Od Autora

 

Przeciwdziałanie przemocy domowej to zagadnienie, które znajduje odzwierciedlenie w wielu gałęziach prawa. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane praktyczne wzory pism wynikających zarówno z prawa materialnego, jak i formalnego. W pierwszej kolejności zostały ukazane wzory z zakresu prawa i postępowania karnego. We wzorach tych ujęto przede wszystkim uprawnienia pokrzywdzonego w powyższym postępowaniu, w tym z uwzględnieniem możliwości naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, czy też możliwych do zastosowania środków karnych. Wskazano również na możliwość działania pokrzywdzonego jako oskarżycie- la posiłkowego, co skutkuje zwiększeniem jego uprawnień w toczącym się postępowaniu, a także możliwość działania organizacji społecznych.

 

W drugiej części zaprezentowano wzory z zakresu prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Najpierw zostały przedstawione przykładowe wzo- ry załączników do polityki ochrony danych osobowych, a następnie – wzory z zakresu pomocy społecznej możliwej do uzyskania przez ofiarę przemocy domowej oraz odpowiednie środki w ramach procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej.

 

Ostatnia część opracowania zawiera wzory z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego oraz odpowiednio procedury cywilnej. W pierwszej kolejności zostały przedstawione przykładowe wzory umów, które mogą być pomocne w zakresie działań służących przeciwdziałaniu przemocy domowej. Ponadto ukazano odpowiednie środki prawne przysługujące w ramach prawa cywil- nego i rodzinnego wraz z wybranymi odniesieniami do procedury rozpoznawczej i egzekucyjnej.

 

W przypadku większości wzorów zostały przedstawione odpowiednie odniesienia do podstaw prawnych, co powinno ułatwić redagowanie wzoru w konkretnej sprawie na podstawie jej roz- budowanego stanu faktycznego. Jednocześnie zostały również przytoczone wybrane fragmenty orzeczeń sądowych, w których dokonywano wykładni podstaw prawnych wykorzystywanych w tych wzorach.

 

 

PODRĘCZNIK PDF

 

 

WZÓR 6. Wniosek o dokonanie oględzin ciała

WZÓR 8. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

WZÓR 9. Zawiadomienie organizacji społecznej o możliwości popełnienia przestępstwa

WZÓR 10. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (funkcjonariusza publicznego)

WZÓR 11. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w postaci molestowania małoletnich

WZÓR 12. Ustanowienie obrońcy

WZÓR 13. Pełnomocnictwo

WZÓR 14. Przystąpienie obrońcy do sprawy

WZÓR 15. Wniosek dowodowy pokrzywdzonego

WZÓR 16. Wniosek o obrońcę z urzędu (prawo ubogich)

WZÓR 17. Wniosek o obrońcę z urzędu (obrona obligatoryjna)

WZÓR 18. Wniosek o pełnomocnika z urzędu

WZÓR 19. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego

WZÓR 20. Wniosek o zastosowanie środków karnych (zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną)

WZÓR 21. Wniosek o zastosowanie środków karnych (zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej)

WZÓR 22. Wniosek o zastosowanie środków karnych (zakaz zbliĺania się do pokrzywdzonej wraz z kontrolą tego zakazu w systemie dozoru elektronicznego)

WZÓR 23. Wniosek o zastosowanie środków karnych (orzeczenie nakazu okresowego opuszczenia lokalu)

WZÓR 24. Wniosek o zastosowanie środków karnych (orzeczenie nakazu okresowego opuszczenia lokalu wraz z obowiązkiem zgłaszania się do Policji)

WZÓR 25. Wniosek o zapewnienie ochrony na czas czynności procesowej

WZÓR 26. Wniosek o naprawienie szkody

WZÓR 27. Wniosek o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

WZÓR 29. Wniosek o orzeczenie obowiązku powstrzymywania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym

WZÓR 30. Wniosek o orzeczenie obowiązku powstrzymywania się od zbliżania się do pokrzywdzonego

WZÓR 31. Wniosek o orzeczenie obowiązku opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym

WZÓR 32. Oświadczenie o rezygnacji z prawa do zawiadamiania pokrzywdzonego

WZÓR 33. Zgłoszenie udziału w postępowaniu organizacji społecznej

WZÓR 34. Zgoda pokrzywdzonego na udział organizacji społecznej

WZÓR 35. Cofnięcie zgody pokrzywdzonego na udział organizacji społecznej

WZÓR 36. Wniosek o skierowanie sprawy do instytucji lub osoby do tego uprawnionej w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego

WZÓR 37. Oświadczenie o braku zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym

WZÓR 38. Oświadczenie pokrzywdzonego o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego

WZÓR 39. Oświadczenie o odstąpieniu oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia

WZÓR 40. Oświadczenie osoby najbliższej zmarłego oskarżyciela posiłkowego o wstąpieniu w jego prawa

WZÓR 41. Wniosek dowodowy oskarżyciela posiłkowego

WZÓR 42. Wniosek dowodowy organizacji społecznej

WZÓR 43. Sprzeciw pokrzywdzonego przeciwko warunkowemu umorzeniu postępowania

WZÓR 45. Wniosek o uzasadnienie wyroku sądu I instancji

WZÓR 46. Wniosek o doręczenie odpisu wyroku wraz z klauzulą prawomocności

WZÓR 47. Sprzeciw oskarżonego od wyroku nakazowego

WZÓR 48. Sprzeciw pokrzywdzonego od wyroku nakazowego

WZÓR 49. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu pokrzywdzonego od wyroku nakazowego

WZÓR 50. Apelacja

WZÓR 52. Wniosek o uzasadnienie wyroku sądu II instancji

WZÓR 53. Kasacja

WZÓR 55. Wniosek o zawiadamianie pokrzywdzonego o zwolnieniu skazanego z zakładu karnego po odbyciu kary

WZÓR 56. Instrukcja w sprawie określenia procedury zabezpieczenia pomieszczeń

WZÓR 57. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

WZÓR 58. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

WZÓR 59. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

WZÓR 60. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

WZÓR 61. Zgoda na przetwarzanie wizerunku

WZÓR 62. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

WZÓR 63. Wniosek o udzielenie pomocy społecznej w formie pieniężnej w postaci zasiłku okresowego

WZÓR 64. Wniosek o udzielenie pomocy społecznej w formie pieniężnej w postaci zasiłku celowego

WZÓR 65. Wniosek o udzielenie pomocy społecznej w formie pieniężnej w postaci pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie

WZÓR 66. Wniosek o udzielenie pomocy społecznej w formie pieniężnej w postaci pomocy na usamodzielnienie

WZÓR 67. Wniosek o udzielenie pomocy społecznej w formie niepieniężnej w postaci pomocy rzeczowej na ekonomiczne usamodzielnienie

WZÓR 68. Wniosek o udzielenie pomocy społecznej w formie niepieniężnej w postaci poradnictwa specjalistycznego

WZÓR 69. Wniosek o udzielenie pomocy społecznej w formie niepieniężnej w postaci interwencji kryzysowej

WZÓR 70. Wniosek o udzielenie pomocy społecznej w formie niepieniężnej w postaci udostępnienia mieszkania chronionego

WZÓR 71. Wniosek o udzielenie pomocy społecznej w formie niepieniężnej w postaci pomocy w uzyskaniu zatrudnienia

WZÓR 73. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu organizacji społecznej

WZÓR 74. Wniosek dowodowy wnioskodawcy

WZÓR 75. Wniosek dowodowy organizacji społecznej

WZÓR 76. Ponaglenie

WZÓR 77. Odwołanie

WZÓR 78. Skarga

WZÓR 79. Skarga na bezczynność postępowania

WZÓR 81. Wniosek o uzasadnienie wyroku sądu I instancji

WZÓR 82. Skarga kasacyjna

WZÓR 84. Umowa o dzieło

WZÓR 85. Umowa zlecenia

WZÓR 86. Umowa przeniesienia praw autorskich

WZÓR 87. Umowa licencji nieodpłatnej

WZÓR 88. Umowa licencji odpłatnej

WZÓR 89. Umowa użyczenia lokalu

WZÓR 90. Umowa darowizny

WZÓR 91. Umowa współdziałania z organizacją pozarządową

WZÓR 92. Porozumienie z wolontariuszem

WZÓR 93. Wezwanie do zapłaty

WZÓR 94. Wezwanie do zapłaty na wskazany cel społeczny

WZÓR 95. Ugoda pozasądowa

WZÓR 96. Zawezwanie do próby ugodowej

WZÓR 97. Pozew o zapłatę

WZÓR 98. Pozew o eksmisję

WZÓR 99. Wniosek o zobowiązanie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania

WZÓR 100. Pozew o zasądzenie zobowiązania alimentacyjnego

WZÓR 101. Zażalenie na decyzję pracownika socjalnego o odebraniu dziecka

WZÓR 102. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

WZÓR 103. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

WZÓR 104. Wniosek o nadanie klauzuli prawomocności i klauzuli wykonalności

WZÓR 105. Wniosek o wszczęcie egzekucji

WZÓR 106. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

WZÓR 107. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

 

qq online qq online qq online qq online