MAŁŻEŃSTWO

 

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

 

1.  Względne zakazy małżeńskie, Warszawa, LexisNexis monografia, w formie elektronicznej dostępna w systemie informacji prawniczej LEX
6. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa kobiecie, która nie ukończyła 18 lat (raport z badania akt sądowych) – dr Maciej Domański, 2010 Opublikowano (w:) Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011
7. Rozdzielność płci nupturientów jako przesłanka istnienia małżeństwa (art. 1 k.r.o.) – dr Maciej Domański, 2012 opublikowano (w:) Kwartalnik Prawa Prywatnego 2013, nr 4
8. Postępowanie poprzedzające zawarcie małżeństwa prowadzone przez kierownika USC – dr Maciej Domański, 2012 opublikowano (w:) Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego 2012, nr 1

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA

 

1. Unieważnienie małżeństwa w praktyce sądowej w 2010 r. – prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska, 2011 opublikowano (w:) Studia i Analizy Sądu Najwyższego 2012, tom VII

SEPARACJA

 

 1. Zniesienie separacji – prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska, 2002 wyniki badań wykorzystano w artykule: Zniesienia separacji orzeczone w okresie do dnia 30 czerwca 2002 r., Przegląd Sądowy nr 6 z 2003 r.
2. Orzekanie separacji – prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska, Warszawa 2006, Oficyna Naukowa, monografia
 3. Orzecznictwo w sprawach o zniesienie separacji  – prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

ROZWÓD, ORZEKANIE O WŁADZY RODZICIELSKIEJ W WYROKU ROZWODOWYM

 

1. Rozdzielenie dzieci będących rodzeństwem na skutek rozwodu ich rodziców (na podstawie badania akt spraw sądowych o zmianę wyroku rozwodowego) – Wanda Stojanowska, 1995
2. Zawieszenie postępowania w procesie o rozwód (art. 440 k.p.c.) a ochrona dobra dziecka -. Wanda Stojanowska, 1997
3. Dowód z opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w sprawach o rozwód i jego wpływ na treść wyroku w świetle wyników badania aktowego – Wanda Stojanowska, 2001
10. Plan wychowawczy – studium porównawcze – dr Rafał Łukasiewicz, 2022
11. Nielojalne działania uczestników postępowania rozwodowego – dr Marcin Białecki, 2022

 

ISTOTNE SPRAWY RODZINNE

 

1. Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny (art. 24 k.r.o.). Analiza orzecznictwa –Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska, 1999

 

 

MAŁŻEŃSKIE STOSUNKI MAJĄTKOWE

 

1. Zniesienie przez sąd małżeńskiej wspólności majątkowej –Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska, 1999

 

 

USTALENIE POCHODZENIA DZIECKA

 

 3. Proces o ustalenie ojcostwa w aspekcie realizacji praw ojców – Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, 2015
5.  Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa– dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. IWS, 2020

 

 

WŁADZA RODZICIELKA

 

1. Rozstrzygnięcia sądów co do władzy rodzicielskiej ojca w wyroku ustalającym ojcostwo a dowód z badań opartych na analizie DNA – Wanda Stojanowska, 1999
 2. Orzekanie o umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej – Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska, 2007
 3. Orzecznictwo w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej – Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, 2012
 5. Orzecznictwo w sprawach o „odzyskanie” pełnej władzy rodzicielskiej – Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, 2013
 6. Emigracja zarobkowa rodziców i jej wpływ na wykonywanie władzy rodzicielskiej w praktyce polskich sądów rodzinnych – dr Jerzy Słyk, 2014
10.  Wykonywanie władzy rodzicielskiej  przez rozwiedzionych rodziców – dr Sławomira Kotas-Turoboyska, 2022
11.  Wykonywanie w Polsce orzeczeń sądów zagranicznych dotyczących umieszczenia w pieczy zastępczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – dr Filip Manikowski, 2022

 

OSOBISTA STYCZNOŚĆ (KONTAKTY) Z DZIECKIEM

 

1. Realizacja prawa do osobistej styczności w formie spotkań osoby bliskiej z dzieckiem w obecności kuratora – Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska, 1998
2. Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę a przepisy polskiego prawa – Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska, 1999
3. Sprawy o odebranie dziecka podlegającego władzy rodzicielskiej w praktyce sądowej – Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska, 2004
4. Orzekanie o osobistej styczności z małoletnimi innych osób niż ich rodzice – Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska, 2007
5. Opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w sprawach o ustalenie kontaktów dziecka z innymi osobami niż rodzice – dr Paweł Ostaszewski, 2007
6. Realizacja prawa do kontaktów z dziećmi – Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, 2011
7. Orzecznictwo w sprawach o wykonywanie kontaktów z dziećmi – Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, dr Maciej Domański, dr Jerzy Słyk, 2015
9. Kontakty z dziećmi innych osób niż ich rodzice (art. 1136 k.r.o.) – prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska (2017)
10. Orzeczenie zakazu kontaktów z dzieckiem – dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, 2018
12. Ustalanie dobra dziecka, jako przesłanki ograniczenia kontaktów z dzieckiem w praktyce sądów rodzinnych – dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. IWS 2022

 

PRZYSPOSOBIENIE ADOPCJA

 

1. „Adopcje zagraniczne” w praktyce polskich sądów, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, monografia
2. Poglądy pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na temat tajemnicy przysposobienia –Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska, 2002
3. Rozwiązanie stosunku przysposobienia (Raport z badania akt spraw sądowych o rozwiązanie stosunku przysposobienia, w których orzeczenie kończące postępowanie w sprawie zapadło w 1999 r. i 2000 r.) –Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska, 2002
4. Orzekanie przysposobienia międzynarodowego z uwzględnieniem stopnia realizacji jego subsydiarności – Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska, 2009
5. Rozwiązanie stosunku przysposobienia w orzecznictwie sądów powszechnych w latach 2010-2011 –Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, 2012
6. Przysposobienie rozwiązywalne w orzecznictwie sądów powszechnych (z wyłączeniem przysposobienia pasierbów) – Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, 2014
7. „Wskazanie” osoby przysposabiającego (art. 1191a kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) – dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. IWS 2020
8. Przysposobienie rozwiązywalne w orzecznictwie sądów powszechnych – dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. IWS 2020
9. Dopuszczalność przysposobienia osoby pełnoletniej w ustawodawstwie krajów europejskich – dr Rafał Łukasiewicz, 2022

 

ALIMENTY

 

1. Mechanizmy sprzyjające zapewnieniu skuteczności wykonywania orzeczeń alimentacyjnych w sprawach międzynarodowych – analiza Rozporządzenia WE 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych – dr Maciej Domański, 2011

 

 

ZARZĄD MAJĄTKIEM DZIECKA

 

1. Orzekanie w sprawach o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka – dr Jerzy Słyk, 2014

 

OPIEKA

 

1. Postępowania sądowe dotyczące opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – dr Sławomira Kotas-Turoboyska, 2021

KURATELA

 

1. Wybrane rodzaje kurateli w praktyce sądowej – dr Dagmara Olczak-Dąbrowska, 2013

qq online qq online qq online qq online