Konkurs na realizację pracy naukowo – badawczej pt. „Interdyscyplinarna analiza systemu instytucjonalnego wsparcia rodzin

Komisja konkursowa

 

powołana zarządzeniem Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25,

działając na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 ze zm.), Statutu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z dnia 9 września 2016 r., Zarządzenia Dyrektora Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zlecania przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości prac naukowo – badawczych osobom nie będącym pracownikami Instytutu,

ogłasza konkurs na realizację pracy naukowo – badawczej pt. „Interdyscyplinarna analiza systemu instytucjonalnego wsparcia rodzin obciążonych dysfunkcjonalnością – integracja usług na rzecz rodziny”.

 

Adresaci konkursu
Praca naukowo – badawcza musi zostać wykonana przez interdyscyplinarny zespół naukowo – badawczy. Preferowane będą zespoły z udziałem wykonawców zagranicznych.
W toku konkursu naukowo-badawczy zespół jest reprezentowany przez wskazanego kierownika zespołu. Kierownikiem zespołu badawczego powinna być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
Każda osoba wchodząca w skład zespołu naukowo – badawczego powinna:
korzystać z pełni praw publicznych;
być niekarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
władać biegle językiem polskim albo językiem angielskim w mowie i w piśmie;
spełniać kryterium braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust. 3 Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 ze zm.)

 

Temat pracy naukowo – badawczej
Przedmiotem badania powinna być interdyscyplinarna analiza funkcjonującego aktualnie w Polsce systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych dysfunkcyjnością, w celu wypracowania propozycji poprawy integracji usług na rzecz rodzin tego typu. Badanie powinno mieć charakter interdyscyplinarny, obejmować płaszczyzny analizy psychologicznej, socjologicznej, antropologicznej oraz prawnej, uwzględniając aksjologię polskiego porządku konstytucyjnego, w tym zasadę pomocniczości i solidarności oraz sytuując w centrum zainteresowania rodzinę. W ramach konkursu preferowane będą wnioski zakładające współpracę międzynarodową. Mając na względzie, że główny akcent skoncentrowany ma być na wypracowaniu propozycji wspierania rodziny obciążonej dysfunkcjonalnością oraz zrekonstruowaniu modelu pomocy rodzinie w kryzysie, istotnym elementem badania powinno być zrekonstruowanie centralnego przypadku, w tym w szczególności na płaszczyźnie antropologii rodziny i małżeństwa oraz w obszarze refleksji filozoficznej i konstytucyjnoprawnej. W aspekcie psychologicznym, obszarem badanym w miałyby być cechy rodziny jako systemu i ich wpływ na powstawanie, podtrzymywanie oraz na korygowanie zjawisk patologicznych. Na płaszczyźnie socjologicznej celem badania powinno być wypracowanie koncepcji integracji usług na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności na poziomie społeczności lokalnej. Na płaszczyźnie analizy przepisów prawa, orzecznictwa oraz praktyki stosowania prawa, w oparciu o efekty powyższych płaszczyzn badanie powinno mieć na celu sformułowanie wniosków de lege ferenda w zakresie wsparcia rodzin oraz zaproponowanie innych zaleceń praktycznych, np. w zakresie rekomendacji dot. kształcenia lub szkolenia. W badaniu powinny być przewidziane metody badawcze z zakresu filozofii, psychologii, socjologii oraz analizy dogmatyczno-prawnej z elementami prawno-porównawczymi, przy założeniu autonomii metodologicznej i integracji płaszczyzn badawczych.

 

Czas wykonania pracy naukowo – badawczej
Praca musi zostać zrealizowana w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku.

 

Sposób, miejsce i termin składania wniosków konkursowych
Wniosek konkursowy należy złożyć na formularzu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia wszystkich członków zespołu, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Wniosek konkursowy wraz z załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej dopiskiem „Konkurs na przeprowadzenie pracy naukowo – badawczej dotyczącej systemu wsparcia rodzin obciążonych dysfunkcjonalnością – nie otwierać do upływu daty składania wniosków konkursowych”.
Wnioski konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2017 w sekretariacie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości lub przesyłać na adres Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25. Decyduje data wpływu do siedziby Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.
W toku konkursu, Komisja konkursowa komunikuje się z Kierownikiem zespołu pisemnie lub drogą elektroniczną, na odpowiednio adres do doręczeń lub adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu do konkursu.

 

Kryteria oceny wniosków
Wnioski konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

plan i harmonogram pracy naukowo-badawczej (0-25 pkt.), a w jego ramach:
– spójność planu i harmonogramu pracy naukowo-badawczej (0-8 pkt.);

– stopień znajomości przez uczestnika problematyki, która ma być objęta opracowaniem (0-5 pkt.);

– oryginalność ujęcia problemów objętych badaniem, a w szczególności to, czy i w jakim zakresie opracowanie wykraczać będzie poza już istniejący, krajowy dorobek naukowy (0-5 pkt.);

– proponowany zakres badania (0-5 pkt.);

– właściwość czasu zaplanowanego na przeprowadzenie badania i proponowanego terminu jego zakończenia (0-2 pkt.);

kwalifikacje podmiotowe uczestnika lub odpowiednio zespołu badawczego (0-15 pkt);
maksymalna kwota zobowiązań pieniężnych IWS wynikających z realizacji pracy naukowo-badawczej – tj. suma proponowanego przez uczestnika konkursu maksymalnego wynagrodzenia (honorarium) oraz dodatkowych kosztów (0-10 pkt.);

 

Postanowienia uzupełniające

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zlecania przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości prac naukowo – badawczych osobom nie będącym pracownikami Instytutu, dostępnym do pobrania na stronie internetowej Instytutu (www.iws.org.pl).

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 [download id=”952″]

qq online qq online qq online qq online