Dyrektor

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

ogłasza

K O N K U R S

NA STANOWISKO

asystenta

w Sekcji Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości

INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

 

 

  • Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

– posiada tytuł magistra uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej;

– włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie;

– nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

– korzysta z pełni praw publicznych.

 

 

  • W ramach konkursu preferowane będą osoby:

 

–   posiadające znaczący dorobek naukowy z zakresu analiz wymiaru sprawiedliwości, kryminologii oraz prawa,

– władające językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury obcej, publikowanie i występowanie publiczne, znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem,

– posiadające doświadczenie w pracy przy projektach badawczych zakończonych publikacją w punktowanych monografiach i czasopismach,

– posiadające doświadczenie w organizacji konferencji naukowych i czynnym uczestniczeniu w nich,

– posiadające wiedzę o metodach i technikach badań i analiz oraz umiejętność ich praktycznego wykorzystania,

– posiadające doświadczenie w opracowywaniu narzędzi badawczych w ilościowych i jakościowych metodach badań,

– biegle posługujące się oprogramowaniem do analizy i opracowywania danych ilościowych oraz jakościowych, w tym m.in. Excel, SPSS, MAXQDA lub analogiczne.

– dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych w ramach Instytutu oraz dysponujące czasem niezbędnym do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w IWS.

 

 

  • Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 

– kopii dyplomu magisterskiego;

– wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko asystenta” (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IWS), a w nim:

– oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;

– oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust.3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.;

– oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

– oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów konkursu.

 

Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IWS.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 maja 2022 r. do godz. 12:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iws@iws.gov.pl, lub w sekretariacie Instytutu bądź przesyłać na adres: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko asystenta – SAEWS”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 11 maja 2022 r . (w formie stacjonarnej lub online). Uprzejmie prosimy o przekazanie numeru telefonu, na który ma zostać przekazane ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i informacje o sposobie jej przeprowadzenia. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie wybranego przez kandydata zagadnienia z zakresu analiz wymiaru sprawiedliwości.

 

 

Dyrektor IWS

dr hab. Marcin Wielec

ZARZĄDZENIE

 

ZAŁĄCZNIK

qq online qq online qq online qq online