Aplikuj online

  PaniPan

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”,informujemy, iż:

   

  1. Administratorem Twoich danych osobowych pobranych przez EEC Executive Education Center Sp. z o.o. ze strony internetowej www.exedu.eu jest EEC Executive Education Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15, 00-075 Warszawa.
   

  2. EEC Executive Education Center Sp. z o.o. zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w Warszawie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej klisiecka@exedu.eu lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych podanym w pkt 1. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.exedu.eu
   

  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie:

  • wyrażonych zgód – do czasu cofnięcia zgody, a po takim cofnięciu przez okres niezbędny,
  • na przeprowadzenie naboru do udziału w seminariach organizowanych w ramach programu Prawo, Gospodarka i Technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości lub ewentualnych roszczeń związanych z organizacją programu Prawo, Gospodarka i Technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości przysługujących Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwość (IWS) w stosunku do EEC Executive Education Center Sp. z o.o. dochodzenia lub obrony roszczeń – przez czas dochodzenia roszczeń lub obrony praw,
  • wykonania ciążących na EEC Executive Education Center Sp. z o.o. obowiązków prawnych – przez czas wykonania obowiązków
  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk – przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

   

  4. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie udziału w programie Projekt: Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości – Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości obsługiwanym przez EEC Executive Education Center Sp. z o.o.
   

  5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 4, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
   
  6. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych lub kategoriom odbiorców danych, poza przypadkami ich udostępnienia:

  • organom administracji publicznej,
  • Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa
  • innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem,
  • w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

   
  7. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
   
  8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.
   
  9. Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Powyższe uprawnienia należy realizować u inspektora ochrony danych, o którym mowa w pkt. 2.
   
  10. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowychz siedzibą przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
   
  11. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  qq online qq online qq online qq online