Lęk przed przestępczością. Aspekty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Wykaz skrótów 9

 

Wstęp 11

 

Część I Zagadnienia teoretyczne

Rozdział 1. Lęk, strach i poczucie bezpieczeństwa w świetle ogólnych

koncepcji jednostki i społeczeństwa 17

1.1. Problemy definicyjne 17

1.2. Lęk i strach w wybranych koncepcjach psychologicznych 21

1.3. Lęk i poczucie bezpieczeństwa w wybranych koncepcjach socjologicznych. .. 26

Rozdział 2. Lęk przed przestępczością w świetle teorii kryminologicznych 34

2.1. W poszukiwaniu definicji lęku przed przestępczością 34

2.2. Wybrane teorie i koncepcje 45

2.2.1. Teorie biopsychiczne i psychologiczne 46

2.2.2. Teoria anomii R.K. Mertona 48

2.2.3. Teorie uczenia się zachowań przestępczych i podkultur 48

2.2.4. Chicagowska szkoła ekologii społecznej 49

2.2.5. Koncepcje dezorganizacji 50

2.2.6. Koncepcja zdolności społeczności lokalnej do współdziałania na rzecz wspólnego dobra (collective efficacy) 53

2.2.7. Teorie kontroli społecznej i teoria kontroli sąsiedzkiej

R.J. Bursika i H.G. Grasmicka 55

2.2.8. Teorie reakcji społecznej i paniki moralnej 59

2.2.9. Teoria zachowań rutynowych 60

2.2.10. Nurt kryminologii feministycznej 61

2.2.11. Koncepcja przestępstw sygnalnych (signal crimes) 63

Rozdział 3. Historia badania lęku przed przestępczością 65

3.1. Stany Zjednoczone 68

3.2. Wielka Brytania 72

3.3. Polska 74

3.4. Pętla zwrotna lęku przed przestępczością 79

 

Część II Zagadnienia metodologiczne

Rozdział 4. Jak badać lęk przed przestępczością? 83

4.1. Ogólne wyzwania 84

4.2. Rodzaje badań 88

4.2.1. Sondaże opinii publicznej 89

4.2.2. Badania wiktymizacyjne 89

4.2.3. Sposoby prowadzenia wywiadów kwestionariuszowych 93

4.2.4. Wywiady pogłębione 95

4.2.5. Wywiady fokusowe 97

4.2.6. Analiza treści 98

4.2.7. Analiza dokumentów i danych rejestrowanych 100

4.2.8. Eksperymenty i quasi-eksperymenty 101

4.2.9. Mieszane techniki badań 102

4.3. Aspekty operacyjne badań ilościowych 103

4.4. Techniki analizy wyników 107

4.4.1. Techniki analizy dwuwymiarowej 108

4.4.2. Techniki analizy wielowymiarowej 111

4.4.3. Techniki identyfikacji i redukcji wymiarów 115

Rozdział 5. Jak pytać o lęk przed przestępczością? 117

5.1. Pytania o ogólne poczucie braku bezpieczeństwa 121

5.1.1. Przykłady pytań 121

5.1.2. Dyskusja i krytyka 125

5.2. Pytania o obawę przed określonymi przestępstwami 128

5.3. Pytania o kognitywne i konatywne wymiary reakcji na przestępczość. … 129

5.4. Złożone układy pytań 132

5.5. Skale i indeksy 133

 

Część III Zagadnienia empiryczne

Rozdział 6. Hipotezy o uwarunkowaniach lęku przed przestępczością 139

6.1. Hipoteza wiktymizacyjna 143

6.2. Hipoteza podatności na wiktymizację (vulnerability) 148

6.2.1. Płeć 152

6.2.2. Wiek 155

6.2.3. Status społeczny 157

6.2.4. Stan zdrowia i niepełnosprawność fizyczna 158

6.2.5. Pozostałe czynniki związane z podatnością na wiktymizację 160

6.3. Hipoteza dezorganizacji społecznej 161

6.4. Hipoteza urbanizacyjna 164

6.5. Hipoteza integracji społecznej 167

6.6. Media a lęk przed przestępczością 170

6.7. Praca policji a lęk przed przestępczością 175

6.8. Hipoteza czynników makrospołecznych 181

6.9. Pozostałe szczegółowe hipotezy 185

Rozdział 7. Podejścia integrujące 190

7.1. Modele uwarunkowań lęku przed przestępczością W.G. Skogana 190

7.2. Modele wpływu warunków społecznych i wiktymizacji na lęk przed przestępczością F.W. Winkela 193

7.3. Ogólny model lęku przed przestępczością K.F. Ferraro 194

7.4. Interaktywny model stosunku do przestępczości K. Boersa 196

7.5. Strukturalny model lęku przed przestępczością K.M. Ferguson i C.H. Mindela 197

7.6. Modele uwarunkowań lęku przed przestępczością J. Jacksona, S. Farralla i E. Gray 199

7.7. Model społeczno-psychologiczny lęku przed przestępczością S. Farralla, J. Bannistera, J. Dittona i E. Gilchrist 201

7.8. Model determinantów lęku przed przestępczością A. Siemaszki 202

7.9. Inne modele integrujące 203

Rozdział 8. Konsekwencje lęku przed przestępczością i możliwości jego ograniczania 207

8.1. Konsekwencje 207

8.2. Możliwości ograniczania 212

Rozdział 9. Wyniki badań własnych 220

9.1. Poziom lęku przed przestępczością – rezultaty analiz jednowymiarowych 224

9.1.1. Poziom lęku przed przestępczością w Polsce 224

9.1.2. Poziom lęku przed przestępczością w poszczególnych województwach 227

9.1.3. Poziom lęku przed przestępczością w Polsce na tle innych państw. .. 229

9.2. Korelaty lęku przed przestępczością – rezultaty analiz dwuwymiarowych 232

9.3. Integrujący model uwarunkowań lęku przed przestępczością – rezultaty analiz wielowymiarowych 252

9.3.1. Model drzewa klasyfikacyjnego 253

9.3.2. Model regresji logistycznej 262

 

Podsumowanie 267

 

Literatura cytowana 275

 

Spis tabel, schematów, wykresów i map 289

 

 


qq online qq online qq online qq online