Pranie pieniędzy

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Wprowadzenie 11 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA I Pranie pieniędzy – zagadnienia wstępne 21
Uwagi ogólne 21
„Brudne pieniądze”  22 
Potrzeba prania pieniędzy  24
Czynności prania pieniędzy 25
Aspekt przestępczości zorganizowanej 26
Międzynarodowy charakter 29
Pranie pieniędzy a paserstwo 31
II Dokumenty międzynarodowe dotyczące prania pieniędzy 32
Konwencja wiedeńska 32
Rekomendacje FATF  33
VIII Roczny Raport FATF 35
Konwencja Rady Europy 37
Dyrektywa Rady Ministrów EWG  41
Protokół Drugi do Konwencji o ochronie interesów finansowych WE 43
III Proces prania pieniędzy  45
Etapy prania  45
Metody prania 47

 

CZĘŚĆ DRUGA IV Metody zwalczania procederu prania pieniędzy – uwagi ogólne  59
Specyfika przestępstwa  59
Etap pierwszy 59
Etap drugi 60
Etap trzeci 61
Etap czwarty 61
V Zapobieganie operacjom prania pieniędzy 64
Rodzaje podmiotów 65
Identyfikacja klientów 66
Obowiązek prowadzenia i przechowywania rejestrów danych 70
Dokonywanie zgłoszeń i współpraca z organami ścigania 71
Wstrzymywanie podejrzanych operacji 73
Odpowiedzialność cywilna i karna 74
Informowanie klienta o prowadzonym w związku z nim postępowaniem 75
Wewnętrzne programy przeciwdziałania praniu pieniędzy 75
VI Organizacja jednostek międzyresortowych 77
Uwagi wprowadzające 77
System holenderski 78
Inne państwa 80
VII Pranie pieniędzy w prawie karnym 82
Kryminalizacja procederu prania pieniędzy 82
Strona przedmiotowa 86
Katalog „przestępstw pierwotnych” 87
Podmiot przestępstwa 89
Uprzywilejowana forma prania pieniędzy – z winy nieumyślnej 90
Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych 91
Znamiona kwalifikujące 91
VIII Techniki stosowane przy ściganiu przestępstw prania pieniędzy 93
Rodzaje śledztw 95
Podejście aktywne 99
Szczególne rodzaje osobowych źródeł dowodowych 101
Inne techniki śledcze  101
IX Instrumenty odbierania owoców przestępstwa 105
Przedmiot konfiskaty lub przepadku 108
Rodzaje czynów zabronionych  110
In dubio contra reum oraz ułatwienia dowodowe  110
Współpraca międzypaństwowa 114
Podział skonfiskowanego mienia 116
X Współpraca międzynarodowa 118
Wymiana informacji 119
Wzajemna pomoc prawna 120
Ekstradycja 123
Organizacje o charakterze policyjnym 124

 

CZĘSC TRZECIA XI Pranie pieniędzy – ustawodawstwo polskie 129 
Uwagi wstępne
Specyfika polska 
XII Regulacje prawa finansowego  137
Działalność gospodarcza, prawo podatkowe  137
Prawo bankowe 139
Prawo papierów wartościowych 146
Prawo dewizowe 147
XIII Regulacje prawa karnego  149
Ustawa z 12 października 1994 roku o ochronie obrotu gospodarczego – artykuł 5  149
Artykuł 299 Kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 roku 164
Techniki śledcze dostępne polskim organom ścigania 176
Metody pozbawiania sprawców owoców przestępstwa 181
XIV Kierunki zmian legislacyjnych  190
Zmiany w kodeksie karnym 190
Zmiany w kodeksie postępowania karnego 196
Generalny Inspektor Informacji Finansowej  197

 

CZĘŚĆ CZWARTA XV Wyniki badania funkcjonowania w praktyce artykułu 5 uoog 205

 

Założenia badania 205

 

Wyniki badania 206

 

Podsumowanie 223

 

Bibliografia 233


qq online qq online qq online qq online