Dnia 15 maja 2019

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko

adiunkta

w Sekcji Praw Podstawowych

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

Na podstawie art. 43 ust. 7 w zw. z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz § 11 Statutu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, zarządzam, co następuje:

 

 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkta w Sekcji Praw Podstawowych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
 2. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu; w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców
 3. Termin składania dokumentów: do 31 maja 2019 r. godz. 15:00.
 4. Treść ogłoszenia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarzą

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • włada biegle językiem polskim wmowie i piśmie;
 • nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • korzysta z pełni praw publicznych.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • kopii dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
 • wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko adiunkta w Sekcji Praw Podstawowych” zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, a w nim:
 1. oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;
 2. oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w  56 ust.3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.;
 3. oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 4. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów konkursu.

 

W ramach konkursu preferowane będą osoby:

 • posiadające znaczący dorobek naukowy w dziedzinie obrotu międzynarodowego;
 • posiadające znajomość orzecznictwa trybunałów międzynarodowych;
 • władające językiem angielskim; pożądane jest też posługiwanie się językiem francuskim bądź innym językiem obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury obcej;
 • posiadające doświadczenie w zakresie praktyki prawniczej a także organizacji konferencji naukowych, uczestniczenia w zespołach badawczych oraz pełnienia funkcji organizacyjnych w jednostkach naukowych;
 • dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych w ramach Instytutu oraz dysponujące czasem niezbędnym do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w IWS.

 

W celu przeprowadzenia konkursu powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 • dr hab. Piotr Mostowik – Przewodniczący Komisji;
 • dr Andrzej Pogłódek;
 • dr Marcin Wielec.

Komisja Konkursowa działa na podstawie regulaminu, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki 3:

 • Ogłoszenie o konkursie
 • Zgłoszenie na stanowisko adiunkta.
 • Regulamin postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta.

 

Zarządzenie

 

Ogłoszenie

 

[download id=”4805″]

 

qq online qq online qq online qq online