Data dodania: 14.01.2021

Dyrektor

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

ogłasza

K O N K U R S

NA CZTERY STANOWISKA ADIUNKTA W SEKCJI PRAW PODSTAWOWYCH

INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI („IWS”)

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie;
 3. nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

 

II. W ramach konkursu preferowane będą osoby:

 1. posiadające dorobek naukowy w dziedzinie praw człowieka i prawa międzynarodowego,
 2. posiadające znajomość orzecznictwa trybunałów międzynarodowych,
 3. władające językiem angielskim oraz innym językiem obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury obcej,
 4. posiadające doświadczenie w zakresie organizacji konferencji naukowych, uczestniczenia w zespołach badawczych oraz pełnienia funkcji organizacyjnych w jednostkach naukowych,
 5. dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych w ramach Instytutu oraz dysponujące czasem niezbędnym do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w IWS.

 

III. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kopii dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
 2. wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko adiunkta” (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IWS), a w nim:

–      oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;

–      oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust.3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.;

–      oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

–      oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla celów konkursu.

 

Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IWS.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 28 stycznia 2021 r. do godz. 12:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iws@iws.gov.pl, lub w sekretariacie Instytutu bądź przesyłać na adres: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko adiunkta – SPP”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 29 stycznia 2021 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie numeru telefonu, na który ma zostać przekazane ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i informacje o sposobie jej przeprowadzenia. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie wybranego przez kandydata zagadnienia z zakresu praw podstawowych.

 

Dyrektor IWS

dr hab. Marcin Wielec

 

 

ZARZĄDZENIE

 

ZGŁOSZENIE

qq online qq online qq online qq online