Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. dot. Polskiego Ładu, informuję iż osoby, które nie złożyły w Instytucie PIT-2 tj. nie korzystają z ulgi podatkowej w Instytucie w wysokości 425 zł (Instytut jest dodatkowym miejscem pracy lub osoby te prowadzi dzielność gospodarczą, bądź są emerytami lub rencistami), mogą złożyć wniosek o rezygnacje z pobierania niższej zaliczki na podatek naliczanej wg zasad z 2021 r.

 

Rezygnując z poboru niższej zaliczki podatku, wynagrodzenie będzie obciążone podatkiem wg Polskiego ŁADU.

 

Ważne, pobranie niższego podatku, może wiązać się z dopłatą podatku w najbliższym możliwym czasie lub w rozliczeniu rocznym za 2022 r.

 

W załączeniu wniosek dot. rezygnacji z niższej zaliczki podatku.

 

Wnioski mogą składać również zleceniobiorcy, przed pierwsza wypłatą wynagrodzenia.

 

Aby uniknąć zaburzeń procesu rozliczenia wynagrodzeń za styczeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego , ostateczny termin przyjmowania dokumentów ustalam  –  27 stycznia do godz. 12.

 

WNIOSEK

 

 

 

Najważniejsze zmiany podatkowe od 01.01.2022r. z punktu widzenia comiesięcznych rozliczeń pracownik -pracodawca:

 

 • do 120.000 zł rocznie podwyższa się próg dochodów, po przekroczeniu którego zaliczka na podatek naliczana będzie z zastosowaniem 32% stawki podatku (obecny próg: 85.528 zł)

 

 • Roczna kwota wolna od podatku wyniesie 30.000 zł

 

 • Zwiększą się kwoty odliczane od comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z 43,76 zł na 425,00 zł  (na mocy złożonego u pracodawcy formularza PIT-2 – formularz składa się przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym, nie składa się go ponownie, jeśli stan faktyczny nie uległ zmianie)

    

  Uwaga! – kwota wolna od podatku może być stosowana w tym samym czasie tylko dla jednego źródła zatrudnienia/dochodu. Zatem w przypadku posiadania jednocześnie kilku źródeł (np. inny pracodawca, renta, emerytura, indywidualna działalność gospodarcza), celem uniknięcia dopłaty podatku wynikającej z rozliczenia rocznego, warto sprawdzić, czy kwota wolna na pewno stosowana jest tylko i wyłącznie z jednego z tych źródeł.

   

  • Wprowadza się możliwość zwolnienia od podatku dochodowego przychodów podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł dla:

  – rodziców wykonujących władzę rodzicielską w stosunku do co najmniej 4 dzieci („ulga dla rodzin”)

  – podatników, którzy mimo osiągniecia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i nadal będą aktywni zawodowo(„ulga dla pracujących emerytów”)

  – podatników powracających z zagranicy osiedlających się w Polsce

   

  UWAGA! Ww. ulgi będą mogły być uwzględniane już przy naliczeniach comiesięcznych wynagrodzeń na mocy złożonych przez pracownika oświadczeń potwierdzających fakt spełnienia ściśle określonych warunków do skorzystania z ulg. Dokumenty składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

   

  Jeżeli pracownik powiadomi pracodawcę o zmianie stanu faktycznego wynikającego z ww. oświadczenia, pracodawca nie uwzględnia ulgi najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie.

   

  • Wprowadza się ulgę, której głównym zadaniem jest ograniczenie wpływu negatywnych skutków zmian dotyczących braku możliwości odliczenia od podatku części składki zdrowotnej. Ulga dotyczy osób zatrudnionych na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy otrzymujących przychody z określonego przedziału kwotowego:

  68.412 zł – 133.692 zł rocznie

  (5.701 zł – 11.141 zł średniomiesięcznie)

   

  UWAGA! ze względu na to, że pracodawca ma obowiązek stosować ww. odliczenie już przy naliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek wskazane jest, aby każdy pracownik przeanalizował poziom osiąganych przez siebie przychodów w ujęciu rocznym (np. biorąc pod uwagę 13-tą pensję) i ze wszystkich źródeł zarobkowania. Jeśli pracownik przewiduje, że jego przychody (z ww.  tytułów podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej) w ujęciu rocznym nie będą mieścić się w przedziale  68.412 zł – 133.692 zł warto, aby rozważył złożenie u pracodawcy wniosku o niestosowanie wspomnianej ulgi już przy obliczaniu comiesięcznych zaliczek.

   

  Jeśli bowiem okaże się, że  pracownik korzystał z omawianej ulgi w trakcie roku (bo pracodawca stosował ją przy naliczaniu miesięcznej zaliczki podatkowej), a w rozliczaniu rocznym osiągnięte przychody będą mniejsze niż 68.412 zł brutto lub większe niż 133.692 zł brutto, wówczas pracownik  straci prawo do ulgi i podatek trzeba będzie dopłacić


  • Wprowadza się uprawnienie pracownika do złożenia pracodawcy na piśmie wniosku o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu (KUP) przy kalkulowaniu należnych miesięcznych zaliczek na podatek.

   

  W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r. pracownik nie ma możliwości złożenia w/w wniosku, co w przypadku pracowników zatrudnionych jednocześnie w dwóch lub większej liczbie zakładów pracy skutkuje występowaniem niedopłaty podatku w rozliczeniu rocznym. Wspomniana niedopłata jest wynikiem tego, że obecnie każdy pracodawca danego pracownika ma obowiązek stosowania KUP, a  ostatecznie w skali roku (w podatkowym rozliczeniu rocznym) koszty te są limitowane. 

  • Do końca 2021 roku składka zdrowotna wynosi 9% podstawy i aż 7,75% z tej podstawy można odpisać od podatku dochodowego (pomniejszyć zaliczkę na podatek przekazywaną do urzędu skarbowego)
  • Po zmianach, od 1 stycznia 2022 roku, składka zdrowotna w dalszym ciągu wynosić będzie 9% podstawy, ale w całości finansowana będzie
   z wynagrodzenia pracownika (zniknie możliwość odliczenia od podatku)

   

  ZAŁĄCZNIKI I WNIOSKI

   

  Wniosek o niestosowanie miesięcznych kosztów uzyskania przychodu

   

  Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

   

  Wniosek o wycofanie PIT-2

   

  Oświadczenie ulga dla pracujących emerytów

   

  Oświadczenie ulga dla rodzin

   

  Oświadczenie ulga na powrót

   

  qq online qq online qq online qq online