiżowymi instytucjami badawczymi na świecie, posiadającymi duże doświadczenie przy realizacji podobnych projektów:
1. Harvard University;
2. SRI International (Stanford Research Institute);
3. MIT (Massachusetts Institute of Technology);
4. China Europe International Business School;
5. IESE Business School.

Potrzeba 

Obszar 1. Rynek finansowy
Uzasadnieniem podejmowania prac badawczych na rynku finansowym, w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości finansowej, jest między innymi kwestia aktualnie występujących nadużyć, które podlegają nieustannym zmianom. Tematem przewodnim w tym zakresie będzie zarządzanie instytucjami finansowymi, z wykorzystaniem technologii utrudniających dokonywanie przestępstw w tym obszarze. Rynek finansowy, w tym banki i fundusze inwestycyjne, są strukturami, które powinny iść z duchem czasu. Zatem, istotnym zadaniem jest wprowadzanie technologii informatycznej, jako narzędzia w walce z oszustami. W związku z powyższym, uzasadniona jest naukowa analiza prawa, gospodarki i technologii w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości finansowej.

 

Obszar 2. Rynek energetyczny
Uzasadnieniem podejmowania prac badawczych na rynku energetycznym, w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości energetycznej, są między innymi straty dla zakładów energetycznych, które są powodowane przykładowo kradzieżą energii elektrycznej oraz kradzieżą składników infrastruktury energetycznej. Wyżej opisane przestępstwa powodują również wiele zagrożeń zarówno dla osób, jak i instytucji. Rynek energetyczny narażony jest także na działalność zorganizowanych grup przestępczych, czy też pranie pieniędzy. Skala zjawisk przestępczości występującej na rynku energetycznym jest olbrzymia i niestety zagrożenie w tym zakresie rośnie z roku na rok. W związku z powyższym, uzasadniona jest naukowa analiza prawa, gospodarki i technologii w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości energetycznej.

 

Obszar 3. Rynek ubezpieczeniowy
Uzasadnieniem podejmowania prac badawczych na rynku ubezpieczeniowym, w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości ubezpieczeniowej jest fakt, że ten typ przestępczości od kilku lat budzi w kraju coraz większy niepokój, stanowiąc przedmiot zainteresowania zarówno podmiotów objętych ubezpieczeniami, jak i organów ścigania, czy też szeroko pojętego rynku ubezpieczeniowego. Przestępstwa te są związanie nie tylko ze znacznymi kosztami społecznymi, ale również ze stratami samych zakładów ubezpieczeń, akcjonariuszy oraz ubezpieczonych. Rzeczą oczywistą jest, iż obowiązujące prawo powinno chronić sytuację finansową ubezpieczycieli, gdyż przestępstwa ich dotyczące mogą znacznie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z powyższym, uzasadniona jest naukowa analiza prawa, gospodarki i technologii w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości ubezpieczeniowej.

 

Obszar 4. Zarządzanie ludźmi w organizacji
Uzasadnieniem podejmowania prac badawczych w zarządzaniu ludźmi w organizacji, w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości w tym obszarze jest fakt unikania przez przedsiębiorstwa wywiązywania się ze zobowiązań wobec pracowników, co stanowi jeden z głównych i wielce problematycznych wątków w ich dzisiejszym funkcjonowaniu. Na tej płaszczyźnie chodzi nie tyle o brak wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, ile o wymuszanie na nich pracy niezgodnej z regulacjami prawnymi oraz na zakłócaniu równowagi pomiędzy czasem przeznaczonym na pracę i na rodzinę. W ramach Projektu zostaną przygotowane zalecenia, które w założeniu będą miały wpływ zarówno na regulamin oraz kulturę pracy w przedsiębiorstwach, jak i na regulacje dotyczące prawa pracy. W związku z powyższym, uzasadniona jest naukowa analiza prawa, gospodarki i technologii w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości w zarządzaniu ludźmi w organizacji.

Realizacja 

Prace wykonywane w ramach Projektu skupiają się na następujących obszarach:
1. Rynek finansowy;
2. Rynek ubezpieczeniowy;
3. Rynek energetyczny;
4. Zarządzanie ludźmi w organizacji.

 W trakcie Projektu przeprowadzone zostały seminaria naukowe z udziałem wybitnych ekspertów z zagranicy i Polski, których celem było dostosowanie rozwiązań sprawdzonych w innych państwach do warunków krajowych. Przygotowano również raport otwarcia na temat dostępnych na świecie produktów i usług zapobiegających przyczynom przestępczości w zarządzaniu ludźmi oraz w obszarach finansowym, ubezpieczeniowym i energetycznym;

 Dnia 7 grudnia 2018 roku odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Naukowa podsumowująca aktualnie prowadzone prace w Projekcie i promująca jego rezultaty. Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele administracji publicznej, mediów, a także osoby biorące udział w seminariach oraz przedstawiciele świata nauki i gospodarki zainteresowani tematyką Projektu;

 Powołano również Zespół Implementacyjny. Celem przedmiotowego zespołu jest analiza przyczyn powstawania sytuacji, w których dochodzi do przestępstw we wskazanych wyżej obszarach, a także opracowanie rozwiązań im zapobiegających w formie sprawozdań.

Efekty 

Został przygotowany raport otwarcia na temat dostępnych na świecie produktów i usług zapobiegających przyczynom przestępczości w zarządzaniu ludźmi oraz w sektorach finansowym, energetycznym i ubezpieczeniowym. Raport zawiera charakterystykę dostępnych na świecie produktów i usług w zarządzaniu ludźmi oraz w sektorach finansowym, energetycznym i ubezpieczeniowym;

Zostały przygotowane i przeprowadzone seminaria w zakresie zapobiegania przyczynom przestępczości w sferze zarządzania ludźmi w organizacji oraz w sektorach finansowym, energetycznym i ubezpieczeniowym w wymiarze: assessing foundations, improving performance, transforming people and organizations oraz heading into the future; Przygotowano i zrealizowano Międzynarodową Konferencję Naukową na temat rozwiązań prawnych, organizacyjnych oraz technologicznych na rzecz zapobiegania przestępczości.

Powołano Zespół Implementacyjny. Jego celem jest analiza przyczyn powstawania sytuacji, w których dochodzi do przestępstw we wskazanych wyżej obszarach, a także opracowanie rozwiązań im zapobiegających w formie sprawozdań;

Aktualnie prowadzone są prace związane z opracowaniem sprawozdań na temat produktów i usług zapobiegających przyczynom przestępczości w zarządzaniu ludźmi oraz w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym i energetycznym oraz analiza możliwości wykorzystania tych produktów i usług w Polsce. Powyższe zostanie przygotowane na podstawie analiz na temat rzeczywistych możliwości i spodziewanych korzyści z wdrożenia dostępnych na świecie rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technologicznych w zakresie zapobiegania przestępczości w obszarach: zarządzanie ludźmi, finanse, ubezpieczenia i energetyka:

 

  • Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wydało monografię naukową pt. „Rynek finansowy. Zapobieganie przyczynom przestępczości” (Warszawa 2019), która stanowi efekt prac analitycznych podejmowanych przez Zespół Implementacyjny w ramach Projektu w obszarze rynku finansowego.

 

  • Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wydało monografię naukową pt. „Rynek energetyczny. Zapobieganie przyczynom przestępczości” (Warszawa 2019), która stanowi efekt prac analitycznych podejmowanych przez Zespół Implementacyjny w ramach Projektu w obszarze rynku energetycznego.
  • Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wydało monografię naukową pt. „Rynek ubezpieczeniowy. Zapobieganie przyczynom przestępczości” (Warszawa 2019), która stanowi efekt prac analitycznych podejmowanych przez Zespół Implementacyjny w ramach Projektu w obszarze rynku ubezpieczeniowego.

 

  • Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wydało monografię naukową pt. „Zarządzanie Ludźmi w Organizacji. Zapobieganie przyczynom przestępczości” (Warszawa 2019), która stanowi efekt prac analitycznych podejmowanych przez Zespół Implementacyjny w ramach Projektu w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji.

 

  • Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wydało monografię naukową pt. „Identyfikacja przyczyn przestępczość w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie” (Warszawa 2020), który stanowi podsumowanie prac badawczych prowadzonych w ramach pierwszego modułu projektu "Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości".

 

  • Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wydało monografię naukową pt. „Metody zapobiegania przestępczości” (Warszawa 2020), który stanowi podsumowanie prac badawczych prowadzonych w ramach drugiego modułu projektu "Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości".

 

  • Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wydało monografię naukową pt. „Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach" (Warszawa 2020), który stanowi podsumowanie prac badawczych prowadzonych w ramach trzeciego modułu projektu "Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości".

 

  • Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wydało monografię naukową pt. „Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne” (Warszawa 2020), który stanowi podsumowanie prac badawczych prowadzonych w ramach czwartego, ostatniego modułu projektu "Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości".

Główna strona projektu

qq online qq online qq online qq online